Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Διεθνής Δείκτης “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 1.1 Όσοι μελετούν τα ζητήματα της Ελληνικής και της Διεθνούς
  Πολιτικής Οικονομίας (ανεξαρτήτως Ρεύματος και Σχολής Σκέψης) θα έχουν
  διαπιστώσει ότι ο πρωθυπουργός έχει σύμφυτη κλίση και εγγενή διανοητικό
  προσανατολισμό προς την επιστημονική τεκμηρίωση των ζητημάτων. Δεξιότητες οι
  οποίες συνάδουν με τις εμβληματικές φράσεις «Πάντα κατ΄ αριθμόν γίγνονται
  (Πυθαγόρας)» και «όπερ έδει δείξε, Ευκλείδης» 1.2 Μεταξύ των πολλών
  επιστημονικών θεμάτων που έχει αναλύσει ο πρωθυπουργός στην εκάστοτε
  επιχειρηματολογία του (ομιλίες, συνεντεύξεις, διακηρύξεις, διάλογοι, κ.λπ.) υπάρχει
  και η αναφορά στο Διεθνή Δείκτη Doing Business (ΔΔ-DB) περί ου ο λόγος (σημ.
  σε επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε και άλλους Διεθνείς Δείκτες στους οποίους έκανε
  αναφορά ο πρωθυπουργός) 1.3 Όχι μόνον σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και στην
  πράξη στο πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής Στόχευσης και των Νέων
  Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών (de jure και de facto) της κυβέρνησης επί παντός
  του επιστητού από το β΄ εξάμηνο του 2019 συνεκτιμώντας την optimum
  (optimization control) αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης
  εξαιτίας της επιθετικής πανδημίας Covid-19, τη Διασφάλιση και τη Χρηστή
  Διαχείριση των Ταμειακών Διαθεσίμων του Κράτους, την επιτυχή ολοκλήρωση
  των Εκθέσεων Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας (έκλεισε η 8 η , τον Ιούνιο 2021 η
  9 η ), το διπλασιασμό της Απορρόφησης των πόρων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ 2014-
  2020, τη μεγάλη αύξηση των εγκρίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, το Νέο Σχέδιο
  Ανάπτυξης διαμέσου του ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) 2021-2027 και
  του Προγράμματος Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2021-2023-2027, του
  πρωτόγνωρου για τα Ελληνικά δεδομένα ευνοϊκού δανεισμού, την αρωγή προς τις
  Επιχειρήσεις και την Απασχόληση, τη δικαίωση των Συνταξιούχων, κ.ο.κ. 1.4
  Κατά συνέπεια, η παρώθηση, το κίνητρο, η παρότρυνση και το γενεσιουργό αίτιο της
  σύνταξης του άρθρου είναι ακριβώς αυτό. Να εξετάσει τη συσχέτιση του ΔΔ-DB με
  τα ad hoc διακηρυγμένα και πεπραγμένα του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΔ-DB βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλης
  της Διεθνούς και της Ελληνικής Κοινότητας σε ότι αφορά στο Επιχειρείν και ipso
  facto στις Επενδύσεις (εγχώριες κα ξένες) αφού οι δυο οντότητες είναι διαλεκτικά
  συνυφασμένες 1.5 Παραβιάζει κανείς ανοικτές θύρες αν επαναλάβει το αυτονόητο.
  Ότι δηλαδή οι Επιχειρηματικές Επενδύσεις είναι η vis vitalis της Οικονομίας, η sine
  qua non προϋπόθεση της Οικονομικής Μεγέθυνσης, το εκ των ων ουκ άνευ
  προαπαιτούμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η ικανή και αναγκαία συνθήκη
  για την Απασχόληση, την Πρόοδο και τη Γενικευμένη Ευημερία ενός τόπου 1.6
  Γεγονός το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα από τις Οικονομετρικές, τις
  Κοινωνιομετρικές, τις Πολιτειομετρικές και τις Περιβαλλοντομετρικές
  Συσχετίσεις μεταξύ του Επιχειρείν (ως ανεξάρτητης μεταβλητής) με οποιοδήποτε
  άλλο αναζητούμενο μέγεθος (εξαρτημένη μεταβλητή). Για παράδειγμα συσχέτιση του
  Επιχειρείν με το ΑΕΠ, το κκΑΕΠ, την Παραγωγικότητα και την Ανταγωνιστικότητα
  της Οικονομίας, την Προσέλκυση και τη Βιωσιμότητα των Επενδύσεων, τον
  Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου, την Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία
  (λ.χ. Ψηφιακή Οικονομία, Startups, 5G, Τεχνητή Νοημοσύνη,
  Επιστημονικοτεχνολογική Καινοτομία, κα), την Απασχόληση και την Ανεργία, τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, το Περιβάλλον (πράσινη επιχειρηματικότητα), τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, τη Διοίκηση (e-government) κ.ο.κ. ων ουκ έστιν αριθμός.
 1. «Η καλή λογαριαζμή κάνουν του καλούς φύλλους»: 2.1 Δάνειο από το μεγάλο
  Μποστ που συνήθιζε να θέτει εσκεμμένα πομπώδεις ανορθογραφίες στα παρομοιώδη
  σκίτσα του 2.2 Η φράση χρησιμοποιείται για να επισημανθεί ότι όποιος έχει
  αποκωδικοποιήσει τη γνώμη του πρωθυπουργού για την Επιχειρηματικότητα θα έχει
  διαπιστώσει ότι αναφέρεται πάντοτε στο Ευ-Επιχειρείν σε αντιδιαστολή με το Δυσ-
  Επιχειρείν. Δηλαδή στην Υγιή Επιχειρηματικότητα που διαθέτει Εταιρική
  Κοινωνική Ευθύνη, Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα, Εταιρική Ηθική και
  εφαρμόζει μοντέλα Εταιρικής Διακυβέρνησης (για μεγάλες ΑΕ).
 1. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ DOING BUSINESS (ΔΔ-DB) ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΣ (WORLD BANK):
  3.1 Δημοσιεύεται σε ετήσιες Εκθέσεις της
  Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα τρία τελευταία χρόνια αξιολογούνται 190 κράτη του
  κόσμου. Παλαιότερα ο αριθμός των κρατών κυμαίνονταν από 183 έως 189 3.2 Με το
  όρο Doing Business εννοείται η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  δηλαδή το επιχειρείν, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη σύσταση και στη λειτουργία
  των επιχειρήσεων όλων των τομέων και κλάδων, όλων των μεγεθών και όλων των
  νομικών μορφών 3.3 Στην ουσία ο όρος αναφέρεται στις δυσκολίες και στα
  προσκόμματα ή αντίθετα στις διευκολύνσεις και στις ενισχύσεις οι οποίες
  επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα) το εγχείρημα και τον κίνδυνο της λήψης
  απόφασης για την άσκηση της επιχειρηματικότητας (άρα τις επενδύσεις) και τις
  ευκολίες ή τις δυσκολίες που συναντά καθημερινά η λειτουργία των επιχειρήσεων σε
  κάθε χώρα με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος. Με άλλα
  λόγια την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Γενικού και του Ειδικού
  Πλαισίου των Συνθηκών οι οποίες επικρατούν σε μια χώρα (φιλικό ή εχθρικό
  περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα) 3.4 Ο συνολικός ΔΔ-DB είναι σύνθετος
  και πολυκριτηριακός. Υπολογίζεται από τη μέτρηση και τη στάθμιση 89 κριτηρίων
  (μεταβλητών, παραγόντων, παραμέτρων, συνιστωσών, υποδεικτών) τα οποία
  ομαδοποιούνται σε 10 πυλώνες, ήτοι: 1. Έναρξη Επιχείρησης: 3 κριτήρια 2. Έκδοση
  Αδειών Οικοδομής: 10 κριτήρια 3. Ηλεκτροδότηση: 14 κριτήρια 4. Μεταγραφή
  Ακίνητης Περιουσίας: 9 κριτήρια 5. Χρηματοδότηση: 5 κριτήρια 6. Προστασία
  Επενδυτών Μειοψηφίας: 7 κριτήρια 7. Πλαίσιο Πληρωμής Φόρων: 11 κριτήρια 8.
  Διασυνοριακό Εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές): 8 κριτήρια 9. Τήρηση Συμβολαίων
  (Νομικές/Δικαστικές Υποθέσεις): 13 κριτήρια 10. Διαχείριση Πτώχευσης: 9 κριτήρια.
 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: 4.1 Κάθε
  χώρα κατατάσσεται συγκριτικά με τις άλλες τόσο με βάση τη βαθμολογία (0-10) όσο
  και με τη θέση που καταλαμβάνει μεταξύ των συγκρινόμενων χωρών του δείγματος
  σε όλες τις 89 επιμέρους παραμέτρους και συνολικά στο σταθμισμένο ΔΔ-DB 4.2 Η
  βαθμολογία και η θέση βαίνουν αντίστροφα: Άριστα το 10 στη θέση 1 και 0 στην
  τελευταία θέση λ.χ. στη θέση 190 4.3 Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή της βαθμολογίας
  μιας χώρας συσχετίζεται με τη μεταβολή της θέσης. Μπορεί μια χώρα να αυξήσει τη
  βαθμολογία της αλλά επειδή οι άλλες χώρες ενδέχεται να αυξήσουν ακόμη
  περισσότερο τη δική τους βαθμολογία τότε η πρώτη χώρα (παρά την αύξηση) μπορεί
  να βρεθεί σε χαμηλότερη θέση 4.4 Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός της θέσης, τόσο
  μεγαλύτερη είναι η βαθμολόγηση, άρα τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις της χώρας
  και τούμπαλιν 4.5 Στο άρθρο παρουσιάζονται οι Χρονολογικές Σειρές της Θέσης
  Κατάταξης της περιόδου 2010-2019 4.6 Μεταξύ των κρατών του δείγματος είναι και
  η Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας) καθώς επίσης και η Ειδική Διοικητική
  Περιοχή αυτής (SAR= Special Administrative Region), δηλαδή το Hong Kong. Οι επιδόσεις του Hong Kong είναι από τις καλύτερες του κόσμου σε αντίθεση προς τις επιδόσεις της Κίνας 4.7 Στο δείγμα επίσης αξιολογείται και ο μεγάλος αντίπαλος της Κίνας που είναι η Taiwan (Δημοκρατία της Κίνας) με πρωτεύουσα την Taipei.
 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 190 ΚΡΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΔ-DB ΤΟ 2020
  (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2019)
  : 5.1 Πρωταθλήτρια η Νέα Ζηλανδία (1/190) και ουραγός η
  Σομαλία (190/190). Μέσος όρος θέσης των 190 (94/190) και διαμέσου (96/190).
  Πρώτο κράτος της ΕΕ η Δανία (4/190) που περίπου ισοβαθμεί με τo Hong Kong
  (3/190). Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 79/190 λίγο πιο πάνω από τη διάμεσο και τo
  μ.ο. των 190 ανήκουσα στο 2 ο Τεταρτημόριο (Q2) των 190 5.2 Στο Γράφημα 1
  απεικονίζεται μια σύγκριση των επιδόσεων της Ελλάδας με τη Δανία η οποία είναι η
  πρωταθλήτρια χώρα στην ΕΕ (1/28) και (4/190) ως προς το συνολικό ΔΔ-DB και
  τους 10 πυλώνες το 2020 (Μετρήσεις 2019). Στο γράφημα φαίνεται η βαθμολογία και
  η θέση κατάταξης μεταξύ των 190 (όσο πιο μικρή τόσο καλύτερα) 5.3 Το Hong Kong
  βρίσκεται στη θέση 3/190, οι ΗΠΑ 6/190, η Ταϊβάν 15/190, η Ρωσία 28/190, η Κίνα
  31/190, κ.λπ.
 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ ΕΕ28 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΔ-DB ΤΟ
  2020 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2019)
  : Πρώτο κ-μ η Δανία (1/28-4/190). Ουραγός η Μάλτα
  (28/28-88/190) περίπου ισοβαθμούσα με την προτελευταία Ελλάδα (27/28-79/190).
  Η Ελλάδα βρίσκεται σε επίπεδο κάτω από τη διάμεσο και το μ.ο. των 28 (14/28-
  37/190).
 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΔ-DB ΤΟ 2020 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2019):
  Συγκρίνονται 14 γειτονικά
  κράτη με την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται στη 12 η θέση (79/190) μεταξύ
  αυτών. Ξεπερνά μόνον την Αλβανία (82/190) και τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη (90/190).
  Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται 11 κράτη: Βόρειος Μακεδονία (17/190), Τουρκία
  (33/190), Σλοβενία (37/190), Σερβία (44/190), Μόλδοβα (48/190), Μαυροβούνιο
  (50/190), Κροατία (51/190), Κύπρος (54/190), Ρουμανία (55/190), Κόσσοβο (57/190)
  και Βουλγαρία (61/190).
 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2010-2020 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2009-2019) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΔ- DB (Γράφημα 2):
  8.1 Πρωταθλήτριες κόσμου η Σιγκαπούρη (7
  φορές, 2010-2016) και η Νέα Ζηλανδία (4 φορές, 2017-2020) 8.2 Ουραγοί η Σομαλία
  (4 φορές, 2017-2020), το Τσάντ (3 φορές, 2011, 2012, 2014), η Ερυθραία (2 φορές,
  2015, 2016) και η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (2 φορές, 2010,2013) 8.3
  Πρώτο κ-μ της ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (2 φορές, 2010,2011) στις θέσεις 4
  και 6 της διεθνούς κατάταξης. Έκτοτε την πρωτοκαθεδρία στην ΕΕ απόκτησε η
  Δανία ( 9 φορές, από το 2012 έως το 2020) στις θέσεις 3,4 και 5 μεταξύ των κρατών
  του δείγματος 8.4 Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά. Κατά μ.ο στη θέση 79 μεταξύ 187
  κρατών (μ.ο.) του κόσμου την περίοδο 2010-2020. Μέχρι το 2015 (μετρήσεις 2014) η
  βελτίωση της θέσης της Ελλάδας ήταν ετησίως αυξανόμενη και συνολικά θετική
  (περίπου +78,8%). Από το 2016 (μετρήσεις 2015) μέχρι το 2020 (μετρήσεις 2019) η
  πτώση ήταν ετησίως αυξανόμενη και συνολικά πολύ μεγάλη (-37,7%). Ουσιαστικά
  το 2020 (μετρήσεις 2019) η Ελλάδα επέστρεψε στο 2013 (μετρήσεις 2012).
 1. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: 9.1 Κλείνοντας τον κύκλο της αφήγησης και επανερχόμενοι στη
  σύζευξη των παρ. 1,2 με τα facts and figures (στοιχεία, αριθμοί, τεκμήρια) των
  επομένων παραγράφων, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (α) Η προσήλωση του
  πρωθυπουργού στην Επιστημονική και Τεχνοκρατική πλευρά της Πολιτικής
  Οικονομίας είναι ορθή αφού «επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας, Πλάτων)» ενώ
  «απαιδευσία παντών παθών μήτηρ, Πλούταρχος». Δεν είναι τυχαίο ότι η θεσμική
  καινοτομία της σύστασης του Επιτελικού Κράτους αποδείχτηκε ότι είναι σοφή και
  αναγκαία ενώ λειτουργεί άψογα εμφανίζοντας πολύ αισιόδοξες προοπτικές (β) Με

τους αριθμούς, τα τεκμήρια και τα στοιχεία των επιδόσεων της χώρας στους 10
πυλώνες και στο συνολικό ΔΔ-DB φανερώνουν την αληθή και την πραγματική
κατάσταση της Ελλάδας μέχρι το 2019 αφού «nihil sub sole novum (ουδέν νέο υπό
τον ήλιον» και «αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος (φέρνει την αλήθεια στο φως ο
χρόνος, Μένανδρος). Ιδιαίτερα δυσάρεστη είναι η κατάταξη της χώρας σε χαμηλές
θέσεις σε σύγκριση με τα γειτονικά κράτη (παρ. 7) που κρούει πολλούς κώδωνες για
τον ante portas κινδύνο αν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση (γ) Η ανάλυση
των 10 πυλώνων του ΔΔ-DB (Γράφημα 1) αποκαλύπτει τις διαρθρωτικές αδυναμίες
και τα χρονίζοντα ελλείμματα της χώρας τα οποία λήφθηκαν υπόψη και υλοποιούνται
στο πλαίσιο του Νέο Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Νέου Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και του Νέου Πλάνου Θεσμικής Ανασυγκρότησης, Αλλαγών και
Μεταρρυθμίσεων για τη φυγή προς τα εμπρός αφού «εφ’ εκάστου έργου, σκόπει τα
καθηγούμενα και τα ακόλουθα αυτού και ούτως έρχου επ’ αυτού (Για κάθε έργο να
αναλογίζεσαι αυτά που οδήγησαν σ’ αυτό και τις συνέπειές του, και μετά να το
αναλαμβάνεις), Επίκτητος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή