Παραγωγικότητα της Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2011-2018

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1.1 Ο όρος Παραγωγικότητα
  εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων ή εκροών
  (προϊόντα, υπηρεσίες) της παραγωγής και των πόρων
  (εισροές) που έχουν χρησιμοποιηθεί ως παράγοντες και
  ως συντελεστές της παραγωγής όπως είναι η εργασία, ο
  εξοπλισμός, τα υλικά, το κεφάλαιο, τα μέσα παραγωγής, η
  ενέργεια, κ.λπ. σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
  αναφοράς. Με άλλα λόγια με την παραγωγικότητα
  αποκτάται ένα μέτρο της αποδοτικότητας της παραγωγής
  1.2 Για την ποσοτική αποτύπωση της παραγωγικότητας
  είναι απαραίτητη η μέτρηση τόσο των εκροών όσο και των
  εισροών ενός παραγωγικού συστήματος καθώς και η
  μεταξύ τους συσχέτιση με τη μορφή ενός Μέτρου ή Δείκτη Παραγωγικότητας
  (ΔΠ) ο οποίος είναι ο λόγος των εκροών (αριθμητής) προς τις εισροές
  (παρανομαστής) 1.3 Οι κυριότεροι δείκτες της Βιβλιογραφίας είναι: (α) Ο Δείκτης
  της Ολικής Παραγωγικότητας (Total Factor Productivity, ΔΟΠ) ο οποίος
  συσχετίζει το αποτέλεσμα των εκροής με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων πόρων
  δηλαδή κεφάλαιο και εργασία (πολυπαραγοντικός δείκτης), και (β) Κάποιος απλός
  (μονοπαραγοντικός) δείκτης ο οποίος συσχετίζει το αποτέλεσμα με έναν και μόνον
  ένα πόρο λ.χ. Δείκτης Παραγωγικότητας Εργασίας (Labor Productivity Index,
  ΔΠΕ), Δείκτης Παραγωγικότητας Κεφαλαίου (Capital Productivity Index, ΔΠΚ),
  κ.λπ. Ο περισσότερο χρησιμοποιούμενος μονοπαραγοντικός δείκτης, είναι ο ΔΠΕ 1.4
  Οι υπολογισμοί των δεικτών, όπως ο ΔΠΕ, είναι δυνατό να γίνουν σε διάφορα
  επίπεδα αναφοράς των παραγωγικών συστημάτων, δηλαδή σε επίπεδο της
  επιχείρησης (ιδιωτικής και δημόσιας), σε επίπεδο ενός τομέα (πρωτογενής,
  δευτερογενής, τριτογενής, δημόσιος, ιδιωτικός, κ.λπ.), σε επίεδο ενός επιμέρους
  κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ή σε επίπεδο συνολικά της οικονομίας μιας
  χωρικής ενότητας. Στο επίπεδο της Εθνικής και της Περιφερειακής Οικονομίας ο
  ποσοτικός υπολογισμός του ΔΠΕ γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Ως
  αριθμητής του κλάσματος λαμβάνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, δηλαδή η
  συνολική χρηματική αξία (€) των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε
  μία οικονομία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Ως
  παρανομαστής λαμβάνεται ένα μέτρο το οποίο αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό
  που μπορεί να είναι: Είτε o Αριθμός των Απασχολουμένων είτε οι Ώρες Εργασίας
  (Εργατοώρες) του απασχολουμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 2.1 Η χρησιμοποίηση του Αριθμού των Απασχολουμένων ως
  μονάδας μέτρησης της εισροής έχει το μειονέκτημα ότι στον αριθμό αποκρύπτεται ο
  πραγματικός χρόνος εργασίας εξαιτίας των ευέλικτων ή εναλλακτικών μορφών
  εργασίας, των απουσιών από την εργασία, των αδειών πάσης φύσεως, των
  υπερωριών, κ.λπ. 2.2 Η χρησιμοποίηση των Εργατοωρών είναι πιο δύσκολο να
  μετρηθεί πρακτικά και πραγματικά 2.3 Από τις διάφορες Στατιστικές Υπηρεσίες
  ενίοτε χρησιμοποιείται ο αριθμός των εργαζομένων Πλήρους Ισοδύναμης
  Απασχόλησης (ΠΙΑ) για να εξαλειφθεί η διαφορά στη σύνθεση του εργατικού
  δυναμικού (πλήρους/μερικής απασχόλησης). Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος ΠΙΑ
  είναι εκείνος του οποίου οι ώρες εργασίας αντιστοιχούν σε μία πλήρη εργάσιμη
  ημέρα. Εάν η ημέρα αυτή αντιστοιχεί σε οκτώ ώρες, τότε δύο εργαζόμενοι που

δουλεύουν από τέσσερις ώρες την ημέρα προσμετρούνται ως ένας 2.4 Αφού
μετρηθεί το Κόστος Εργασίας ανά Εργοδοτούμενο Απασχολούμενο (μισθοί,
ημερομίσθια, συνεισφορές του εργοδότη στα διάφορα Ταμεία και αμοιβές σε είδος
του ατόμου που καταγράφεται στη μισθολογική κατάσταση), τότε αυτό μπορεί να
συσχετιστεί με την Παραγωγικότητα της Εργασίας ανά Εργοδοτούμενο
Απασχολούμενο και να προσδιοριστεί το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ) της
Εργοδοτούμενης Απασχόλησης που είναι ο λόγος των δυο μεγεθών. Το ΜΚΕ
εκφράζει τη σχέση μεταξύ της αποζημίωσης των εργαζομένων και της αξίας που
παράγει η εργασία τους. Προσοχή όμως, γιατί το ΜΚΕ αναφέρεται στην «εξαρτημένη
εργασία» όπου λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνον οι εργοδοτούμενοι
ενώ όταν εκτελούμε τον υπολογισμό του ΔΠΕ ανά απασχολούμενο
συμπεριλαμβάνουμε και όλους τους αυτοαπασχολούμενους (βλ. ορισμό παρακάτω)
2.5 Όταν γίνονται υπολογισμοί του ΔΠΕ με τους τρείς τρόπους που προαναφερθήκαν
(ανά αριθμό απασχολουμένων, ανά ώρα απασχόλησης, ανά ΠΙΑ) ενδέχεται να
υπάρξουν ποσοτικές διαφορές οι οποίες όμως δεν αλλοιώνουν τις συγκριτικές
αξιολογήσεις μεταξύ κ-μ ή μεταξύ Περιφερειών της ΕΕ 2.6 Στον υπολογισμό του
ΔΠΕ θα ήταν ορθότερο ο αριθμητής να μην ήταν το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες
τιμές αλλά το πραγματικό (αποπληθωρισμένο) ΑΕΠ και ακόμη καλύτερα το ΑΕΠ
σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι
Βάσεις Δεδομένων για λήψη στοιχείων προς επεξεργασία με σκοπό τις συγκρίσεις
των μεγεθών διαφόρων χωρικών ενοτήτων και για τις αντίστοιχες μετρήσεις των
μεταβολών (αυξήσεις και μειώσεις ανά έτος αναφοράς). Μια σωστά οργανωμένη
Επιστημονική Υπηρεσία ενός Φορέα θα μπορούσε από μόνη της να καταρτίσει τις
απαιτούμενες βάσεις δεδομένων.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ: Ο ΔΠΕ ανά
  απασχολούμενο δεν μετρά αποκλειστικά και μόνο τις ατομικές δεξιότητες του
  απασχολούμενου ατόμου. Και τούτο γιατί οι ατομικές εργασιακές επιδόσεις
  επηρεάζονται και συσχετίζονται διαλεκτικά με την Ορθότητα, την Ακεραιότητα και
  την Ποιότητα του Εργασιακού Περιβάλλοντος, την Ποιότητα του Επιχειρείν, την
  Ποιότητα του Management & Administration, την Ποιότητα των Εργασιακών &
  Βιομηχανικών Σχέσεων στο πλαίσιο της Ποιότητας, της Ακεραιότητας και της
  Ορθότητας του Θεσμικού, Πολιτειακού, Πολιτικού, Δικαστικού, Διοικητικού,
  Αυτοδιοικητικού, κ.λπ. Περιβάλλοντος ή, όπερ το αυτό, από την Ποιότητα των Γενικών
  και των Ειδικών Συνθηκών που επικρατούν σε μια χωρικής ενότητα αναφοράς. Όλοι
  αυτοί οι παράγοντες ενσωματώνεται στην τιμή του ΔΠΕ. Εδώ αξίζει να παρεμβληθεί το
  επιστημονικό εύρημα σύμφωνα με το οποίο στο Συνολικό Δείκτη Παραγωγικότητας
  (Κεφαλαίου και Εργασίας) εμπεριέχεται και ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο
  αντιστοιχεί στη «συμβολή της Τεχνολογίας» στη Συνολική Παραγωγικότητα Κεφαλαίου
  και Εργασίας. Αποκαλείται «Κατάλοιπο Solow». Κινείται σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί
  να είναι και μεγαλύτερο του 40% της Συνολικής Παραγωγικότητας Κεφαλαίου και
  Εργασίας. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί σε ποια ύψη θα φτάσει το Κατάλοιπο
  Solow όταν θα εμπεδωθεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, των
  Μαθαινουσών Μηχανών και των λοιπών δημιουργημάτων της
  Επιστημονικοτεχνολογικής Επανάστασης.
 2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 4.1 Αναφέρεται στο ΔΠΕ
  με παρανομαστή το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (€) γιατί ενώ υπάρχουν οι βάσεις
  δεδομένων για το πραγματικό ΑΕΠ των κ-μ, δεν υφίστανται βάσεις δεδομένων του
  πραγματικού ΑΕΠ ανά Περιφέρεια. Μια Υπηρεσία θα μπορούσε πολύ εύκολα να το
  υπολογίσει 4.2 Στον αριθμητή χρησιμοποιείται ο Αριθμός των Απασχολουμένων ο
  οποίος ορίζεται ως εξής: Είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην

επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνεταίροι και μέλη των
οικογενειών τους) και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό
προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, με πλήρη ή μερική
απασχόληση, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή 4.3 Δε γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί βάσεις δεδομένων για
τον Αριθμό των Απασχολουμένων ανά ΠΕ 4.4 Ο ΔΠΕ αποτελεί μια ένδειξη της
Παραγωγικότητας της Οικονομίας των Χωρικών Ενοτήτων σύμφωνα με τη
διευκρίνιση της παρ.3 4.5 Τα συνημμένα γραφήματα 1.1 έως 1.5 διευκολύνουν τον
αναγνώστη να εξάγει συμπεράσματα και να προχωρήσει σε Επιστημονικομετρικές
Συσχετίσεις (όπως θα δείξουμε σε επόμενα άρθρα) 4.6 Η Παραγωγικότητα της
Χωρικής Οικονομίας θα πρέπει να συμπληρωθεί με την Ανταγωνιστικότητα της
Χωρικής Οικονομίας την οποία θα αναλύσουμε διεξοδικά σε επόμενα άρθρα όπου
«ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» 4.7 Παραβιάζει κανείς ανοικτές θύρες αν επαναλάβει
το αυτονόητο. Ότι δηλαδή, η Παραγωγικότητα και η Ανταγωνιστικότητα της
Χωρικής Οικονομίας συνιστούν τις δυο sine qua non προϋποθέσεις για όλες τις GAP,
SWOT, PEST, PESTLE, SHIFT SHARE και PORTER αναλύσεις καθώς και για τις
Επιστημονικομετρικές (Χωρικές) Συσχετίσεις που είναι απαραίτητες για την
κατάρτιση του νέου «Ολοκληρωμένου και Ολιστικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού», του νέου «Ρεαλιστικού, Εφικτού και Βιώσιμου Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού» καθώς και των νέων «Εξειδικευμένων Αναπτυξιακών Σχεδίων»
της (Ευρωπαϊκής) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027.

 1. ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 5.1 Οι βάσεις δεδομένων αφορούν σε «επίσημα
  καταγραμμένα στοιχεία». Δηλαδή, δεν περιέχουν τα μη καταγραμμένα στοιχεία που
  αφορούν στην Παραοικονομία και στη Μαύρης Εργασία 5.2 Γνωρίζοντας τους
  δείκτες της Απασχόλησης, της Ανεργίας, του Κόστους Εργασίας, του ΑΕΠ και της
  Συνολικής Παραγωγικότητας (Κεφαλαίου και Εργασίας) μπορούν να εκτελεστούν
  Επιστημονικομετρικές Συσχετίσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα,
  όπως: Προσφορά και Ζήτηση Εργασίας, Ανεργία Ισορροπίας, Συνάρτηση Παραγωγής,
  Πραγματικοί Μισθοί και Ακαμψία Μισθών, Πληθωρισμός, Καθεστώς Αγοράς
  Εργασίας, Διανομή Εισοδήματος, Κατανομή του Πλούτου, Παραγωγικό Κενό, Δυνητικό
  ΑΕΠ, κ.λπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή