Ουραγός και μετεξεταστέα η Ελλάδα στην Κοινωνική Δικαιοσύνη 2008 – 2019

και ένα ερώτημα προς την Επιτροπή Ελλάδα 2021

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Στο άρθρο παρουσιάζεται η βαθμολόγηση και η θέση κατάταξης της Ελλάδας με βάση τις επιδόσεις που έχει επιδείξει στο πεδίο
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης (ΚοιΔικ) σύμφωνα με την Έκθεση του Bertelsmann Stiftung (Ίδρυμα, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Think Tank) το οποίο
διενεργεί έρευνες για λογαριασμό της ΕΕ από το 2008. Το 2019 στις έρευνες συμμετείχε και ο ΟΟΣΑ οπότε στη συγκριτική αξιολόγηση περιλαμβάνονται 41 κράτη (37
κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και 4 προς ένταξη). Ανάλογες μετρήσεις διενεργεί ο ΟΗΕ ο οποίος έχει καθιερώσει να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου η Παγκόσμια Ημέρα ΚοιΔικ. Δυστυχώς όμως πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά φωνή βοώντος εν τη ερήμω (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο). To οικονομετρικό (μαθηματικό) μοντέλο για την εύρεση του συνολικού σταθμισμένου βαθμού επίδοσης, δηλαδή του Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης (ΔΚΔ), περιλαμβάνει 46 μεταβλητές οι οποίες κατανέμονται σε 6 θεματικά πεδία (πυλώνες) τα οποία είναι: (i) Αποτροπή Φτώχειας (3 κριτήρια) (ii) Δίκαιη Εκπαίδευση (7 κριτήρια) (iii) Αγορά Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις (11 κριτήρια) (iv) Κοινωνική Ένταξη, αντιμετώπιση διακρίσεων και αποκλεισμών (7 κριτήρια) (v) Διαγενεακή Δικαιοσύνη (12 κριτήρια), και (vi) Υγεία (6 κριτήρια).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 41 ΚΡΑΤΩΝ ΤΟ 2019: Το πλέον ενάρετο κράτος είναι η
Ισλανδία (1 ο , 7,90) και τελευταίο το Μεξικό (41 ο , 4,76). Ο μ.ο. είναι 6,09. Το εύρος
και ο λόγος των ακραίων τιμών είναι 3,14 και 1,66 αντίστοιχα. Ο ΔΚΔ των τριών πιο
ισχυρών κ-μ της ΕΕ, είναι: Γερμανία και ΗΒ (9 η , 6,64) και Γαλλία (15 η , 6,53). Τα 5
πρώτα ενάρετα κράτη μεταξύ των 41 είναι Σκανδιναβικά, ήτοι: Ισλανδία (1 η , 7,90),
Νορβηγία (2 η , 7,68), Δανία (3 η , 7,67), Φιλανδία (4 η , 7,24) και Σουηδία (5 η , 6,98). Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι κ-μ της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών) και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Και τα δυο κράτη
μετά από δημοψήφισμα απέρριψαν την ένταξη στην ΕΕ. Η Δανία και η Σουηδία δεν
ανήκουν στην Ευρωζώνη (επειδή αρνήθηκαν να ενταχθούν). Η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 35 η θέση με βαθμό 5,10 κάτω από το μ.ο. Ξεπερνά 6 χώρες: ΗΠΑ
(36 η , 5,05), Χιλή (37 η , 4,92), Βουλγαρία (38 η , 4,91), Ρουμανία (39 η , 4,86), Τουρκία (40 η , 4,86) και Μεξικό (41 ο , 4,76). Μεταξύ των 28 κ-μ της ΕΕ (προ Brexit) η Ελλάδα βρίσκεται στην 26 η θέση. Ξεπερνά μόνον τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (wow!)

ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΚΔ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2019 (Γράφημα 1): (i) Ελλάδα (22 η ,
5,75), Ισλανδία (1 η , 8,81), ΗΠΑ (41 η , 2,44) (ii) Ελλάδα (31 η , 5,58), Δανία (1 η , 7,52), Τουρκία (41 η , 4,70) (iii) Ελλάδα (41 η , 3,57), Ισλανδία (1 η , 8,46) (iv) Ελλάδα (29 η , 5,22) Νορβηγία (1 η , 8,39), Βουλγαρία (41 η , 4,13) (v) Σουηδία (1 η , 7,59), Ελλάδα (41 η , 3,81) (vi) Νορβηγία (1 η , 7,48), Ελλάδα (19 η , 6,41), Λετονία (41 η , 3,72).

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 28 Κ-Μ ΤΗΣ ΕΕ
(Γράφημα 2): Η Ελλάδα είχε πάντοτε χείριστες επιδόσεις στο ΔΚΔ ανάλογα με τον
αριθμό των κ-μ της ΕΕ για τα οποία υπήρχαν μετρήσεις, ήτοι: 2008: (20/20, 5,12),
2011: (20/20, 5,09), 2014: (26/28, 4,57), 2015: 2015 (26/28, 4,74), 2016 (26/28,
4,79), 2017: (26/28, 4,78), 2018: (26/28, 4,95), 2019: (26,28, 5,10). O μ.ο. των επιδόσεων της χώρας είναι 4,9. Δυο φορές η Ελλάδα ήταν ουραγός (2008 και 2011)
και τέσσερις φορές μετεξεταστέα στην 26 η θέση μεταξύ των 28.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Οι κακές επιδόσεις στην ΚοιΔικ φανερώνουν ότι Ελλάδα,
Τουρκία, ΗΠΑ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Χιλή και Μεξικό είναι 7 παραδείγματα
κρατών προς αποφυγήν 2. Τα Σκανδιναβικά κράτη αποτελούν τα πρότυπα αρετής
προς μίμηση 3. Στην ΕΕ εμφανίζεται μεγάλη ανισομέρεια επιδόσεων. Τούτο συνιστά
παραβίαση των Αξιακών και των Καταστατικών Αρχών της Συνθήκης της Λισαβόνας
καθώς και του Κοινοτικού Κεκτημένου (Acquis Communautaire),
συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου) καθώς και του τρέχοντος προς νομοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για
το Κράτος Δικαίου (σημ. δεν είναι μόνον η Πολωνία και η Ουγγαρία παραβατικά
κράτη – μέλη όπως θα δείξουμε σε επόμενο άρθρο σχετικά με τις επιδόσεις στη των
κ-μ στη Δικαιοσύνη) 4. Ξεπερνούν την Ελλάδα σχεδόν όλα τα κ-μ που εντάχθηκαν
αργότερα από αυτήν στην ΕΕ ή/και στην Ευρωζώνη (πολλά τέως Κομμουνιστικά)
στα οποία χορηγήθηκαν πολύ μικρότερα ποσά ευρωπαϊκών πόρων στο καθαρό
πλεονασματικό δούναι και λαβείν (quid pro quo) με την ΕΕ 5. Την ξεπερνούν όλα τα
κ-μ τα οποία βρέθηκαν υπό κάποια μορφή οικονομικής στήριξης (μνημόνιο ή άλλη).

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ: Η αξιοπρεπής Ισλανδία κατάφερε πολύ
γρήγορα: (α) Να αποδώσει σκληρές ποινικές (φυλάκιση) και αστικές ευθύνες σε
περίπου 18 υπαίτιους της δικής της χρεοκοπίας. Εμείς ως Ελλάδα και ως Έλληνες τι
πράξαμε; και (β) Να ορθοποδήσει πολύ σύντομα. Το 2019 εμφάνισε Δημόσιο Χρέος
34,5% ΑΕΠ ενώ η Ελλάδα 180,5% ΑΕΠ (σήμερα περίπου 207% ΑΕΠ) και κκΑΕΠ
38.850 € ενώ η Ελλάδα μόνον 17.740 € (και αυτά χρεωμένα). Εμείς ως Ελλάδα και
ως Έλληνες τι καταφέραμε;

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ; 1. H αποτυχία της Ελλάδας στην
ΚοιΔικ (όπως και σε άλλους τουλάχιστον 180 Δείκτες Επιδόσεων επί παντός του
επιστητού, βλ. αποσπασματικό παράδειγμα Πίνακα 1) είναι διαλεκτικά συνδεδεμένη
με τη γενικευμένη από άκρου σε άκρο Παθογένεια της χώρας η οποία οδήγησε στη
Χρεοκοπία και στα Μνημόνια και συνεχίζει να υφίσταται μέχρις ότου σταδιακά να
κλείσει ο κύκλος των τριμηνιαίων Εκθέσεων Ενισχυμένης Εποπτείας και να
καταστούν Βιώσιμα το Δημόσιο Χρέος, το Τραπεζικό Χρέος και το Ιδιωτικό Χρέος 2.
Στον εορτασμό της διακοσιετηρίδας του 1821 τίθεται το εύλογο ερώτημα του τι
Δείκτες Ευημερίας ή αντίθετα τι Δείκτες Παθογένειας (για περίπου 180 θέματα) θα
αποκαλυφθούν από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 με σκοπό την ex ante, on going και
ex post ανάλυση της ιστορικής πορείας της χώρας αφού υποτίθεται in abstracto ότι η
λειτουργία της Επιτροπής στηρίζεται αφενός στο «Όλβιος όστις της ιστορίης έσχε
μάθησιν, Ευριπίδης)» και αφετέρου στην εμβληματική φράση του Διονυσίου
Σολωμού «Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί Εθνικόν ό,τι είναι Αληθές» 3. Θα
δοθεί απάντηση από την Επιτροπή για το αν ισχύει για εμάς σήμερα το «Αιέν
αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν, Ομήρου
Ιλιάς»; 4. Αν η παθογένεια είναι το brand name της Ελλάδας το 2019 τότε πως θα γίνει
το rebranding από την Επιτροπή Ελλάδα 2021; Πως θα επιτευχθεί η απεμπόληση του
κακού χθες και του τραγικού σήμερα, και πως θα επιτευχθεί η φυγή προς τα εμπρός; Με
ποιό χρονοδιάγραμμα πραγμάτωσης ceteris paribus του εθνικού στόχου;

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: 1. Είναι αυτονόητο ότι στην Ελλάδα η de jure και η de facto
εφαρμογή της ΚοιΔικ ήταν μέχρι το 2019 ένα Όνειρο θερινής νυκτός (William
Shakespeare) από υπαιτιότητα όλων (και στο βαθμό που αναλογεί σε καθένα) αφού
«το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν, Ισοκράτης» 2. Κατάσταση η οποία
μπορεί να αναστραφεί στο πλαίσιο 4 συνδυασμένων διορθωτικών παραγόντων, ήτοι:
(α) Των νέων πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμιστικών εξελίξεων στην Ελλάδα (β) Της ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων στο πλαίσιο των επομένων δεσμευτικών
Εκθέσεων Εποπτείας (σήμερα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η 8 η Ενισχυμένη
Εποπτεία) (γ) Της προσαρμογής στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για το
Κράτους Δικαίου (δ) Της εναρμόνισης με τις Αποφάσεις και τη Νομολογία του
Δικαστηρίου της ΕΕ καθώς και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 3. Η θετική
επίδραση αυτών των παραγόντων στις επιδόσεις της ΚοιΔικ απαιτούν ένα λογικό
βάθος χρόνου μέχρι να εμφανιστούν και να ωριμάσουν αφού είναι αυτονόητο ότι ένα
κράτος δε μπορεί να αποκτήσει αυτόματα ή με το μαγικό ραβδί του Harry Potter ένα
αξιοπρεπές επίπεδο ΚοινΔικ εκτός και αν διαμεσολαβήσει η επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύματος όπως γράφουν τα Πατερικά Κείμενα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή