Δημοσιονομικό όφελος και απολαβές της Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ (Μέρος 2: 1981-1999)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Ελληνικά αρκτικόλεξα και βραχυγραφίες: ΑΕΕ: Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΕ27: Ευρωπαϊκή Ένωση
των 27 κ-μ (λογω Brexit, 301/1/2020). EE28: Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κ-μ. ΕΛΙΑΜΕΠ: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. ΕΣΛ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της ΕΕ (ESA: European System of Accounts). Κ-M (ή κ-μ): Κράτος-Μέλος. ΠΔΠ: Πολυετές (μακροπρόθεσμο, 7ετές) Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Π/Υ(ΕΕ): Προϋπολογισμός ΕΕ. ΣΕΒ: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. ΤτΕ: Τράπεζα της Ελλάδος.
Ξενόγλωσσες συντομογραφίες: DG Budget: Directorate General Budget (Γενική Δ)νση Π/Υ της ΕΕ). ECU: European Currency Unit (ΕΛΜ: Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα.
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr.
Συνέχεια από Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/03/29/δημοσιονομικό-όφελος-και- απολαβές-τη/

 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1981-2018 ΣΕ
  ΔΥΟ ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1981-1999 ΚΑΙ 2000-2018: 0.1 Το έτος 2018 είναι το
  καταληκτικό δημοσιονομικό έτος για το οποίο η DG Budget έχει επισήμως
  δημοσιεύσει τα απαραίτητα δεδομένα αποτυπωμένα στο ενιαίο νόμισμα ευρώ ακόμη
  και για τα κ-μ τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη (σήμερα 8 μετά το Brexit
  31/1/2020). Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά του 2018 και κυρίως το ποσό που αφορά στο
  ΑΕΕ (επί του οποίου συνεισφέρουν ποσοστιαία τα κ-μ στον ΠΥ(ΕΕ) πέραν της
  παράδοσης των Ιδίων Πόρων της ΕΕ ως οιονεί διαμεσολαβητές) συνιστούν τη βάση
  αναφοράς για το δούναι και λαβείν όλων των κ-μ με την ΕΕ27 (ένεκα Brexit) στο
  πλαίσιο της νέας και σύνθετης 6 ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 την οποία
  αναλύσαμε στο Μέρος 1 (κλασικό και αναθεωρημένο ΠΔΠ 2021-2027 εξαιτίας της
  έκτακτης ανάγκης δημιουργίας της NGEU 2021-2027). Το ΑΕΕ δίνεται σε τρέχουσες
  τιμές € ανά έτος και υπολογίζεται σύμφωνα με το ΕΣΛ2010 0.2 Κατ΄ ανάλογο τρόπο
  η DG Budget έχει δημοσιεύσει όλα τα απαραίτητα ως ανωτέρω δεδομένα για την
  υποπερίοδο 2000-2018 ένεκα της δημιουργίας της Ευρωζώνης (επίσημα από
  1 ης /1/1999) σε ευρώ για όλα τα κ-μ ακόμη και για αυτά τα οποία δεν ανήκουν στην
  Ευρωζώνη 0.3 Δυσκολίες εμφανίζονται εξαιτίας του γεγονότος ότι η DG Budget δεν
  έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα και μέχρι νεωτέρας τα αντίστοιχα επίσημα στοιχεία τα
  οποία να έχουν μετατραπεί σε ευρώ για την υποπερίοδο 1981-1999 που μας
  ενδιαφέρει στο παρόν άρθρο. Θέμα το οποίο σχετίζεται με τις συναλλαγματικές
  ισοτιμίες των νομισμάτων των κ-μ με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα και τη
  στάθμιση των κρατικών νομισμάτων στο «καλάθι του ECU» για όλη την περίοδο 0.4
  Υπενθυμίζεται επίσης ότι την περίοδο 1981-1999 ένεκα σταδιακών Διευρύνσεων
  αυξήθηκε ο αριθμός των κ-μ από τα 12 κ-μ του 1981 στα 15 του 1999 ενώ την
  περίοδο 2000-2018 τα κ-μ αυξήθηκαν από τα 15 του 2000 στα 25, μετά στα 27 και
  τελικά στα 28 ενώ από την 31 η /1/2020 ο αριθμός των κ-μ μειώθηκε στα 27 (ένεκα
  Brexit) 0.5 Για να μην υπάρξουν απορίες, αμφιβολίες και αμφισβητήσεις θεωρήθηκε

σκόπιμο και χρήσιμο όπως το περιεχόμενο του άρθρου να διασπαστεί σε δυο
υποπεριόδους: (I) Την υποπερίοδο 1981-1999 (19 έτη) όπου τα δεδομένα για
περαιτέρω επεξεργασία λήφθηκαν με νόμισμα αναφοράς το € από τρεις πηγές
πληροφόρησης, ήτοι: (α) Δημοσίευση ΣΕΒ (Δελτίο 139, 10/5/2018), (β) Κοινή
δημοσίευση της ΤτΕ και του ΕΛΙΑΜΕΠ (Οι Πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον
Κοινοτικό Π/Υ και η Ελληνική Οικονομία», Απρίλιος 2014), και (γ) Γ. Γεωργίου (Το
Δημοσιονομικό Σύστημα της ΕΕ και ο Κοινοτικός Π/Υ, Εκδόσεις Αντ. Σ. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή, 2002), και (ΙΙ) Την υποπερίοδο 2000-2018 (19 έτη) την οποία θα
παρουσιάσουμε σε επόμενο άρθρο με την απευθείας πρόσβαση στα απαραίτητα
δεδομένα με νόμισμα το € τα οποία έχει δημοσιεύσει η DG Budget.

 1. ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
  ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΜΙΑΣ ΚΑΘΑΡΩΣ
  ΛΗΠΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 1981-1999.
  Παρουσιάζονται ευδιάκριτα στα Γραφήματα 1.1 έως 1.4. Ειδικά στο Γράφημα 1.4
  εμφανίζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα των βασικότερων αποτελεσμάτων. Με τη
  λογική του «όπερ έδει δείξαι» (Ευκλείδης) είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει ένα
  σημαντικό όφελος ως χώρα που συνεισφέρει ετησίως στον ΠΥ(ΕΕ) λιγότερα ποσά
  από αυτά τα οποία εισπράττει (σημ. δίνει 1€ και εισπράττει 4,6€). Είναι ο Δείκτης
  Απόδοσης ο οποίος κυμανθεί σε ένα εύρος τιμών με εκκίνηση την ελάχιστη τιμή 3,7.
  Πρόκειται για ένα πολλαπλό όφελος τόσο από τη στενή (stricto sensu) δημοσιονομική
  γωνία θέασης (δηλαδή το θετικό και ευνοϊκό άμεσο λογιστικό ισοζύγιο) όσο και από
  την ευρύτερη (lato sensu) οικονομική διάσταση του θέματος (πολλαπλασιαστικά
  οφέλη στην οικονομίας) συν τα ευνοϊκά post hoc αναπτυξιακά παρακολουθήματα
  από άκρου σε άκρο σε όλο το φάσμα του εθνικού γίγνεσθαι όπως αναλύσαμε
  διεξοδικά στο Μέρος 1. Με αναφορά σε αυτό το πολλαπλό όφελος (που με εξαίρεση
  το Σχέδιο Μάρσαλ ποτέ κανείς άλλος δεν πρόσφερε στην Ελλάδα και ούτε πρόκειται να
  προσφέρει, όπως ανάλογα συμβαίνει και με τον ευνοϊκό δανεισμό της χώρας) είναι
  ορθό να θυμάται κανείς τον Κλεόβουλο το Ρόδιο που έλεγε «Ευποιίας ης έτυχες,
  μνημόνευε (να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή