Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακών Ενοτήτων (Μέρος 2)

Κωνταντίνος Γαλιώτος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού περιλαμβάνει 74
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ). Η Βάση Δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται σε 57 ΠΕ γιατί οι υπόλοιπες 17 ΠΕ είναι μικρές χωρικές ενότητες κυρίως των νησιών
της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων που εμφανίζουν ίδιες τιμές της Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) με τις μεγαλύτερες νήσους της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Στις 57 ΠΕ περιλαμβάνονται και οι 5 ΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠερΠελ). Το κλάσμα με παρανομαστή το 57 δείχνει την θέση που καταλαμβάνει μια ΠΕ στη σειρά κατάταξης (φθίνουσα ή αύξουσα) των 57 ΠΕ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ (σ-ΑΠΑ) ΤΩΝ 57 ΠΕ (ΚΑΤΑ Μ.Ο. 2011-2017): Συνολική ΑΠΑ (σ-ΑΠΑ) Ελλάδας €162.460,3 εκατ. Κεντρικός Τομέας Αθηνών (1/57) €27.953 εκατ.. Θεσσαλονίκη (2/57) €14.145 εκατ. Ευρυτανία (57/57) €180 εκατ. Εξαιτίας των περιφερειακών ανισοτήτων (Αθηνο-κεντρισμός και Θεσσαλονικο-κεντρισμός, βλ. Μέρος 1) το εύρος και ο λόγος των ακραίων τιμών είναι μεγάλοι.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ σ-ΑΠΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ: Μεταβολή Ελλάδας –
13,40%. Μόνον η ΠΕ Λασιθίου (1/57) εμφάνισε αύξηση +1,76%. Οι υπόλοιπες ΠΕ
είχαν μείωση. Τη μεγαλύτερη μείωση είχε η ΠΕ Ροδόπης (57/57) -22,0%.

ΑΠΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ (ΚΑΤΑ Μ.Ο. 2011-2017): ΑΠΑ
Πρωτογενούς Τομέα Ελλάδας €6.268,7 εκατ. Λάρισα (1/57) €528,4 εκατ. Λευκάδα
(57/57) €5,51 εκατ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ: Η ΑΠΑ του Πρωτογενούς Τομέα της Ελλάδας αυξήθηκε κατά +9,24%. Κοζάνη (1/57) +82,99%. Ζάκυνθος (57/57) – 31,11%.

ΑΠΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ (ΚΑΤΑ Μ.Ο. 2011- 2017): ΑΠΑ Δευτερογενούς Τομέα Ελλάδας €26.565,2 εκατ. Θεσσαλονίκη (1/57) € 2.583,71 εκατ. Λευκάδα (57/57) €22,85 εκατ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ: Η ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα της Ελλάδας μειώθηκε -4,32%. Μείωση εμφάνισαν 34 ΠΕ ενώ αντίθετα αύξηση του δικού τους δευτερογενή τομέα εμφάνισαν 23 ΠΕ. Τη μεγαλύτερη αύξηση (1/57) είχε η Ζάκυνθος +23.83% και τη μεγαλύτερη μείωση (57/57) η Λευκάδα -59,08%.

ΑΠΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ (ΚΑΤΑ Μ.Ο. 2011-2017): ΑΠΑ Πρωτογενούς Τομέα Ελλάδας €129.626,4 εκατ. Κεντρικός Τομέας Αθηνών (1/57) €25.741 εκατ. Ευρυτανία (57/57) €147,71.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 57 ΠΕ: Η ΑΠΑ του Τριτογενούς Τομέα της Ελλάδας εμφάνισε μείωση -16,09%. Μικρότερη μείωση
είχαν 27 ΠΕ και 30 ΠΕ είχαν μεγαλύτερη. Η Καρδίτσα (1/57) ήταν η μοναδική ΠΕ
που εμφάνισε αύξηση +6,03%. Τη μεγαλύτερη μείωση (57/57) είχε η Ροδόπη –
30,86%.

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ (ΚΑΤΑ Μ.Ο. 2011-2017):
Συνολική ΑΠΑ της
ΠερΠελ €7.098,4 εκατ. €. Σε παρένθεση το ποσοστό (%) συμμετοχής εκάστης ΠΕ.
Το κλάσμα σε παρένθεση είναι η θέση κατάταξης μεταξύ των 57. 1 η Μεσσηνία
(21/57) €1.795,1 εκατ. (25,29%). 2 η Κορινθία (23/57) €1.770,5 εκατ. (24,94%). 3 η
Αργολίδα (34/57) €1.296,2 εκατ. (18,26%). 4 η Αρκαδία (35/57) €1.232,9 εκατ. (17,37%). 5 η Λακωνία (40/57) €1.003,6 εκατ. (14,14%).

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011- 2017) ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑ: Η μείωση της σ-ΑΠΑ της ΠερΠελ είναι -9,22%. Σε παρένθεση η θέση κατάταξης μεταξύ των 57. Οι αντίστοιχες μειώσεις εκάστης ΠΕ, είναι: 1 η Αρκαδία (7/57) -7,28%, 2 η Κορινθία (13/57) -8,80%, 3 η Μεσσηνία (19/57) -9,35%, 4 η Αργολίδα (20/57) -9,58%. 6 η Λακωνία (25/57) -11,60%.

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (KATA Μ.Ο 2011-2017):
Η ΑΠΑ
του Πρωτογενούς Τομέα της ΠερΠελ είναι: €606,2 εκατ. Σε παρένθεση το ποσοστό
συμμετοχής εκάστης ΠΕ. 1 η Μεσσηνία (12/57) €166,68 εκατ. (27,50%). 2 η Αργολίδα
(14/57) €139,72 εκατ. (23,05%). 3 η Λακωνία (17/57) €126,31 εκατ. (20,84%). 4 η
Κορινθία (27/57) €94,35 εκατ. (15,56%). 5 η Αρκαδία (31/57) €79,30 εκατ. (13,08%).

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ
TH ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) (2011-2017) ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ:

Η αύξηση της ΑΠΑ του Πρωτογενούς Τομέα της ΠερΠελ είναι +21,6%. Οι
αντίστοιχες επιδόσεις εκάστης ΠΕ, είναι: 1 η Μεσσηνία (3/57) +52,61%. 2 η Λακωνία
(5/57) +41,82%. 3 η Αργολίδα +5,03% (27/57). 4 η Κορινθία +2,32% (30/57). 5η
Αρκαδία -5,69% (38/57).

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ
ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (KATA
Μ.Ο 2011-2017):
Η ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα της ΠερΠελ είναι: €1.753,9
εκατ. Σε παρένθεση το ποσοστό συμμετοχής εκάστης ΠΕ. 1 η Κορινθία (16/57)
€492,11 εκατ. (28,06%). 2 η Αρκαδία (18/57) €461,53 εκατ. (26,31%). 3 η Αργολίδα
(24/57) €307,10 εκατ. (17,51%). 4 η Μεσσηνία (25/57) €297,59 εκατ. (16,97%). 5 η
Λακωνία (36/57) €195,51 εκατ. (11,15%).

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ: Η μείωση της ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα της ΠερΠελ είναι -0,7%. Οι αντίστοιχες επιδόσεις εκάστης ΠΕ, είναι: 1 η Κορινθία (3/57) +20,9%. 2 η Αρκαδία (11/57) +3,21%. 3 η Αργολίδα (30/57) -3,5%. 4 η Μεσσηνία (38/57) -10,54%. 5 η Λακωνία (54/57) -29,61%.

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (KATA Μ.Ο. 2011-2017): Η ΑΠΑ του Τριτογενούς
Τομέα της ΠερΠελ είναι: €4.738,3 εκατ. Σε παρένθεση το ποσοστό συμμετοχής
εκάστης ΠΕ. 1 η Μεσσηνία (20/57) €1.331,57 εκατ. (28,10%). 2 η Κορινθία (24/57)
€1.183,71 εκατ. (24,98%). 3 η Αργολίδα (35/57) €849,57 εκατ. (17,93%). 4 η Αρκαδία (41/57) €691,86 εκατ. (14,60%). 5 η Λακωνία (42/57) €682,29 εκατ. (14,40%).

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 5 ΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΠΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ
TH ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2011-2017 ΤΗΣ ΑΠΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ:
Η
μείωση της ΑΠΑ του Τριτογενούς Τομέα της ΠερΠελ είναι -15,4%. Οι αντίστοιχες
επιδόσεις εκάστης ΠΕ, είναι: 1 η Λακωνία (17/57) -12,98%. 2 η Αρκαδία (20/57) –
13,80%. 3 η Αργολίδα (21/57) -13,94%. 4 η Μεσσηνία (40/57) -17,71%. 5 η Κορινθία
(47/57) -19,15%. ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Τα ποσοτικά μεγέθη της σύνθεσης της ΑΠΑ
αποτελούν την αφετηρία εκκίνησης της εξόρυξης γνώσης περί του παραγωγικού
γίγνεσθαι της ΠερΠελ (όπως αναφέρθηκε στο Μέρος 1) με σκοπό την εκπόνηση
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τη Βιώσιμη
Περιφερειακή Ανάπτυξη στο πλαίσιο των απαραιτήτων SWOT, PEST, PESTLE,
GAP και κατά PORTER Αναλύσεων τις οποίες θα παρουσιάσουμε στα επόμενα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή