Το κκ ΑΕΠ σε ΜΑΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2018 και Επιλεξιμότητα για Ενισχύσεις 2021-2027

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το παρόν πόνημα είναι το
  Μέρος 7 του σπονδυλωτού άρθρου «ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ
  και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στην Περιφέρεια
  Πελοποννήσου την 8ετία 2011-2018» το οποίο ήδη αναπτύχθηκε
  σε 6 διακριτά Μέρη (βλ. Αναφορές). Στο άρθρο αναλύεται το
  κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (κκ
  ΑΕΠ ΜΑΔ). Πρόκειται για ένα μακροοικονομικό μέγεθος το
  οποίο συνιστά την εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση: (α) Για το
  καθορισμό της Κατηγορίας Επιλεξιμότητας μιας Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ως
  δικαιούχου Ενίσχυσης (Χρηματοδότησης) από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
  Επενδυτικά (Χρηματοπιστωτικά) Ταμεία (ΕΔΕΤ) της 6 ης Προγραμματικής
  Περιόδου 2021-2027, και (β) Υπεισέρχεται ως προσδιοριστικός παράγοντας σε όλες
  τις GAP, SWOT, PEST, PESTLE, SHIFT SHARE και PORTER αναλύσεις καθώς
  και στις Επιστημονικομετρικές (Χωρικές) Συσχετίσεις που είναι απαραίτητες για την
  κατάρτιση του νέου «Ολοκληρωμένου και Ολιστικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
  Σχεδιασμού», του νέου «Ρεαλιστικού, Εφικτού και Βιώσιμου Επιχειρησιακού
  Προγραμματισμού» καθώς και των νέων «Εξειδικευμένων Αναπτυξιακών Σχεδίων»
  της (Ευρωπαϊκής) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027.
 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ κκ ΑΕΠ ΜΑΔ: 2.1 Είναι ένα παράγωγο στοιχείο του κκ ΑΕΠ μιας
  χωρικής ενότητας στο οποίο συνεκτιμώνται και συνυπολογίζονται οι
  συναλλαγματικές ισοτιμίες (αν το νόμισμα δεν είναι κοινό όπως συμβαίνει με το
  ευρώ για τα 19 κ-μ της Ευρωζώνης) και οι τιμές των προϊόντων (αγαθά και
  υπηρεσίες) με τις οποίες μπορεί να αγοραστεί η ίδια ποσότητα προϊόντων από
  τους κατοίκους διαφορετικών χωρικών ενοτήτων 2.2 Το κκ ΑΕΠ ΜΑΔ έχει το
  πλεονέκτημα ότι προσεγγίζει περισσότερο απ΄ ότι το κκ ΑΕΠ την εκτίμηση του
  βιοτικού επίπεδου και του επιπέδου ευημερίας των πολιτών μιας χωρικής ενότητας
  ή διαμέσου αυτού μπορεί να εκτιμηθεί το χάσμα ευημερίας μεταξύ των κρατών
  μελών (κ-μ) και των Περιφερειών της ΕΕ (πάντα σε συνδυασμό και με άλλες
  μεταβλητές και παραμέτρους) 2.3 Αξίζει να επισημανθεί ότι ένας ανεπίσημος δείκτης
  της Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης είναι ο Big Mac Index. Ο δείκτης Big Mac
  επινοήθηκε το 1986 από το παγκοσμίου κυκλοφορίας εβδομαδιαίο πολιτικό και
  οικονομικό περιοδικό The Economist. Έκτοτε καθιερώθηκε διεθνώς και
  δημοσιεύεται ανελλιπώς ανά έτος. Ο δείκτης αναφέρεται στη μέτρηση της
  Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης σε όλο τον κόσμο η οποία καταναλώνεται για
  την αγορά ενός κοινού προϊόντος το οποίο λ.χ. είναι το Mac Donald΄s hamburger
  σε τιμή Δολαρίου ΗΠΑ (USD, $). Με τη διεθνή αναγνώριση και τη χρησιμότητα του
  δείκτη δημιουργήθηκε η δημοφιλής τάση των Burgernomics από τη σύνθεση των
  λέξεων Burger και Economics (σημ. το ίδιο γίνεται και με πολλά άλλα προϊόντα
  παγκόσμιας εμβέλειας και διεθνούς καθημερινής μαζικής κατανάλωσης).
 3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
  ΤΟΥ κκ ΑΕΠ ΜΑΔ: 3.1 Το 2018 το Λουξεμβούργο ήταν και συνεχίζει μέχρι
  σήμερα να είναι το κ-μ της ΕΕ με το μεγαλύτερο κκ ΑΕΠ € 98.600 ενώ το ίδιο έτος
  το κκ ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν € 17.200. Δηλαδή το κκ ΑΕΠ Ελλάδας αντιστοιχούσε
  μόνον στο 17,4 % κκ ΑΕΠ Λουξεμβούργου. Το ίδιο έτος τα δυο κκ ΑΕΠ ΜΑΔ ήταν

αντίστοιχα: Λουξεμβούργο € 80.900 και Ελλάδα 21.100. Δηλαδή κκ ΑΕΠ ΜΑΔ
Ελλάδας = 26,1% κκ ΑΕΠ ΜΑΔ Λουξεμβούργου. Φαίνεται επίσης ότι το κκ ΑΕΠ
ΜΑΔ Ελλάδας είναι μεγαλύτερο από το κκ ΑΕΠ της Ελλάδας ενώ για το
Λουξεμβούργο ισχύει το αντίθετο με το κκ ΑΕΠ ΜΑΔ του Λουξεμβούργου να είναι
μικρότερο από το κκ ΑΕΠ. Είναι σαφές ότι στο κκ ΑΕΠ ΜΑΔ αντανακλάται τρόπον
τινά το κόστος ζωής στα δυο κράτη. Είναι προφανές ότι το κόστος ζωής είναι πολύ
μεγαλύτερο στα πλούσια κράτη (Λουξεμβούργο) απ΄ ότι στα φτωχά κράτη (Ελλάδα)

 1. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ κκ ΑΕΠ και κκ ΑΕΠ ΜΑΔ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Στο
  Διάγραμμα 7.1 απεικονίζεται η χρονολογική σειρά των τιμών (€) των δυο μεγεθών
  της Ελλάδας την περίοδο 2001-2018. Κάθε έτος το κκ ΑΕΠ ΜΑΔ είναι μεγαλύτερο
  του κκ ΑΕΠ και κατά μέσο όρο (μ.ο.), το κκ ΑΕΠ = 85,0% κκ ΑΕΠ ΜΑΔ
  (Διάγραμμα 7.2) 3.2 Αν αποτυπώσουμε σε Διάγραμμα τις αντίστοιχες τιμές των δυο
  μεγεθών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠερΠελ) θα βρεθούν περίπου τα ίδια
  αποτελέσματα με αυτά της Ελλάδας αναφορικά με τη διαφορά και το λόγο μεταξύ
  των δυο μεγεθών.
 2. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ κκ ΑΕΠ ΜΑΔ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
  ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ 8ετία 2011-2018: Απεικονίζονται στα Γραφήματα 7.1 έως 7.4
  από τα οποία είναι πολύ εύκολη η εξόρυξη γνώσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων.
  Επισημάνεται ότι η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για το
  κκ ΑΕΠ σε ΜΑΔ των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ).
 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2021-2027 (ΓΡΑΦΗΜΑ 7.5): 6.1 Ένεκα Brexit γίνεται αναφορά
  στην ΕΕ27 με αναδρομική προσαρμογή και αναγωγή των σχετικών στατιστικών
  δεδομένων και με την αφαίρεση του κκ ΑΕΠ ΜΑΔ καθώς και του κκ ΑΕΠ ΜΑΔ
  των 40 Περιφερειών του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ). Επίσης στην προσαρμογή
  αφαιρέσαμε κάποιες «εξωχώριες και υπερπόντιες offshore Περιφέρειες» με πολύ
  μικρά μακροοικονομικά μεγέθη. Πρόκειται για ένα discarding (ξεσκαρτάρισμα) που
  είθισται να γίνεται στη Μαθηματική Στατιστική Επιστημονικομετρία 6.2 Ως
  όρια ταξινόμησης, κατηγοριοποίησης και χαρακτηρισμού των Ευρωπαϊκών
  Περιφερειών της ΕΕ27 λαμβάνονται το 100% και το 75% του κκ ΑΕΠ ΜΑΔ
  συνολικά της ΕΕ27 για την τριετία 2014-2015-2016 και με αυτά συγκρίνονται οι
  αντίστοιχες επιδόσεις των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Αν ο λόγος (%) είναι
  μικρότερος του 75% τότε οι χωρικές ενότητες χαρακτηρίζονται ως «Λιγότερο
  Ανεπτυγμένες Περιφέρειες». Αν ο λόγος κινείται μεταξύ των τιμών 75%-100% οι
  χωρικές ενότητες κατηγοριοποιούνται ως «Περιφέρειες Μετάβασης». Αν ο λόγος
  ξεπερνά το 100% τότε γίνεται αναφορά σε «Ανεπτυγμένες Περιφέρειες». Όσο
  χαμηλότερα ταξινομείται, κατατάσσεται και κατηγοριοποιείται μια Περιφέρεια
  τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ενίσχυσης από τους ενωσιακούς και εθνικούς
  πόρους (Δημόσια Δαπάνη) 6.3 Υπάρχουν και άλλα κριτήρια κατανομής των πόρων
  των ΕΔΕΤ στις τρεις ως άνω κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Περιφερειών τα οποία θα
  αναλυθούν και θα σχολιαστούν εκτενώς σε επόμενα άρθρα όπου θα παρουσιαστούν
  όλα τα θέματα της νέας 6 ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 σε συνδυασμό με
  το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2023-2027) 6.4 Αξίζει να
  επισημανθεί ότι κατά τα έτη 2014-2015-2016 η χώρα βρίσκονταν στο απόγειο της
  κρίσης, οπότε οι 11 Λιγότερο Αναπτυγμένες Ελληνικές Περιφέρειες επωφελούνται
  περισσότερο από τις 2 Ελληνικές Περιφέρειες σε Μετάβαση με μεγαλύτερα
  ποσοστά ευρωπαϊκών ενισχύσεων ή «Ουκ αν γένοιτο χωρίς εσθλά και κακά, αλλ’
  εστί τις σύγκρασις (Δεν γίνεται χώρια να είναι και τα καλά και τα κακά, αλλά είναι
  κάπως ανακατεμένα), Ευριπίδης».

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/01/24/αεπ-κατά-κεφαλήν-αεπ-και-ακαθάριστη πρ/.
Μέρος 2: https://www.arcadikanea.gr/2021/01/27/αεπ-κατά-κεφαλήν-αεπ-και-ακαθάριστη-πρ/.
Μέρος 3: https://www.arcadikanea.gr/2021/01/29/aep-kefalin-aep-akatharisti-pr-3/
Μέρος 4: https://www.arcadikanea.gr/2021/02/02/aep-kefalin-aep-akatharisti-pr-4/
Μέρος 5: https://www.arcadikanea.gr/2021/02/04/αεπ-κατά-κεφαλήν-αεπ-και-ακαθάριστη-πρ/
Μέρος 6: https://www.arcadikanea.gr/2021/02/09/aep-kefalin-aep-akatharisti-pr-6/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή