Οι επιδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Καινοτομία 2011-2019 (ΜΕΡΟΣ 2)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

 1. Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  δημοσίευσε την αναθεωρημένη Έκθεση των Επιδόσεων των Ευρωπαϊκών
  Περιφερειών NUTS2 στην Καινοτομία για το έτος 2020 η οποία είναι γνωστή ως
  Regional Innovation Scoreboard 2020 ή RIS 2020 με στοιχεία του 2019 (Πίνακας αποτελεσμάτων Περιφερειακής Καινοτομίας). Στην Έκθεση περιλαμβάνονται οι επιδόσεις 220 Ευρωπαϊκών Περιφερειών (σημ. από τα στοιχεία που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων για
  περαιτέρω επεξεργασία). Η αξιολόγηση είναι πολυκριτηριακή. Περιλαμβάνει 17
  συμμεταβλητά κριτήρια (παραμέτρους) τα οποία καταλήγουν σε ένα συνολικό και
  σταθμισμένο Δείκτη Περιφερειακής Καινοτομίας (ΔΠΚ, RII=Regional Innovation
  Index). Ανάλογες Εκθέσεις RIS υπάρχουν για τα έτη 2011, 2013, 2015 και 2017.
  Όπως αναφέρθηκε στο Μέρος 1, τα 17 κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην
  Επιχειρηματική Καινοτομία (Καινοτόμες Επιχειρήσεις) οι οποίες είναι
  ΜικροΜεσαίες, όπως συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
  στην Ελλάδα, όλων των νομικών μορφών από όλους τους τομείς και κλάδους της
  Οικονομίας.
 1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΔΠΚ) 2019 ΣΤΗΝ ΕΕ: 5.1 O Napoléon Bonaparte είπε ότι «ένα καλό σκίτσο είναι καλύτερο από ένα μακρύ λόγο». Τηρουμένων των αναλογιών στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των 13 Ελληνικών Περιφερειών στο πλαίσιο των 220 Ευρωπαϊκών Περιφερειεών NUTS ως προς το συνολικό ΔΠΚ το 2019 5.2 Πρωταθλήτρια είναι η Περιφέρεια Helsinki-Uusimaa της Φιλανδίας (0,758 – 1/220) και ουραγός η Περιφέρεια Sud-Vest Oltenia της Ρουμανίας (0,070 – 220/220). Το εύρος (0,688) και ο λόγος (10,83) των ακραίων τιμών είναι πολύ μεγάλοι, άρα υπάρχει μεγάλη διασπορά και ανισότητα στις επιδόσεις 5.3 Τις δέκα πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν
  Περιφέρειες από τα εξής κράτη: Σουηδία 4, Γερμανία 4, Φιλανδία 1 και Δανία 1.
  Στις 10 τελευταίες θέσεις βρίσκονται 6 Περιφέρειες από τη Ρουμανία, 2 από τη
  Βουλγαρία, 1 από την Ισπανία και 1 από τη Λιθουανία 5.4 Σύμφωνα με το ΔΠΚ οι
  περιφέρειες έχουν ταξινομηθεί σε 4 ομάδες επιδόσεων σε σχέση με την “τάση ή το
  ποσοστό μεταβολής (%) των επιδόσεων στον ΔΠΚ” το διάστημα 2011-2019. Κάθε
  ομάδα διαχωρίζεται σε 3 επιμέρους υποομάδες με στόχο να χαρακτηριστεί
  περιγραφικά η επιμέρους διασπορά των επιδόσεων εντός εκάστης ομάδας. Ο
  διαχωρισμός των υποομάδων γίνεται με κριτήριο του αν βρίσκονται στο άνω 1/3 της
  ομάδας (σύμβολο +), στο μεσαίο 1/3 (χωρίς πρόσημο) και στο κάτω 1/3 (πρόσημο -).
  Κάτι ανάλογο με τη βαθμολόγηση που εφαρμόζουν τα Αγγλοσαξονικά ΑΕΙ, λ.χ. Α + ,
  Α, Α – . Συνολικά υπάρχουν 4×3= 12 ταξινομήσεις, ήτοι: (α) Ομάδα Α. Πρωτοπόροι
  περιφέρειες καινοτομίας (innovation leaders) (+/ /-) (β) Ομάδα Β. Περιφέρειες με
  καλές επιδόσεις καινοτομίας (strong innovators) (+/ /-) (γ) Ομάδα Γ. Περιφέρειες με
  μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (moderate innovators) (+/ /-), και (δ) Ομάδα Δ.
  Περιφέρειες ουραγοί της καινοτομίας (modest innovators) (+/ /-).
 1. ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟ 2019 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΠΚ (ΓΡΑΦΗΜΑ 2): 6.1 Πρώτη μεταξύ των 13 είναι η Κρήτη
  (0,432-99/220) με δεύτερη την Αττική (0,400 – 109/220) και τελευταία το Νότιο
  Αιγαίο (0,176-208/220) 6.2 Δυο μόνον Περιφέρειες (Κρήτη, Αττική) βρίσκονται
  πάνω από τη διάμεσο των 220 ενώ μόνον η Κρήτη βρίσκεται πάνω από το μ.ο. των
  220 6.3 Έξι Περιφέρειες βρίσκονται πάνω από το μ.ο. των 13 (Κρήτη, Αττική,
  Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία) όπως και πάνω
  από τη διάμεσο των 13 με την οποία ταυτίζεται η Ήπειρος (0,283-7/13-156/220) 6.4
  Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με βαθμολογία 0,272 παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:
  Βρίσκεται στη θέση 166/220 (54 θέσεις από το τέλος). Κάτω από το μ.ο. και τη
  διάμεσο των 220. Κάτω από το μ.ο. και τη διάμεσο των 13. Καταλαμβάνει την 10 η
  θέση μεταξύ των 13 Ελληνικών Περιφερειών.
 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ HELSINKI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΟ 2019 (ΓΡΑΦΗΜΑ 3): Για να φανούν τα 17 κριτήρια που συνθέτουν το συνολικό δείκτη, στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (0,272-166/220) με την πρώτη Περιφέρεια των 220 που ήταν η Helsinki-Uusimaa (0,758-1/220). Στην Έκθεση γίνεται πληρέστατη περιγραφή εκάστου από τα 17 κριτήρια τα οποία είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα 17 κριτήρια (από τα 27) της αντίστοιχης Έκθεσης για τις επιδόσεις των κρατών-μελών της ΕΕ στην
  Καινοτομία (βλ. Γράφημα 1, Μέρους 1). Σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου με οποιαδήποτε άλλη Περιφέρειας ή πολλών
  Περιφερειών από τις 220 Ευρωπαϊκές και τις 13 Ελληνικές. Η επεξεργασία των 17
  κριτηρίων για μια ενδοπεριφερειακή ή/και διαπεριφερειακή συγκριτική αξιολόγηση
  είναι χρήσιμο εργαλείο για την ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης και βελτίωσης της
  Επιχειρηματικής Καινοτομίας σε κάθε Ελληνική Περιφέρεια.
 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΠΚ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΡΑΦΗΜΑ 4): 8.1 Την
  περίοδο 2011-2019 τις δυο πρώτες θέσεις μεταξύ των 220 καταλαμβάνουν
  Περιφέρειες από τις Σκανδιναβικές χώρες Δανία, Σουηδία και Φιλανδία. Είναι οι
  Περιφέρειες Stockholm (Σουηδία), Hovedstaden (Δανία) και Helsinki (Φιλανδία) 8.2
  Παρακάτω παρουσιάζεται το ποσοστό (%) μεταβολής των επιδόσεων (αύξηση +,
  μείωση -) και ο χαρακτηρισμός της Περιφέρειας σε ομάδα και σε υποομάδα σύμφωνα
  με παρ. 5.4. 8.3 Μεταξύ των 13 Ελληνικών Περιφερειών την πρώτη θέση (1/13)
  καταλαμβάνει η Κρήτη [+30,1%, Καλή επίδοση (-)] και τη δεύτερη (2/13) η Δυτική
  Μακεδονία [+23,1%, Μέτρια επίδοση]. Στην τελευταία θέση (13/13) βρίσκεται το
  Νότιο Αιγαίο με μείωση της επίδοσης [-12,35, Ουραγός]. Πάνω από το μ.ο. της
  μεταβολής (+15,6%) βρίσκονται 8 Περιφέρειες και κάτω από αυτόν 5 8.4 Η
  Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει τις ακόλουθες επιδόσεις: Είναι
  προτελευταία 12 η στη σειρά κατάταξης μεταξύ των 13 (+7,6%) και εντάσσεται στην
  ομάδα των μετρίων επιδόσεων (-), δηλαδή στο κάτω 1/3 τμήμα της ομάδας των
  Περιφερειών με μέτριες επιδόσεις (παρ. 5.4).
 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΜΕΡΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΚΑΙ 2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
  9.1 Τόσο από πλευράς βαθμολογίας και κατάταξης ως προς το
  συνολικό ΔΠΚ το 2019 καθώς από πλευράς ποσοστού μεταβολή (%) του ΔΠΚ το
  διάστημα 2011-2019, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει να επιδείξει
  ικανοποιητικές επιδόσεις σε συγκριτική αξιολόγηση με τις άλλες 12 Ελληνικές
  Περιφέρειες καθώς και σε σχέση με τις υπόλοιπες 219 Ευρωπαϊκές (βλ. παρ. 6.4 και
  παρ. 8.4) 9.2 Αυτό το τεκμηριωμένο γεγονός με τη λογική του «πάντα κατ΄ αριθμόν
  γίγνονται, Πύθαγόρας», οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσει στις 4 Προκηρύξεις (Πίνακας 1, Μέρος 1) επιβεβαιώνει τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα και την ωφελιμότητα της πρωτοβουλίας 9.3 Από προσωπική πείρα και γνώση επί των ζητημάτων της Διαχείρισης της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας σε επίπεδο Υπουργείου Ανάπτυξης, Γ.Γ. Περιφέρειας Αντολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καποδιστριακή περίοδος) και αιρετής Περιφέρειας Πελοποννήσου (Καλλικράτεια Περιόδος), θεωρούμε ότι οι δυο Μηχανισμοί Υποστήριξης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Περιφερειακή Δομή και Θερμοκοιτίδα) που επιχειρεί να συστήσει η Περιφερειακή Αρχή, συνιστούν ένα καινοφανές και πρωτόγνωρο γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας και υψίστης σημασίας για το μέλλον της Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέματα που θα αναλύσουμε διεξοδικά σε επόμενα άρθρα 9.3 Οι μη ικανοποιητικές επιδόσεις του ΔΚΠ 2011-2019 (συνολικά και κατά παράμετρο) πρέπει να ληφθούν υπόψη προς εμβάθυνση και διεύρυνση των προσπαθειών επίρρωσης και αναβάθμισης της Περιφερειακής Καινοτομίας στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων (Περιφερειακή Αρχή, Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου), των Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών της χωρικής ενότητας. Γιατί «Από ομονοίης τα μεγάλα έργα, Δημόκριτος»!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή