Επιτυχής ολοκλήρωση της 8ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας της Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποιήθηκε η 8η Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας (EEE) της Ελλάδας από τους Θεσμούς. Είναι η τέταρτη στη σειρά θετική Έκθεση από τον Ιούλιο του 2019 όταν σχηματίστηκε η παρούσα κυβέρνηση. Στο διάστημα 21/11/2018 έως 5/6/2019 έγιναν επίσης τέσσερις ΕΕΕ.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΕΕ: Είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ 472/2013 που έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τα κ-μ (κράτη μέλη) τα οποία αιτούνται οικονομικής βοηθείας με δεσμευτικούς όρους σύμφωνα με την αρχή της pacta sunt servanda. Η νομιμοποίηση του Κανονισμού εδράζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ καθώς και στους Κανονισμούς της περιόδου 2010-2012 που αφορούν στη Νέα Δομή της Αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και της Οικονομίας της ΕΕ. Περιέχει όρους συνεχούς εποπτείας και, αν χρειαστεί, την επιβολή συστάσεων και κυρώσεων στα παρεκκλίνοντα κ-μ. Εφαρμόζεται όταν κάποιο κ-μ αντιμετωπίζει μακροοικονομική δυσπραγία, δημοσιονομικές απειλές,
πιστωτικούς κινδύνους, κ.λπ. καθώς και αδυναμία υλοποίησης προσαρμοστικών διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων (de jure και de facto). Αφορά στα κ-μ τα οποία βρίσκονται ή βρίσκονταν κατά το παρελθόν σε κάποιου είδους Πρόγραμμα
Οικονομικής Ενίσχυσης και τα οποία συνεχίζουν να εμφανίζουν τρωτότητα και να
υποφέρουν από πολλές εκκρεμότητες εξυγίανσης. H ανταπόκριση των Θεσμών στο
αίτημα των κ-μ γίνεται με κριτήρια τη «βαρύτητα του κρατικού προβλήματος» και το
«βαθμό εμπιστοσύνης» που διαθέτει η αιτούσα κυβέρνηση. Στις ομαλές περιπτώσεις
η βοήθεια είναι μια χρηματοδοτική συνδρομή στη βάση ενός ήπιου Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων, Διαρθρωτικών Αλλαγών και Δημοσιονομικής Προσαρμογής
(ΠΜΔΑΔΠ) και απλής εποπτείας. Στις δυσμενέστερες καταστάσεις η ύστατη
καταφυγή στους Θεσμούς γίνεται με πολύ απαιτητικά και μακροχρόνια ΠΜΔΑΔΠ
Ενισχυμένης Εποπτείας που περιλαμβάνουν αιρεσιμότητες αυστηρής εποπτείας επί
παντός του επιστητού. Η παρεκκλίνουσα Ελλάδα αντιμετωπίστηκε το 2018 με την
Ενισχυμένη Εποπτεία η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής
συνοδευόμενη από τις τριμηνιαίες ΕΕΕ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Αφετηρία είναι το β΄ εξάμηνο του 2018. Συμφωνήθηκε στις 6/7/2018 από την τότε Ελληνική κυβέρνηση. Η συμφωνία συνυπογράφηκε στην Έκθεση Συμμόρφωσης της 20 ης /6/2019 και ενσωματώθηκε στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2018/1192/11-7-2018 που είναι δεσμευτική για όλες τις μεταγενέστερες κυβερνήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν πολλούς τομείς, λ.χ. Δημοσιονομικά, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, Χρηματοπιστωτική και Δημοσιονομική Σταθερότητα, Αγορές Εργασίας και Προϊόντων, Ιδιωτικοποιήσεις, Δικαιοσύνη, Δημόσια Διοίκηση, κ.λπ. Η συμφωνία στηρίχθηκε στην Ανάλυση της Βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους και των Ακαθάριστων Χρηματοδοτικών Αναγκών της Ελλάδας καθώς και στα μεγέθη των Πρωτογενών Πλεονασμάτων μέχρι το 2060 με την παράταση κάποιων σταθμισμένων ληκτοτήτων κατά 10 χρόνια. Επειδή το ΠΜΔΑΔΠ είναι απαιτητικό ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις υλοποίησης των δεσμεύσεων ανά τρίμηνο οπότε γίνεται μεταβίβαση των
εκκρεμοτήτων στα επόμενα τρίμηνα. Στο πλέγμα των δεσμεύσεων εμφανίζονται
περίπου 91 όροι στους οποίους η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί. Η άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση ήταν €24,1 δισ. από τα οποία τα €15,7 δισ. αποτελούν το
γνωστό απόθεμα (μαξιλάρι) ασφαλείας και ρευστότητας των Ταμειακών Διαθεσίμων
του Κράτους (ΤΔΚ) το οποίο δεν επιτρέπεται να εκταμιευτεί. Περιλαμβάνονται
επίσης μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους με περίοδο χάριτος για τόκους και
χρεολύσια, επιμήκυνση εξόφλησης καθώς και άλλες ευεργετικές διατάξεις λ.χ.
Μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Επιστροφή των εσόδων των Εθνικών Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα (ΕΚΤ) από την κατοχή ελληνικών
ομολόγων (τα γνωστά SMPs και ANFAs). Πλαφόν στις ετήσιες Χρηματοδοτικές
Ανάγκες για την εξόφληση του χρέους (GFN: 15% ΑΕΠ μεσοπρόθεμα και 20% ΑΕΠ
μακροπρόθεμα), κ.λπ. ανάλογα με τις εξελίξεις. Inter alia περιέχει και τα Πρωτογενή
Πλεονάσματα (3,5% ΑΕΠ έως το 2022 και, αν όλα πάνε καλά, 2,2% ΑΕΠ από το
2023 έως το 2060). Οι ΕΕΕ θα διαρκέσουν έως ότου εξοφληθεί τουλάχιστον το 75%
της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΕΕΕ: 1. Οι Θεσμοί τόνισαν την επιτυχία των τεσσάρων
ΕΕΕ της κυβέρνησης αναφορικά με το γιγαντιαίο σε όγκο (καταιγισμός νόμων),
ταχύρρυθμο, πολυδιάστατο και υψηλής ποιότητας μεταρρυθμιστικό και δημοσιονομικό έργο το οποίο κατά τη γνώμη μας οφείλεται στην επιτελεστικότητα του Επιτελικού Κράτους. Επισημάνθηκε η επιτυχής ανάληψη νομικών πρωτοβουλιών καθώς και η άσκηση μέτρων για τη στήριξη της Κοινωνίας και της Οικονομίας (είτε με παροχή ρευστότητας είτε με αναστολή πληρωμών και με αποζημιώσεις) προς πολλούς αποδέκτες λ.χ. Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις, Ανέργους, Εργαζόμενους,
Συνταξιούχους, Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κ.λπ. παρά τις αντίξοες συνθήκες ένεκα
Covid-19. Η κρατική ένεση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
ανέρχεται σε 11 – 12 δισ. ευρώ με στόχο τα €24 δισ. 2. Όλα αυτά χωρίς να έχουν
ακόμη εισρεύσει οι αναμενόμενοι ευρωπαϊκοί πόροι και χωρίς να έχει ασκηθεί το
δικαίωμα για ευνοϊκό άμεσο δανεισμό σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, πλην των πρώτων €2 δισ. τα οποία δόθηκαν πρόσφατα ως δάνειο
στην Ελλάδα και στα άλλα κ-μ από το Πρόγραμμα SURE (σημ. είναι διαθέσιμα
ακόμη €700 εκατ.) 3. Τονίστηκε η επιτυχία του πρωτοφανούς ευνοϊκού δανεισμού
(ομόλογα, έντοκα γραμμάτια του δημοσίου) τα οποία οδήγησαν σε αντίστοιχο
ευνοϊκό δανεισμό στην έκδοση ομολόγων των Επιχειρήσεων και των Τραπεζών 4.
Επιτεύχθηκε ρήτρα διαφυγής των πρωτογενών πλεονασμάτων για το 2020 με
πρόβλεψη της διατήρησης στο 0,5% ΑΕΠ το 2021 και μετά το 2022 στο επίπεδο του
2,2% 5. Επισημάνθηκε η επιτυχία της διασφάλισης της επάρκειας των ΤΔΚ τα οποία
σήμερα ανέρχονται σε €34,5 δισ. 6. Έγινε αποδεκτή η επιστροφή της 4 ης  δόσης (μετά
τις 3 πρώτες της σημερινής κυβέρνησης) των κερδών των ANFAs και των SMPs
(εκταμίευση του ποσού των €767 εκατ. το Δεκέμβριο) 7. Εγκρίθηκε ο
προγραμματισμός της αποκρατικοποίησης 40-50 έργων Π/Υ €5 δισ. σύμφωνα με το
επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) 8. Αξιολογήθηκαν θετικά πολλά άλλα
θέματα, όπως: Μεταρρύθμιση των πόρων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόοδος στους τομείς της δημοσιονομικής διαχείρισης, των
δημοσίων συμβάσεων, της επιτάχυνσης των δημοσίων επενδύσεων, της
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, της ψηφιακής ατζέντας, των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών στον τομέα της Ενεργείας και των Πράσινων Επενδύσεων, των εκκρεμών συντάξεων, του Πτωχευτικού Κώδικα, του
νέου Χωροταξικού Νομοσχέδιου, του νέου Ασφαλιστικού, της σταδιακής
αποπληρωμής του ΔΝΤ, της μείωσης των ληξιπροθέσμων οφειλών του δημοσίου
σε ιδιώτες κ.λπ. 9. Όλα αυτά υπό το πρίσμα των ωφελειών που εκτιμάται ότι θα
προκύψουν από: Την έγκριση της Αναθεώρησης του ΠΥ 2021, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2023-2027, το Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαισίο 2021-2027. Τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού από το Έκτακτο Πρόγραμμα
Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού (PEPP) της ΕΚΤ και του συνεχιζόμενου δανεισμού
της χώρας από τις Αγορές. (ποσά που μπορούν φτάσουν τα €72 δισ. δημόσιας και
ιδιωτικής συμμετοχής), της Απορρόφησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 με την
αξιοποίηση του εργαλείου ν+3 μέχρι το 2023, του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης
της ομάδας Χ. Πισσαρίδη, κ.λπ. 10. Σε ότι αφορά στο ρυθμό μεγέθυνσης (ποσοστό %
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ), στην Έκθεση προβλέπεται (βασικό σενάριο) ύφεση 9% το 2020 και ανάκαμψη 5% το 2021. Αναφορικά με το Δημόσιο Χρέος προβλέπεται προσωρινή αύξηση μέχρι το 207% ΑΕΠ το 2020 και μικρότερο ποσό περίπου 195%-200% ΑΕΠ το 20121 με σημαντική αποκλιμάκωση από το 2022 και μετά διατηρώντας προσώρας ανέπαφη την Εκτίμηση της Βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους αφού ο δείκτης ακαθάριστων χρηματοδοτήσεων του κράτους δε θα ξεπερνά το όριο του 15% και με πιθανότητα να υπερβεί το 20% στα μέσα της δεκαετίας του 2030 αν δεν αναστραφεί η μεγέθυνση.

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: «Ων πρόχειρος η δι΄ έργων πείρα, περί τούτων πας λόγος περιττός εστίν (Για όσα είναι εύκολη η απόδειξη με έργα, κάθε λόγος είναι περιττός, Αίσωπος)» και «Παντ΄ εστίν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις (Όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει, Δημοσθένης)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή