Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (29/9/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Τρίπολη
25-9-2020
Αριθ.Πρωτ. 26686

ΠΡΟΣ

1)Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης
2)κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3)Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4)Επικεφαλής παρατάξεων
5)κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
6)κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄  π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ΄΄κεκλεισμένων των θυρών΄΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προϋπολογισμού: 1.200.000,00 €. 
  2. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Α’ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», Προϋπολογισμού: 526.000,00 €  Αναδόχου: Δημόπουλος ΑΤΕ.
  3. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας- τοποθέτησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρίπολης.
  4. Περί έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο “Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο”.
  5. Περί έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο Πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
  6. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας της ενοποίησης των ηλεκτρικών παροχών, την επαύξηση ισχύος της παροχής 32518774 σε 3Φ Νο3 (35KVA) και την αναγκαιότητας τοποθέτησης του μετρητή με αριθμό παροχής 32518881 υγειονομικός σταθμός σε νέα θέση, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 920,74+146,32=1.067,06€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, στο κτίριο ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης, που βρίσκεται στην ΤΚ Νεστάνης της ΔΕ Μαντινείας (Μέγαρο Νεστάνης).
  7. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει στο Εφετείο Ναυπλίου, αίτηση για τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημιώσεως ιδιοκτησίας με Κ.Α. 18 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2014 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης στο Ο.Τ. 138β και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
  8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 4-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ’ αριθ. 5149/20-2-2020 αίτηση ιδιωτών για δρόμο εκτός ορίων οικισμού Μερκοβουνίου.
  9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο  Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 14-10-2020 , ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς υποστήριξη της προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της ΟΙΚ189/23-1-2015 απόφασης  επιβολής προστίμου του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά την 4943/2020 προδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Τμήμα 18ο Μονομελές.
  10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά την  δικάσιμο  της 11-11-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα  Β18/13).
  11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 14-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 23-6-2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 59289/2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1520/2020 κλήσης μετά από απόδειξη 2 υπαλλήλων  του Δήμου Τρίπολης  κατά του Δήμου Τρίπολης.
  12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 16-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της  με αρ. κατάθεσης 10/2020  αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
  13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 16-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 112/2020 έφεσης 15 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης.
  14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης) κατά τη δικάσιμο της 16-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 25-6-2020 και με αρ. κατάθεσης 12/2020   αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
  15. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.
  16. Περί έγκρισης δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σημειάδων.
  17. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!