Αποεπένδυση στην Ελλάδα και στις Περιφέρειες 2011-2018 (Μέρος 1)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Αρκτικόλεξα και βραχυγραφίες: ΑΕΠΚ: Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ή ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου). ΑΠΚ: Ανάλωση Παγίου Κεφαλαίου. ΑΣΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου. ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. ΕΕ28: Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ΤΩΝ 28 κ-μ πρό Brexit. ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνική Στατιστική Αρχή. ΕΣΛ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA: European System of National Accounts). ΚΕΠΚ: Καθαρές Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου. Κ-Μ: Κράτη μέλη ΕΕ28. ΠΔΕ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σ-ΑΕΠΚ: συνολικές ΑΕΠΚ. ΣΕΒ: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. AMECO: Annual Macro-economic database of the European Commission’s Directorate
General for Economic and Financial Affairs. Eurostat: Statistical Office of European Union. IQ: Intelligence Quotient (Δείκτης Ευφυΐας). NUTS: Nomenclature
des Unités Territoriales Statistiques (Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών
Μονάδων). NUTS2: Οι Περιφέρειες. PwC: Pricewaterhouse Coopers. SNA: System of
National Accounts.

 1. ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 1.1 Προέρχονται από τη Eurostat,
  την AMECO και την ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Σύστημα
  Λογαριασμών ΕΣΛ και SNA αντίστοιχα 1.2 Για τις ανάγκες του άρθρου οι τιμές των
  ΑΕΠΚ (Δημοσίων και Ιδιωτικών) στην Ελλάδα περιορίζονται στην 8ετία 2011-
  2018 γιατί θα επιδιωχθεί στο επόμενο άρθρο η συγκριτική αξιολόγηση με τις
  αντίστοιχες επιδόσεις των 13 Ελληνικών Περιφερειών NUTS2 της Καλλικράτειας
  περιόδου 2011-2028 για τις οποίες τα δεδομένα εκτείνονται μέχρι το 2018 1.3 Οι
  ΑΕΠΚ μιας Χωρικής Οικονομίας (ΕΕ, Ελλάδα, Περιφέρειες) μπορούν να
  αναλυθούν είτε συνολικά είτε σε επίπεδο τομέα ή κλάδου ή υπο-κλάδου της
  οικονομικής δραστηριότητας. Το παρόν άρθρο περιορίζεται στην παρουσίαση των
  συνολικών μεγεθών των ΑΕΠΚ (σ-ΑΕΠΚ) λαμβανομένου ως κριτηρίου εκτίμησης
  της Αποεπένδυσης στη χώρα και στις Υποεθνικές Ενότητες.
 2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ: 2.1 Στο Μέρος 1 γίνεται η συγκριτική
  αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδας σε σχέση με τα κ-μ της ΕΕ και συνολικά με
  την ΕΕ28 λαμβάνοντας ως κριτήριο τις σ-ΑΕΠΚ 2.2 Στο Μέρος 2 παρουσιάζεται η
  συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των 13 Ελληνικών Περιφερειών NUTS2 τόσο
  μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις επιδόσεις της Ελλάδας χρησιμοποιώντας πάλι ως
  κριτήριο τις σ-ΑΕΠΚ.
 3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: 3.1 Οι Επενδύσεις (ή ΑΣΚ)
  διακρίνονται σε ΑΕΠΚ (ή ΑΣΠΚ), στις Μεταβολές Αποθεμάτων και στις Αγορές
  μείον Πωλήσεις Τιμαλφών. Αυτή την ονοματολογία συναντά κανείς όταν μελετά τα
  επίσημα Στατιστικά Έγγραφα όλων των χωρών του κόσμου. Στην περιορισμένη
  έκταση του άρθρου θα επικεντρωθούμε στις σ-ΑΕΠΚ οι οποίες είναι το πιο
  σημαντικό και το πιο ενδιαφέρον μέγεθος από Μακροοικονομικής απόψεως κυρίως
  σε ότι αφορά στο νευραλγικό πεδίο της παραγωγικής βάσης και του παραγωγικού
  ιστού μιας οικονομίας σε συνδυασμό με την Εργασία ή/και με άλλες παραμέτρους
  3.2 Πρόκειται για ζητήματα τα οποία εξετάζονται από τις Θεωρίες της
  Οικονομικής Μεγέθυνσης μιας Χωρικής Οικονομίας στο πεδίο των Συναρτήσεων

Παραγωγής οι οποίες είναι συναρτήσεις με κύριες μεταβλητές το Κεφάλαιο (Κ) και
την Εργασία (L) σε συνδυασμό (ή όχι) με άλλες παραμέτρους ανάλογα με το
χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση Μοντέλο Ανάλυσης (υπόδειγμα, προσομοίωμα),
λ.χ. Sorrow, Cobb-Douglas, κ.λπ. Το ανάλογο ισχύει στις περιπτώσεις της
Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία χρηματοδοτούνται διαμέσου του
Αναπτυξιακού Νόμου, των επιδοτήσεων και των δανείων από τα ΕΔΕΤ, κ.λπ. 2.2 Οι
Δημόσιες και οι Ιδιωτικές ΑΕΠΚ αναφέρονται στη δημιουργία νέων
κεφαλαιουχικών αγαθών (πχ νέων κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανολογικού
εξοπλισμού, υποδομών, κατοικιών, κλπ) ή σε προσαυξήσεις, αναπληρώσεις και
βελτιώσεις του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Αποθέματα Κεφαλαίου)
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (λ.χ. ετήσια χρηματική ροή). Δηλαδή σε οποιαδήποτε
επένδυση η οποία αυξάνει το υλικό κεφάλαιο της οικονομίας (κεφαλαιακός
εξοπλισμός) μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναφοράς το οποίο χρησιμοποιείται
για παραγωγικούς σκοπούς (εξ ου κεφαλαιουχικά αγαθά) 2.3 Δεν αποτελούν
επένδυση οι δαπάνες για αγορά μετοχών, ομολογιών, οικοπέδων, παλαιών κτιρίων,
παλαιών εγκαταστάσεων, κ.λπ. γιατί αυτά αποτελούν μεταβίβαση κυριότητας αγαθών
ή χρηματιστηριακών τίτλων από ένα πρόσωπο σε άλλο (σημ. διαφορετική η
προσωπική αντίληψη του ατόμου περί επένδυσης σε σχέση με την μακροοικονομική)
2.4 Στις ΑΕΠΚ συμπεριλαμβάνεται η ΑΠΚ η οποία αντιπροσωπεύει το τμήμα εκείνο
των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων που αναλώνονται κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς και
απαρχαίωσης (αποσβέσεις). Η διαφορά ΑΕΠΚ μείον Αποσβέσεις οδηγεί στις
ΚΕΠΚ που είναι απαραίτητες για την αναπλήρωση και την αύξηση του Αποθέματος
Κεφαλαίου. Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1, έχει μεγάλη σημασία το αν η
διαφορά είναι θετική (ΑΕΠΚ-Αποσβέσεις>0) οπότε δημιουργείται αύξηση του
Αποθέματος Κεφαλαίου (κεφαλαιακή συσσώρευση) ή αρνητική. Όσο πιο μεγάλες
είναι οι Αποσβέσεις τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος των ΚΕΠΚ οπότε τόσο
λιγότερο είναι το νέο προστιθέμενο κεφάλαιο στο κεφαλαιακό απόθεμα της
οικονομίας. Αν η διαφορά είναι αρνητική (ΑΕΠΚ-Αποσβέσεις<0) τότε οι ΑΕΠΚ δεν
καλύπτουν ούτε καν τις ανάγκες για συντήρηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού. Στο
Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η αρνητική εξέλιξη των μεγεθών αυτής της σχέσης
(ΑΕΠΚ < Αποσβέσεις, ΚΕΠΚ<0) για όλα τα έτη του χρονικού διαστήματος 2011-
2018 στην Ελλάδα 2.5 Διαλεκτικά συνδεδεμένες με τις Επενδύσεις είναι ο
Πολλαπλασιαστής και ο Επιταχυντής των Επενδύσεων. Ο πρώτος μετρά της
μεταβολή του Εισοδήματος σε μια μεταβολή των Επενδύσεων και ο δεύτερος μετρά
το πόσο επηρεάζει η Μεταβολή του Εισοδήματος τη Ζήτηση για Επενδύσεις 2.6 Οι
Δημόσιες ΑΕΠΚ που προέρχονται από το ΠΔΕ (εθνικό και ευρωπαϊκό σκέλος) είναι
περίπου το 32% του συνόλου των ΑΕΠΚ στην Ελλάδα με συνεχή τάση αύξησης
ένεκα της σημαντικής υποχώρησης, της ανεπάρκειας και της μη προσβασιμότητας για
την απόκτηση ρευστότητας που προορίζεται για επενδύσεις στο πεδίο των
Ιδιωτικών ΑΕΠΚ.

 1. ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1.1 ΕΩΣ 1.5: 3.1 Βλέποντας τα
  γραφήματα δε χρειάζεται να έχει κανείς πολύ ξεχωριστό μυαλό ή σπουδαίο IQ. Ούτε
  απαιτείται να διαθέτει Ph.D. ή M.Sc. από το London School of Economics ή το
  Harvard University για να αντιληφθεί το στοιχειώδες. Δηλαδή ότι η Ελλάδα
  εμφανίζει ένα τεράστιο Επενδυτικό Έλλειμμα στις ΑΕΠΚ (Δημόσιες και Ιδιωτικές).
  Μια θλιβερή επίδοση η οποία αποκαλύπτει την Αποεπένδυση, την Υποαπασχόληση
  των Επενδυτικών Πόρων, το Επενδυτικό Κενό, το Έλλειμμα Επενδυτικής
  Ανταγωνιστικότητας και Παραγωγικότητας, το Έλλειμμα Επενδυτικού
  Πατριωτισμού, την Επενδυτική Παθογένεια, την Επενδυτική Décadence και το

Επενδυτικό Face Loss της χώρας. Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC και του ΣΕΒ το
Επενδυτικό Κενό ανέρχεται στα 15 δισ. € ετησίως! Δηλαδή μια Αποεπένδυση η
οποία συνοδεύεται από μια σημαντική μείωση του Κεφαλαιακού Αποθέματος κατά
8,6% την περίοδο 2011-2018. Κάτι που το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα αν
μελετήσει τη Σύνθεση του ΑΕΠ όπου θα δει ιδίοις όμμασι ότι το ΑΕΠ εξαρτάται
κυρίως από την Κατανάλωση και όχι από τις Επενδύσεις (κυρίως ΑΕΠΚ). Μια
Κατανάλωση (δημόσια και ιδιωτική) η οποία ενισχύεται από το διαρκώς αυξανόμενο
Φανερό και Αφανές Δημόσιο Χρέος καθώς και από το Ιδιωτικό Χρέος (Τράπεζες,
Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις) τα οποία αθροιστικά κινούνται στην περιοχή των 700
δισ. €! Πρόκειται για Υπερ-Κατανάλωση η οποία ξοδεύεται κυρίως σε μη εγχωρίως
παραγόμενα (δηλαδή σε εισαγόμενα) προϊόντα και υπηρεσίες και όχι σε εγχωρίως
παραγόμενα είδη. Κατάσταση η οποία οδηγεί σε αποδυνάμωση της Μεγέθυνσης και
της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας και θέτει σε κίνδυνο τη Βιωσιμότητα και
την ικανότητα Εξυπηρέτησης του Εθνικού Χρέους ενώ μεταθέτει την Έκθεση
Βιωσιμότητας του Χρέους (που συντάχθηκε το 2018) πολύ πέραν από το
προϋπάρχον ορόσημο του 2060 και τμήματος αυτού για το 2070 3.2 Η μεγάλη
αύξηση (αν μπορεί να συμβεί) ως μια έκρηξη επενδύσεων του ποσοστού των ΑΕΠΚ
στη σύνθεση του ΑΕΠ είναι η sine qua non προϋπόθεση για να μπορέσει η Ελλάδα σε
βάθος χρόνου να ανακάμψει σταδιακά και να αποκτήσει μια αξιοπρεπή οικονομία
ενός σοβαρού και αξιόχρεου κράτους χωρίς τον κίνδυνο να παραμένει εσαεί σε
κατάσταση χρεοδουλοπαροικίας 3.3 Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Πισσαρίδη
(Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας) επί της οποίας στηρίζεται το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-
2023-2027, οι σ-ΑΕΠΚ θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 31% την περίοδο
2021-2030 σε επίπεδο υψηλής προστιθέμενης αξίας για να μπορέσουν να
εξισορροπήσουν το Επενδυτικό Κενό το οποίο στο διάστημα των τελευταίων 10 ετών
ξεπερνά τα 100 δισ. €!
Στο Μέρος 2 οι ΑΕΠΚ στις Ελληνικές Περιφέρειες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή