Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακών Ενοτήτων

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Πηγές Βάσης Δεδομένων της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) προς επεξεργασία είναι η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat. Η Συνολική ΑΠΑ (σ-ΑΠΑ ) είναι το άθροισμα των ΑΠΑ κάθε τομέα, κλάδου και υποκλάδου του παραγωγικού συστήματος μιας χωρικής ενότητας. Οι πολυάριθμοι τομείς, κλάδοι και υπο-κλάδοι οι οποίοι συνθέτουν τη σ-ΑΠΑ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ. Σε επίπεδο επιγραμματικής προσέγγισης οι πολυάριθμες οικονομικές δραστηριότητες συμπυκνώνονται σε τρείς Τομείς: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας της Οικονομίας. Έκαστος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποτυπώνονται συγκεντρωτικά σε 10 Κλάδους που συμβολίζονται με το σύμβολο Α*10. Οι μετρήσεις αφορούν στις καταγεγραμμένες οικονομικές δραστηριότητες.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Για ενδελεχείς μελέτες με σκοπό τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό και την Άσκηση Αναπτυξιακών Πολιτικών αναλύονται πολλοί περισσότεροι κλάδοι με εξειδικευμένη στόχευση ανά περίπτωση και προσδιορίζονται οι Διακλαδικές Σχέσεις. Δηλαδή, η διάδραση των κλάδων στο πλαίσιο «Εισροών – Εκροών» της χωρικής οικονομίας (ροή αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στους επί μέρους κλάδους κάτι ως αγοραστές- πωλητές). Έτσι μπορεί να εκτιμηθούν οι «κάθετες, οριζόντιες, άμεσες και έμμεσες διασυνδέσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων» καθώς και οι Πολλαπλασιαστές Εισοδήματος, Παραγωγής και Απασχόλησης. Με τις διακλαδικές σχέσεις αποτιμάται η Συνάρτηση Παραγωγής, η Παραγωγικότητα της Εργασίας και του Κεφαλαίου, το Δυνητικό ΑΕΠ, το Παραγωγικό Κενό, η Ανταγωνιστικότητα και η Παραγωγικότητα, η Τοπική Εξειδίκευση, η Τομεακή Διάρθρωση, ο Παραγωγικός Δυναμισμός, η Χωροταξική Συγκέντρωση, κ.λπ. Δι’ αυτών εντοπίζονται οι Κλάδοι Κλειδιά και οι Δυναμικοί Κλάδοι της περιοχής. Η ΑΠΑ είναι ο κεντρικός πυρήνας της
Εθνικολογιστικής Ταυτότητας και του ΑΕΠ το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
ΑΠΑ συν οι Φόροι επί των προϊόντων και υπηρεσιών μείον τις Επιδοτήσεις επί
αυτών. Για παράδειγμα, η σ-ΑΠΑ της Ελλάδας το 2019 είναι το 86,71% του
ονομαστικού ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2011-2017 ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: Η σ-ΑΠΑ ήταν €162.460,30 εκατ. που αντιστοιχεί στο 89,11% του μ.ο. του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας την ίδια υφεσιακή περίοδο όπου το ΑΕΠ μειώθηκε κατά -12,9% και η σ-ΑΠΑ κατά -13,4% αντίστοιχα. Η συμμετοχή στη σ-ΑΠΑ (και στο ΑΕΠ σε παρένθεση) των τριών Τομέων της Ελληνικής Οικονομίας, είναι: Πρωτογενής 3,86% σ-ΑΠΑ (3,44% ΑΕΠ), Δευτερογενής 16,35% σ-ΑΠΑ (14,57% ΑΕΠ) και Τριτογενής 79,79% σ-ΑΠΑ (71,10% ΑΕΠ). Την περίοδο 2011-2017 μόνον ο Πρωτογενής τομέας παρουσίασε αύξηση της δικής του ΑΠΑ κατά +9,24%. Η ΑΠΑ του Δευτερογενούς μειώθηκε κατά -4,32% (κυρίως ένεκα της μείωσης των Κατασκευών) και του Τριτογενούς μειώθηκε κατά -16,09%. Χωρίς τη μείωση της ΑΠΑ των Κατασκευών (-41,37%) ο Δευτερογενής θα είχε αύξηση κατά +6,29%. Όλοι οι κλάδοι του Τριτογενούς Τομέα είχαν μείωση από -5,18% έως -25,26%.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ ΤΩΝ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2011-2017 ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: Η σ-ΑΠΑ εκάστης Περιφέρειας σε τρέχουσες τιμές και σε ποσοστό επί του μ.ο. της σ-ΑΠΑ της Ελλάδας κατά φθίνουσα κατάταξη, είναι: 1 η Αττική €78.181,7 εκατ. (48,12%), 2 η Κεντρική Μακεδονία €21.979,1 (13,53%), 3 η Θεσσαλία €8.221,7 εκατ. (5,06%), 4 η Κρήτη €7.875,6 εκατ. (4,85%), 5 η Δυτική Ελλάδα €7.460,8 εκατ. (4,59%), 6 η Στερεά Ελλάδα €7.356,5 εκατ. (4,53%), 7 η Πελοπόννησος €7.098,4 εκατ. (4,37%), 8 η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη €6.326 εκατ. (3,89%), 9 η Νότιο Αιγαίο €5.403 εκατ. (3,33%), 10 η Δυτική Μακεδονία €3.861,3 εκατ. (2,38%), 11 η Ήπειρος €3.598,2 εκατ. (2,21%), 12 η Ιόνια Νησιά €2.810,1 εκατ. (1,735) και 13 η Βόρειο Αιγαίο €2.287,9 εκατ. (1,41%). Το εύρος και ο λόγος των ακραίων τιμών είναι μεγάλα μεγέθη εξαιτίας της ανισότητας που επικρατεί στο Αθηνο-κεντρικό και στο Θεσσαλονικο-κεντρικό Κράτος. Χωρίς την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία οι διαφορές εξομαλύνονται με την Πελοπόννησο να ανεβαίνει στην 5 η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών. Επτά Περιφέρειες εμφάνισαν μείωση της σ-ΑΠΑ που ήταν μικρότερη από τη μείωση της σ-ΑΠΑ της Ελλάδας (-13,40%), ήτοι: 1 η Θεσσαλία – 6,58%, 2 η Κρήτη -6,87%, 3 η Νότιο Αιγαίο -7,44%, 4 η Πελοπόννησος -9,22%, 5 η Στερεά Ελλάδα -9,31%, 6 η Ιόνια Νησιά -9,36% και 7 η Κεντρική Μακεδονία -12,39%. Έξι Περιφέρειες είχαν μείωση της σ-ΑΠΑ μεγαλύτερη από τη μείωση της σ-ΑΠΑ της Ελλάδας, ήτοι: 8 η Ήπειρος -14,20%, 9 η Ανατ. Μακ.-Θράκη -15,22%, 10 η Αττική – 15,49%, 11 η Βόρειο Αιγαίο -16,21%, 12 η Δυτική Ελλάδα -16,33% και 13 η Δυτική Μακεδονία -18,16%.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2011-2017 ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: Η συμμετοχή εκάστου τομέα στη σ-ΑΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠερΠελ) είναι: Πρωτογενής €606,36 εκατ. (8,54%), Δευτερογενής €1.753,9 εκατ. (24,71%) και Τριτογενής €4.738,3 εκατ. (66,75%). Μόνον ο Πρωτογενής αυξήθηκε κατά +21,6% ενώ ο Δευτερογενής μειώθηκε οριακά κατά – 0,67% (ένεκα μείωσης των Κατασκευών) και ο Τριτογενής κατά -15,4% όταν η
μείωση της σ-ΑΠΑ της ΠερΠελ ήταν -9,22%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά συμμετοχής
των τριών τομέων στην σ-ΑΠΑ της ΠερΠελ με τα αντίστοιχα ποσοστά στη σ-ΑΠΑ
της Ελλάδας φαίνεται ότι: Ο Πρωτογενής με ποσοστό 8,54% σ-ΑΠΑ ΠερΠελ είναι
πολύ μεγαλύτερος του αντιστοίχου της Ελλάδας 3,86%. Επίσης στην ΠερΠελ ο
Πρωτογενής Τομέας αυξήθηκε +21,6% ενώ στην Ελλάδα +9,24%. Ο Δευτερογενής
με ποσοστό 24,71% είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου εθνικού 16,35% ενώ στην
ΠερΠελ διατηρήθηκε περίπου σταθερός -0,67% ενώ σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε
κατά -4,32%. Η σύγκριση του Τριτογενή δείχνει ότι στην ΠερΠελ είναι 66,75% ενώ
στην Ελλάδα 79,79% με μείωση στην ΠερΠελ κατά -15,4% όταν ο εθνικός μειώθηκε
κατά -16,09%. Οι Κλάδοι Κλειδιά για την ΠερΠελ είναι σαφώς ο Πρωτογενής και ο
Δευτερογενής Τομέας με πολύ υψηλή διασύνδεση ιδίως με τη Βιομηχανία, Βιοτεχνία,
Μεταποίηση Αγροτο-διατροφικών Προϊόντων και με τον Τριτογενή (Εμπόριο,
Τουρισμός). Γεγονός το οποίο θα επιβεβαιώσουμε σε επόμενα άρθρα όταν θα
αναλύσουμε τους Πολλαπλασιαστές των τομέων στο πλαίσιο των Εισροών-Εκροών
45 συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή