Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Καλλικράτεια 8ετία 2011-2018

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
 • 1.1 Η Eurostat πρόσφατα δημοσίευσε την Ετήσια Βάση Δεδομένων οι οποίες περιγράφουν τις επιδόσεις των Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2 με κριτήριο το κκΑΕΠ (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) για το έτος 2018. Δεν έχει επί του παρόντος ολοκληρωθεί η Βάση Δεδομένων για τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) NUTS3
 • 1.2 Έτσι, δίνεται η δυνατότητα της επεξεργασίας των δεδομένων της Καλλικράτειας περιόδου 2011-2018. Ενέργεια που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέχρι το φθινόπωρο του 2023 που θα διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού
 • 1.3 Η βάση δεδομένων σταματά προσωρινά στο έτος 2018 μέχρι νεωτέρας. Ένα έτος κατά το οποίο τα κράτη μέλη (κ-μ) της ΕΕ ήταν 28 γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το Brexit
 • 1.4 Οι Περιφέρειες κωδικοποιούνται ως NUTS2 και οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) ως NUTS3. Ο όρος NUTS σημαίνει Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων)
 • 1.5 Το 2018 στην ΕΕ υπήρχαν 282 Περιφέρειες NUTS2 και 1.342 ΠΕ. Οι αντίστοιχες χωρικές ενότητες στην Ελλάδα ήταν 13 Περιφέρειες και 272 ΠΕ
 • 1.6 Ο αριθμός των Περιφερειών ανά κ-μ της ΕΕ ποικίλει ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό καθώς και με το σύστημα διοικητικής οργάνωσης που εφαρμόζει το κάθε κ-μ. Υπάρχουν 5 μονοπεριφερειακά κ-μ. Το μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών έχει το Ηνωμένο Βασίλειο (42). Η Ελλάδα με 13 Περιφέρειες βρίσκεται στην 7 η θέση από πλευράς αριθμού Περιφερειών. Μερικά κ-μ κατέχουν εξωχώριες Περιφέρειες λ.χ. η Γαλλία έχει 5 εξωχώριες Περιφέρειες
 • 1.7 Το ΑΕΠ είναι το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες αγοραίες τιμές. Η διαίρεση του ονομαστικού ΑΕΠ με τον πληθυσμό δίνει το μέγεθος του κκΑΕΠ. Η Eurostat διατηρεί Βάση Δεδομένων για τις πληθυσμιακές μεταβολές εκάστου έτους
 • 1.8 Η γνώση της χρονολογικής σειράς των τιμών του κκΑΕΠ (και η περαιτέρω οικονομική ανάλυση και οικονομετρική εμβάθυνση αυτού) χρησιμοποιείται στο Σχεδιασμό της Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Πολυεπίπεδης Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην Επιλεξιμότητα Χρηματοδότησης των Περιφερειών εκάστης Προγραμματικής Περιόδου καθώς επίσης και στους Αναπτυξιακούς Νόμους. Ενίοτε ως κριτήριο λαμβάνεται το κκΑΕΠ σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) που δε διαφέρει σημαντικά από το κκΑΕΠ
 • 1.9 Η συγκριτική αξιολόγηση των Περιφερειών αποκαλύπτει την πραγματική παραγωγική αξία, δεινότητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα διοίκησης και ικανότητα που επιδεικνύουν και τη θέση κατάταξης την οποία κατέχουν στο Ελληνικό και στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι (συγκριτική αξιολόγηση). Επειδή οι Περιφέρειες είναι μη αυτόνομες υποεθνικές χωρικές ενότητες θα πρέπει να αξιολογείται συγκριτικά και η συμμετοχή τους στο Εθνικό κκΑΕΠ αντίστοιχα (όπως επίσης και στους λοιπούς δείκτες της μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης).
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ κκΑΕΠ ΤΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2018:
 • 2.1 Το κκΑΕΠ της ΕΕ ήταν €31.000. Το κκΑΕΠ της ΕΕ χωρίς το ΗΒ ήταν €30.200 (- 2,58%)
 • 2.2 Υπάρχουν 11 κ-μ με κκΑΕΠ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ΕΕ
 • 2.3 Το Λουξεμβούργο έχει το μέγιστο κκΑΕΠ €98.600. Ακολουθεί η Ιρλανδία με κκΑΕΠ €66.700 (να τι σημαίνει έξοδος από Προγράμματα Στήριξης)
 • 2.4 Η Γερμανία με κκΑΕΠ €40.300 είναι όγδοη στην κατάταξη 2.5 Η Βουλγαρία έχει το μικρότερο κκΑΕΠ €8.000
 • 2.6 Η διάμεσος των τιμών είναι €24.900
 • 2.7 Η Ελλάδα με κκΑΕΠ €17.200 βρίσκεται στην θέση 20 ως ουραγός της «τρίτης κλάσης» από τις τέσσερις των 28. Η Κύπρος έχει μεγαλύτερο κκΑΕΠ (€24.300) από την Ελλάδα. Το κκΑΕΠ της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 55% του κκΑΕΠ της ΕΕ, στο 43% του κκΑΕΠ της Γερμανίας, στο 26% του κκΑΕΠ της Ιρλανδίας και στο 17% του κκΑΕΠ του Λουξεμβούργου.
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ κκΑΕΠ ΕΕ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2011-2018:
 • 3.1 Το κκΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά €4.800 ή +18,3%. Το κ-μ με τη μεγαλύτερη αύξηση του κκΑΕΠ ήταν η Ιρλανδία +€29.400 ή +78,8%
 • 3.2 Η Ελλάδα ήταν «η μια και μοναδική χώρα» μεταξύ των 28 που παρουσίασε μείωση του κκΑΕΠ κατά €1.400 ή -7,53% (wow που θα έλεγε και ο Πρόεδρος Trump)
 • 3.3 Το κκΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά +€1.000 ή + 4,3%
 • 3.4 Η μεγαλύτερη πτώση του κκΑΕΠ της Ελλάδας παρατηρήθηκε το διάστημα 2011-2013.Μετά ξεκίνησε η αποκλιμάκωση μέχρι και το 2016. Ακολούθησε αύξηση μέχρι το 2018.
ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 • 4.1 Η οικονομική ανισότητα στην ΕΕ είναι συνεχώς διογκούμενη με μεγάλο ρυθμό δημιουργώντας κ-μ πολλών ταχυτήτων
 • 4.2 Οι επιδόσεις της Ελλάδας θεωρούνται απαράδεκτες αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι παλαιό μέλος της ΕΕ (10 ο στην ΕΕ και 12 ο στην Ευρωζώνη) και έχει ευνοηθεί από τεράστια ποσά ευρωπαϊκών πόρων στο πλεονασματικό quid pro quo με την ΕΕ. Πόροι οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εξαερώθηκαν και απουλοποιήθηκαν χωρίς να «πιάσουν τόπο» (no value for money)
 • 4.3 Στο ΑΕΠ και κατ΄ επέκταση στο κκΑΕΠ δεν είναι δυνατό να προσμετρηθεί η χυδαιότητα, η εγκληματικότητα, η αντικοινωνικότητα, η απάτη, η αθλιότητα και η ανηθικότητα της Παραοικονομίας η οποία διαχρονικά είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα προσεγγίζοντας το 30% ΑΕΠ. Αν η Παραοικονομία περιορίζονταν στο 15% (περίπου όσος είναι ο μ.ο. της ΕΕ), τότε το 2018 το ΑΕΠ και το κκΑΕΠ θα ήταν €212,4 δισ. και €19.775 αντίστοιχα
 • 4.4 Το άθροισμα: «φανερό Δημόσιο Χρέος + κρυφό Δημόσιο Χρέος + Ιδιωτικό Χρέος + Χρέος των Τραπεζών», σωρευτικά οδηγεί σε ένα αστρονομικό ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα €600 δισ. Όπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει ότι το Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Χρέος των Ελλήνων (από νεογέννητο μέχρι τον μεγαλύτερο σε ηλικία υπέργηρο) είναι της τάξεως των €56.000 το οποίο είναι 3,3 φορές μεγαλύτερο από το κκΑΕΠ του 2018.
 • 4.5 Συνελόντι ειπείν «Αιδώς Αργείοι» (Όμηρος, Ιλιάδα).
ΤΟ κκΑΕΠ ΤΩΝ 282 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ NUTS2 TO 2018:
 • 5.1 Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο κκΑΕΠ (€213.400) που βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των 282 είναι η Inner London – West του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ). Η τελευταία Περιφέρεια με το μικρότερο κκΑΕΠ (€5.200) στη θέση 282 είναι η Severozapaden της Βουλγαρίας. Το εύρος και ο λόγος της ανισότητας προσεγγίζουν αστρονομικά μεγέθη, ήτοι €208.200 και 41,0 αντίστοιχα
 • 5.2 Οι 10 πρώτες Περιφέρειες με το μεγαλύτερο κκΑΕΠ ανήκουν στα κ-μ: Ιρλανδία 2 και από 1 Περιφέρεια οι χώρες ΗΒ, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία και Κάτω Χώρες
 • 5.3 Οι 10 τελευταίες Περιφέρειες με το μικρότερο κκΑΕΠ από τη θέση 273 έως τη θέση 282 ανήκουν στα κ-μ: Βουλγαρία 5, Ρουμανία 4 και Πολωνία 1
 • 5.4 Ο μέσος όρος και η διάμεσος των 282 είναι: €29.867 (θέση 129,5) και €28.450 (θέση 141,5) αντίστοιχα
 • 5.5 Οι 282 Περιφέρειες κατηγοριοποιούνται σε 4 κλάσεις κατά φθίνουσα τιμή: Q1 (Θέσεις 1-70),Q2 (Θέσεις 71-141),Q3 (θέσεις 142-212) και Q4 (θέσεις 213-282)
 • 5.6 Σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ανά κ-μ εμφανίζεται το φαινόμενο της συγκέντρωσης της υψηλότερης τιμής του κκΑΕΠ στην Περιφέρεια που ανήκει η πρωτεύουσα της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα (Αθηνοκεντρισμός). Στην ΕΕ εμφανίζονται έντονες διαπεριφερειακές ανισότητες οι οποίες είναι λιγότερο έντονες στην Ελλάδα.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 282
ΤΟ 2018:
 • 6.1 Δεν υπάρχει Ελληνική Περιφέρεια στις δυο πρώτες κλάσεις Q1 και Q2
 • 6.2 H Περιφέρεια Αττικής (Θέση 191, κκΑΕΠ €23.300) και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Θέση 210, κκΑΕΠ €18.500) ανήκουν στην κλάση Q3
 • 6.3 Οι υπόλοιπες 11 Ελληνικές Περιφέρειες εντάσσονται στην κλάση Q4
 • 6.4 Και οι 13 Περιφέρειες έχουν κκΑΕΠ μικρότερο από το μ.ο. και τη διάμεσο των 282
 • 6.5 Ο μ.ο. των 13 Ελληνικών Περιφερειών είναι €14.869 που αντιστοιχεί στην 5 η θέση των 13 και στη θέση 230,5 των 282
 • 6.6 Η διάμεσος €14.300 ταυτίζεται με το κκΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 7 η θέση των 13 που αντιστοιχεί στη θέση 233 των 282
 • 6.7 Η Ελλάδα συνολικά με κκΑΕΠ €17.200 το 2018 αντιστοιχεί στη θέση 219 της κατάταξης των 282 και ανήκει στο τεταρτημόριο Q4 κάτω από τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Αττικής. Οι 11 άλλες Ελληνικές Περιφέρειες έχουν κκΑΕΠ μικρότερο από το κκΑΕΠ της Ελλάδας
 • 6.8 Το μικρότερο κκΑΕΠ έχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (€11.800, θέση 253 στις 282)
 • 6.9 Το εύρος και ο λόγος των ακραίων τιμών στην Ελλάδα είναι €11.500 και 2,0 όταν στην ΕΕ οι αντίστοιχες τιμές είναι €208.200 και 41,0
 • 6.10 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει μεγαλύτερο κκΑΕΠ από 6 Περιφέρειες: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Έχει μικρότερο κκΑΕΠ από 6 Περιφέρειες: Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο και Αττική
 • 6.11 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κκΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί: Στο 6,7% της πρώτης Περιφέρειας της ΕΕ που είναι η Inner London – West. Στο 47,9% του μ.ο. των 282. Στο 50,3% της διαμέσου των 282. Στο 83,1% της Ελλάδας. Στο 61,4% της Περιφέρειας Αττικής και στο 96,2% του μ.ο. των 13 Ελληνικών Περιφερειών
ΤΟ κκΑΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 8ΕΤΙΑ 2011-2018:
 • 7.1 Όπως τεκμηριώθηκε στο Μέρος 1, το κκΑΕΠ της Ελλάδας είχε φθίνουσα πορεία με ποσοστό μεταβολής -7,53% την περίοδο 2011-2018 όταν το κκΑΕΠ της ΕΕ την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά +18,3%
 • 7.2 Ανάλογη πτωτική πορεία είχε το κκΑΕΠ των 12 από τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες με εξαίρεση την Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία είχε μικρή άνοδο του κκΑΕΠ κατά +0,75% (+€100)
 • 7.3 Τη μεγίστη τιμή μείωσης εμφάνισε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-€2.900, -19,73%)
 • 7.4 Υπήρξαν 2 Περιφέρειες οι οποίες αντιστάθηκαν σημαντικά στην ύφεση, ήτοι: η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (-€600, – 3,61%) και αμέσως μετά η Περιφέρεια Πελοποννήσου (-€600, -4,03%)
 • 7.5 Οι υπόλοιπες 11 Περιφέρειες είχαν μεγαλύτερη μείωση του κκΑΕΠ
 • 7.6 Ο μ.ο. της ύφεσης των 12 Περιφερειών (εκτός Θεσσαλίας) είναι -8,0%
 • 7.7 Οι ακόλουθες 7 Περιφέρειες είχαν μικρότερη μείωση από τη μείωση του κκΑΕΠ της Ελλάδας, ήτοι: Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Κεντρική Μακεδονία
 • 7.8 Οι ακόλουθες 6 Περιφέρειες είχαν μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τη μείωση του κκΑΕΠ της Ελλάδας: Αττική, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο
 • 7.9 Στο συνημμένο γράφημα απεικονίζεται η μείωση του κκΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελλάδας, όπου είναι σαφές ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου επέδειξε μεγαλύτερη αντίσταση, αντοχή και ανθεκτικότητα στην ύφεση. Μάλιστα, η αναστροφή της αύξησης του κκΑΕΠ ξεκίνησε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2015 πριν από την ανάκαμψη της Ελλάδας το 2017. Επίσης η πτώση του κκΑΕΠ της Ελλάδας την 8ετή περίοδο 2011-2018 ήταν σωρευτικά -7,53% ενώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν αρκετά μικρότερη -4,03%
 • 7.10 Οψόμεθα (Θεού θέλοντος, Απόστολος Παύλος) για τις αναλύσεις των επομένων ετών μέχρι και το 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή