Το τμήμα Αλιείας Αρκαδίας ενημερώνει για τρέχων πρόγραμμα για αγορά και εγκατάσταση VMS – ERS – AIS

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ», Δράση «αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων VMS – ERS – AIS», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10085/23-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ)  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΥΠ.Α.Α.Τ.

1. Δικαιούχος της Δράσης μπορεί να είναι o κάθε πλοιοκτήτης που προαιρετικά ή υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εφοδιάζει ενεργό αλιευτικό σκάφος, με συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, π.χ. προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδικές άδειες αλίευσης, όπως η αλίευση ολοθουρίων και συμιακής γαρίδας.

  Στην παρούσα Δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί Δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι – χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται παρακάτω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη χρηματοδότηση:

i. Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω.

ii. Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα.

iii. Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ή/και άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) ή/και

μακρύπτερου τόνου (ALB).

iv. Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων.

2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

  Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), καθώς επίσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ανήκουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε επαγγελματίες αλιείς.

3. Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, δηλαδή από την 23/10/2015 έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή την 31/12/2023.

4. Ο Προϋπολογισμός των έργων υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Είδος συσκευήςΥποκατηγορία ΣυσκευήςΚατά αποκοπή ποσό (Ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.Ανάλυση ποσού (Ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.
VMS2.7002.500 συσκευή – 200 εγκατάσταση
ERSΦορητός Η/Υβαρέως τύπου2.700
ERSΦορητός Η/Υαπλού τύπου900
AIS2.0001.850 συσκευή – 150 εγκατάσταση

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων (Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο) ορίζονται οι οκτώ (8) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.   

5. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

  Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

  1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.alieia.minagric.gr),
  2. της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (https://alieia.gr),
  3. της ΚΤΠ ΑΕ (https://www.ktpae.gr),
  4. του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr).

  Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23η Οκτωβρίου 2020. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) θα δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 30η Δεκεμβρίου 2022 που ορίζεται ως η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το γραφείο υποστήριξης της Δράσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: alieia@ktpae.gr) και τηλεφωνικά κατά τις ώρες 09:00 – 17:00 στο τηλέφωνο: 2131300850.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή