Οι επιδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Καινοτομία 2011-2019

 1. ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ “ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ETK): 1.1 Αποτελείται από τρία
  διακριτά θεματικά πεδία τα οποία βρίσκονται σε διάδραση, συσχέτιση, αλληλοεπίδραση, αλληλοεξάρτηση, ώσμωση και γενικότερα σε συγκλίνουσα διαλεκτική σχέση 1.2 Η Έρευνα
  μπορεί να είναι Επιστημονική (θεωρητική ή εφαρμοσμένη) ή
  να είναι Εμπειρική (Επιστημονικο-μετρική) λ.χ. Οικονο- μετρική, Πολιτειο-μετρική, Κοινωνιο-μετρική, Περιβαλλοντο-μετρική, Επιχειρηματο-μετρική, κ.λπ. 1.3 Η Τεχνολογία είναι το
  προϊόν και το αποτέλεσμα της εφαρμογής της Έρευνας λ.χ. τεχνολογικά μέσα,
  μηχανισμοί, εργαλεία, υλικοτεχνική υποδομή, κ.λπ. Περιλαμβάνει την Τεχνογνωσία,
  δηλαδή το Know-how ή την ενσωματωμένη γνώση για τη χρησιμοποίηση της
  Τεχνολογίας και την Τεχνοχρησία δηλαδή τη ρουτίνα της αυτόματης εφαρμογής της
  Τεχνολογίας και της Τεχνογνωσίας για κάποια χρήση 1.4 Η Καινοτομία αφορά στην
  αποδοχή, εισαγωγή και εφαρμογή μιας νέας, πρωτότυπης, ρηξικέλευθης, νεωτερικής,
  ριζοσπαστικής, αλλότροπης και καινοτόμου ιδέας ή ενέργειας ή διαδικασίας ή
  προϊόντος ή υπηρεσίας. Ετυμολογικά είναι σύνθεση του Καινός = νέος και της Τομής
  = ρήξη, απόσχιση, διαφορετικότητα, κ.λπ. σε σχέση με το παρελθόν. Η Καινοτομία
  μπορεί να είναι επιστημονική ή τεχνολογική ή εμπειρική ή μια επινόηση χωρίς
  κάποιο εξεζητημένο επιστημονικό υπόβαθρο. Μπορεί να είναι μια εφεύρεση ή μιας
  ευρεσιτεχνία (πατέντα, εμπορικό σήμα, βιομηχανικός σχεδιασμός, δικαιώματα
  διανοητικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.). Για έναν Οργανισμό (δομή, φορέας, επιχείρηση,
  σύμπραξη, κ.λπ.) η Καινοτομία μπορεί να είναι ενδογενής (in house), δηλαδή να
  παράγεται στο εσωτερικό περιβάλλον της οντότητας ή να είναι εξωγενής, δηλαδή να
  παράγεται από τρίτους και να εισάγεται στην οντότητα για εφαρμογή. Η Καινοτομία
  είναι mainstream που διαχέεται από άκρου σε άκρο στο γίγνεσθαι ενός Οργανισμού
  (Δημόσιου ή Ιδιωτικού ή Μικτού). Τόσο σε επίπεδο corpus (σώμα, συγκρότηση) όσο
  και σε επίπεδο animus (ανθρώπινοι πόροι, έμψυχο δυναμικό). Μπορεί να εφαρμοστεί
  στη Διαχείριση (management), στη Διοίκηση (administration), στην Παραγωγή
  (production), στο Μάρκετινγκ (marketing), στις Πωλήσεις (sales), κ.λπ.

ETK KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΤΚ&Α): 2.1 Από την οπτική της οργάνωσης και της
ανάπτυξης το τρίπτυχο ΕΤΚ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και εφαρμόζεται σε
όλο το σύνθετο φάσμα του πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι. Είναι άμεσα
συνδεδεμένο με τις έννοιες της Μεταρρύθμισης, του Μετασχηματισμού και της
Αλλαγής 2.2 Συνιστά τη vis vitalis (ζωτική δύναμη) της εξέλιξης, της ανέλιξης της
προόδου, της ευημερίας, της ανάπτυξης, του κοινωνικο-οικονομικού
μετασχηματισμού και των πάσης φύσεως ιστορικο-κοινωνικο εξελίξεων. Έχει
διατυπωθεί από τον Πλάτωνα (επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας) και τον Ηράκλειτο
(πάντα χωρεί και ουδέν μένει). Από τον Κάρολο Δαρβίνο (δεν είναι το πιο δυνατό ή το
πιο έξυπνο των ειδών αυτό που επιβιώνει αλλά αυτό το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί
στην αλλαγή). Από τους Ένγκελς και Μάρξ με τη λογική της αλληλεπίδρασης της
παραγωγικής υποδομής με το πολιτισμικό εποικοδόμημα, κ.ο.κ. Σε επίπεδο
Εξελικτικής Πολιτικής Οικονομίας, Θεωρίας της Οικονομικής Ανάπτυξης και των
συμπαρομαρτούντων, ο Αυστριακός Joseph Schumpeter είναι ο θεμελιωτής της
συμβολής της ΕΤΚ στην οικονομία και στην κοινωνία καθώς επίσης και το ότι η ΕΤΚ είναι το «κλειδί» των αλλαγών στο γίγνεσθαι 2.3 Η ΕΤΚ συνιστά το νευραλγικό πυρήνα των 4 Επιστημονικο-τεχνολογικών ή Βιομηχανικών Επαναστάσεων από την προ-βιομηχανική στη βιομηχανική εποχή και τώρα στη μετα-βιομηχανική εποχή την οποία διανύουμε στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης, της Turbo Οικονομίας, της Νέας Οικονομίας, της Κοινωνίας των Πληροφοριών και της Κοινωνίας της Γνώσης 2.4 Ουσιαστικά βρισκόμαστε στο κατώφλι της 5 η Βιομηχανικής Επανάστασης από την έκρηξη των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), των Νευρωνικών Δικτύων, των Έμπειρων Συστημάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Μαθαινουσών Μηχανών, της Ρομποτικής, της Αυτοματοποίησης, του Internet of things, του Blockchain, των 5G, κοκ. σε συνδυασμό με τα άλματα της Επιστήμης των Νέων Υλικών, των Βιοκεραμικών, της Βιοτεχνολογίας, των Βιοϋλικών, των Βιοιατρικών Πολυμερών, της Διαστημικής, της Νανομηχανικής, κοκ. 2.5 Η ΕΤΚ είναι ο μηχανισμός διασφάλισης της Διαφάνειας και της Διαύγειας. Το μέσο αναβάθμισης της Ποιότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών και ο καλύτερος ελεγκτικο- διαγνωστικός μηχανισμός αξιολόγησης της Ποιότητας του Κυβερνητισμού σε επίπεδο εθνικής, περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης 2.6 Η ΕΚΤ είναι συγχρόνως το εργαλείο βελτίωσης του πολιτο-κεντρισμού με την εξουδετέρωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτατη εξυπηρέτηση του πολίτη. Πρόκειται για το νέο δόγμα του e-government (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) το οποίο πολύ εύστοχα και επιμελώς ασκεί σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2.7 Η ΕΤΚ είναι ο καθοριστικός παράγοντας της ενίσχυσης των εθνικών συμφερόντων από πλευράς «σκληρής ισχύος» και συγχρόνως ο προσδιοριστικός παράγοντας της «ήπιας ισχύος» του κράτους από πλευράς ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και της Παραγωγικότητας της Εθνικής και της Περιφερειακής οικονομίας, της Μεγέθυνσης, της Οικονομικής Ανάπτυξης, της Αξιοβίωτης, Αειφόρου, Βιώσιμης, Διατηρήσιμης, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξης και της επίρρωσης της θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό 2.8 Η ΕΤΚ είναι η Λυδία Λίθος για τη διακρίβωση, την αποτίμηση, τη συγκριτική αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση κρατών και κοινωνιών σε αναπτυγμένες και σε υπο-ανάπτυξη, σε ισχυρές και σε αδύναμες, σε προηγμένες και υστερούσες 2.9 Η ΕΤΚ είναι η ικανή και η αναγκαία προϋπόθεση για τη Βιωσιμότητατου Επιχειρείν, την εμπέδωση του Ευ Επιχειρείν, την Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων, την απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, την Προσέλκυση και τη Διατήρηση Εγχώριων και Ξένων Επενδύσεων και Συνεργασιών, την Ανάπτυξη του Πελατο-κεντρισμού (B2B = Business to Business= Επιχείρηση προς Επιχείρηση, B2C = Business to Consumer = Επιχείρηση προς Καταναλωτή, κ.λπ.). Ιδιαίτερα σήμερα στο πλαίσιο της ραγδαίας εξάπλωσης και της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού με το e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο), το e-marketing, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το e-banking, την τηλε-εκπαίδευση και την τηλε-εργασία, τα start-ups (νεοφυείς επιχειρήσεις), το e-health, το e-culture, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), κ.λπ.

3.ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
: 3.1 Από το σύνθετο και πολυσχιδές πλέγμα της ΕΤΚ, το άρθρο
επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και
ipso facto στην υλοποίηση αυτής με τον εκτελεστικό βραχίονα που είναι οι
Καινοτόμες Επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται γιατί συντρέχουν τέσσερις λόγοι, ήτοι: (α)
Είναι πρακτικά αδύνατο σε ένα άρθρο να αναλυθούν όλα τα ζητήματα της ΕΤΚ (β)
Επειδή πρόσφατα δημοσιεύτηκε η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία
αξιολογείται η επίδοση στην Καινοτομία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών το 2019 (άρα
και των 13 Ελληνικών Περιφερειών) με 17 κριτήρια που συνθέτουν ένα συνολικό και
σταθμισμένο Δείκτη Περιφερειακής Καινοτομίας (ΔΠΚ). Η μελέτη της Έκθεσης φανερώνει ότι στην ουσία η μέτρηση της Καινοτομίας με τα 17 κριτήρια και με το
συνολικό ΔΠΚ παραπέμπει στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν
Εκθέσεις για τα έτη 2011, 2013, 2015,2017 και 2019 οπότε μπορεί να μετρηθεί η
μεταβολή (%) της επίδοσης των Περιφερειών στην Καινοτομία την περίοδο 2011-2019 .Η Έκθεση αναφέρεται σε όλες τις κατηγορίες των ΜικροΜεσαίων
Επιχειρήσεων, όλων των νομικών μορφών και από όλους του τομείς και κλάδους της
οικονομίας και ν (γ) Επειδή η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(ΠερΠελ) ανάλαβε την πρωτοβουλία να προκηρύξει κατά το β΄ εξάμηνο του 2019
(Πίνακας 1) τέσσερα έργα (πράξεις και δράσεις ενισχύσεων, μηχανισμοί
υποστήριξης των Καινοτόμων Επιχειρήσεων) τα οποία έχουν ως στόχο την επίρρωση,
τη βελτίωση και την αναβάθμιση της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Αφορούν σε
Πολύ μικρές, Μικρές και ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, όλων των νομικών μορφών
από όλους του τομείς και κλάδους της Περιφερειακής Οικονομίας. Έτσι, το
εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής μπορεί να συσχετιστεί με τα πορίσματα της
Έκθεσης και να διακριβωθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας
(γ) Επειδή η Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα και οι Καινοτόμες Επιχειρήσεις
συμβάλλουν στη βελτίωση και στην ανανέωση του Παραγωγικού Ιστού, στην
αναβάθμιση της Παραγωγικότητας, της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων, στη διασφάλιση της Βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του πελατο-
κεντρικού Ευ Επιχειρείν, σε συνδυασμό με την Απασχόληση, κ.λπ. Θετικές ενέργειες
οι οποίες οδηγούν στην Μεγέθυνση της Οικονομίας και στην Οικονομική Ανάπτυξη
όπως περιγράφηκε στην παρ. 2 και συμβάλουν πολλαπλασιαστικά στη διασφάλιση
και στη βελτίωση της Ευημερίας και της Προόδου στη χωρική ενότητα. Σε επίπεδο
μελέτης του θέματος εκπονούνται Οικονομετρικές Συσχετίσεις μεταξύ δυο ή
περισσοτέρων μεταβλητών για τον προσδιορισμό της συνάρτησης που συνδέει την
ΕΤΚ (άξονας Χ) με κάποια αναζητούμενη εξαρτημένη μεταβλητή Υ = F (X). Επίσης
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Αναλύσεις Χρονολογικών Σειρών. Για παράδειγμα στο
Γράφημα 1 αποτυπώνεται η Χρονολογική Σειρά των τιμών του Δείκτη Καινοτομίας
της Ελλάδας σε σύγκριση με το Δείκτη Καινοτομίας της ΕΕ για το διάστημα 2010-
2019, και (δ) Επειδή η ενίσχυση (χρηματοδότηση, επιδότηση) της Επιχειρηματικής
Καινοτομίας και η σύσταση των Μηχανισμών Υποστήριξης των Καινοτόμων
Επιχειρήσεων λ.χ. Θερμοκοιτίδες, Περιφερειακές Δομές Υποστήριξης, Τεχνολογικά
Πάρκα, κ.λπ.), όπως περιλαμβάνονται στο εγχείρημα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και κατ΄ επέκταση των Δημοσίων Δαπανών (συγχρηματοδότηση από
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους) από την εποχή των ΜΟΠ (1986-1993) και μετά σε
όλες τις προηγούμενες 5 Προγραμματικές Περιόδους των Α΄ ΚΠΣ (1989-1993),
Β΄ΚΠΣ (1994-1999), Γ΄ΚΠΣ (2000-2006), ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020 και
σίγουρα κατά την επόμενη 6 η Προγραμματική Περίοδο του ΠΔΠ (Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο) 2021-2027. Το ίδιο το οποίο θα συμβεί και στο επερχόμενο
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2023-2027). Και όχι μόνο σε αυτά.
Επιπρόσθετα στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά
Προγράμματα (εκτός ΕΣΠΑ), στα Ειδικά Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (λ.χ.
Horizon 2020), στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
(ΚτΠ), στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακής Σύγκλισης, στα Περιφερειακά
Προγράμματα Καινοτόμων Ενεργειών, κ.λπ. Επίσης, τα Καινοτόμα Επενδυτικά
Σχέδια ευνοούνται με Φορολογικές Ελαφρύνσεις (σύμφωνα με το νέο Φορολογικό
Νόμο) καθώς και μέσω των επενδύσεων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Όλα αυτά τα εγχειρήματα είναι επιδεκτικά ευνοϊκού δανεισμού από τα
χρηματοπιστωτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και των λοιπών πολυαρίθμων Ευρωπαϊκών Ταμείων (εκτός από τα κλασικά Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ), κ.λπ. Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία των Business Angels (Επιχειρηματικοί Άγγελοι) και των Venture Capitals (Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών), κ.ο.κ. (συνεχίζεται)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή