spot_img

Η Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας το 2019: Κόσμος, ΕΕ, Ελλάδα, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες (Μέρος 1)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΔΔΑ: Δείκτης Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας. ΕΕ:
Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΑ: Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. ΜΠΔΣ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. ΠΔΠ: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. ΣΕΒ: Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. ΣΣ-ΔΔΑ: Συνολικός και Σταθμισμένος ΔΔA. ΤτΕ: Τράπεζα της Ελλάδας.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: BCG: Boston
Consulting Group. DG Regio: Directorate General
for Regional and Urban Policy (Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) της ΕΕπ.
GCI: Global Competitiveness Index (ΔΔΑ). IMD:
International Institute for Management
Development. NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. RCI: Regional
Competitiveness Index). Think Tank: Δεξαμενή Σκέψης. WEF: World Economic Forum (Διεθνές
Οικονομικό Φόρουμ). World Bank: Παγκόσμια Τράπεζα.
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr.

 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 0.1 Με το παρόν άρθρο ξεκινά μια
  συστηματική ακολουθία αρθρογραφίας της οποίας το θεματικό αντικείμενο είναι η
  Ανταγωνιστικότητα της Χωρικής Οικονομίας. Ένα θέμα το οποίο, δυστυχώς, είτε
  είναι terra incognita ή αποφεύγεται μετά βδελυγμίας από τους επιτήδειους να
  δημοσιοποιηθεί και να διαχυθεί στην κοινωνία των πολιτών για ευνόητους λόγους. Με
  τον όρο χωρική οικονομία εννοείται κατά περίπτωση η οικονομία ενός κράτους, η
  οικονομία μια ένωσης κρατών (λ.χ. ΕΕ), η οικονομία μιας ειδικής ομαδοποίησης
  κρατών (λ.χ. ΕΖΕΣ, ΕΟΧ) και η οικονομία των πάσης φύσεως υπο-εθνικών
  οντοτήτων (λ.χ. Περιφέρειες, Δήμοι) 0.2 Η μέτρηση, η βαθμολόγηση και η
  συγκριτική αξιολόγηση της Ανταγωνιστικότητας των Εθνικών Οικονομιών
  στηρίζεται στις Εκθέσεις του Διεθνούς Think Tank που είναι το WEF (World
  Economic Forum). Η βαθμολόγηση γίνεται με τη μέτρηση 103 συνιστωσών της
  Ανταγωνιστικότητας οι οποίες ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται σε υποομάδες
  οι οποίες, με τη σειρά τους, ανάγονται σε 12 πυλώνες ή υποδείκτες που τελικά, μετά
  από στάθμιση των συντελεστών βαρύτητας, καταλήγουν σε ένα Συνολικό και
  Σταθμισμένο Δείκτη Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας (ΣΣ-
  ΔΔΑ, GCI) 0.2 Για παράδειγμα: στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται: (α)
  Επιγραμματικά η βαθμολογία του ΣΣ-ΔΔΑ της Ελλάδας (62,6 με άριστα το 100) και
  η θέση κατάταξης της χώρας μεταξύ των 141 κρατών του δείγματος (59/141) το έτος
  2019, και (β) Ονομαστικά οι 103 συνιστώσες και οι 12 πυλώνες (προσωρινά χωρίς
  βαθμολογία και θέση κατάταξης) 0.3 Υπάρχουν ανάλογες Εκθέσεις προερχόμενες
  από άλλες πηγές, λ.χ. IMD, BCG, World Bank, κ.α. Ουσιαστικά όλες οι Εκθέσεις
  καταλήγουν σε ομοειδή και συναφή αποτελέσματα τα οποία συγκλίνουν σε μη
  κολακευτική αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδας 0.4 Σε ότι αφορά στην
  Ανταγωνιστικότητα της Περιφερειακής Οικονομίας των 268 Ευρωπαϊκών

Περιφερειών NUTS2 (μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες),
η μέτρηση, η βαθμολόγηση, η κατάταξη και η συγκριτική αξιολόγηση γίνονται
σύμφωνα με τις ad hoc Εκθέσεις της DG Regio. Η μεθοδολογία υπολογισμού που
χρησιμοποιεί η DG Regio στηρίζεται (με κατάλληλες προσαρμογές) στην
προαναφερθείσα μεθοδολογία του WEF. Η βαθμολόγηση γίνεται με τη μέτρηση 69
συνιστωσών και 11 πυλώνων της Ανταγωνιστικότητας των Περιφερειακών
Οικονομιών οι οποίες σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας και καταλήγουν σε
ένα Συνολικό και Σταθμισμένο Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (ΣΣ-
ΔΠΑ, RCI). Η χρονολογική σειρά των μετρήσεων ανά τριετία καλύπτουν τα έτη
2010,2013,2016 και 2019. Η επομένη μέτρηση για το έτος 2022 θα δημοσιευτεί στις
αρχές του 2023 το οποίο είναι το έτος διενέργειας των επομένων αυτοδιοικητικών
εκλογών όπου η ατζέντα της Ανταγωνιστικότητας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
μεταξύ των ενημερωμένων και των σκεπτόμενων ψηφοφόρων σύμφωνα με το
«σκέπτομαι, άρα υπάρχω (cogito ergo sum)» του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου
René Descartes.

 1. ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Με απύθμενες δαπάνες των ευρωπαίων και των
  ελλήνων φορολογουμένων πολιτών που αντλήθηκαν διαμέσου των πόρων του Γ΄
  ΚΠΣ (2000-2008), το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης κατάρτισε και δημοσιοποίησε το
  Ελληνικό Σύστημα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας και το αντίστοιχο
  Ελληνικό Σύστημα Μέτρησης της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. Και όλα
  αυτά στο πλαίσιο της σύστασης και της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου
  Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Μάλιστα, το έτος 2005 ανακηρύχθηκε ως
  Έτος Ανταγωνιστικότητας. Τι συνέβη έκτοτε; Απάντηση απλή και συνήθης η οποία
  άπτεται της νέο-ελληνικής πραγματικότητας, ήτοι: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό
  μέτωπο» κατά παράφραση του κλασικού μυθιστορήματος (και κινηματογραφικής
  ταινίας) του Erich Paul Remark. Γεγονός που επιβεβαιώνει το περιβόητο
  απόφθεγμα του Νομπελίστα Έλληνα ποιητή Γιώργου Σεφέρη  «όπου και να
  ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει».
 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2.1 Από γνωστικής
  απόψεως η Ανταγωνιστικότητα μιας Χωρικής Οικονομίας είναι ένα σύνθετο,
  πολυκριτηριακό και πολυπαραμετρικό ζήτημα. Εμπίπτει στο πεδίο της Τεχνοκρατικής
  Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο ξεπερνά τα στενά όρια
  της κλασικής και μονοδιάστατης Επιστήμης. Ανέρχεται στα ανώτερα επίπεδα της
  Πολυεπιστημονικής ή της Διεπιστημονικής Προσέγγισης για την οποία απαιτείται
  η ενσυναίσθηση, η συνέργια, η σύγκλιση και η όσμωση πολλών επιστημονικών
  ειδικοτήτων. Η διεπιστημονικότητα περιλαμβάνει το πολυπληθές Γενικό και Ειδικό
  Πλαίσιο των Συνθηκών (όπως οι 103 παράγοντες του Πίνακα 1.1) που συντρέχουν
  καλύπτοντας από άκρου σε άκρο ολόκληρο το φάσμα του χωρικού γίγνεσθαι 2.2 Για να
  αποφευχθεί η σκόπελος της «εμβριθούς ανάλυσης η οποία μπορεί να επιφέρει
  παράλυση» (κατά την περιβόητη φράση του Winston Churchill), περιγράφονται σε
  συντομία τα βασικά στοιχεία της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, τα οποία είναι
  τα ακόλουθα: (I) Η Ανταγωνιστικότητα είναι διαλεκτικά, αιτιοκρατικά και
  ντετερμινιστικά συνυφασμένη με την Παραγωγικότητα και την Εξωστρέφεια της
  Οικονομίας. Την εγχώρια παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
  και αντίστροφα εγχωρίων προϊόντων και υπηρεσιών που αποκλείουν ή υποκαθιστούν
  τις εισαγωγές. Αντικατοπτρίζεται με θετικό ή αρνητικό πρόσημο στο εμπορικό
  ισοζύγιο και ιδιαίτερα στο ισοζύγιο πληρωμών όπως αποκαλύπτονται στην Ανάλυση
  της Εθνικολογιστικής Ταυτότητας και στις ετήσιες Εκθέσεις των Διοικητών της ΤτΕ
  (II) Προσομοιάζει με μια δισεπίλυτη Σύνθετη Συνάρτηση Πολυαρίθμων
  (Συμ)μεταβλητών ή μάλλον με ένα γόρδιο δεσμό, όπου επιδιώκεται να ευρεθεί μια

optimum (βέλτιστη) λύση μεταξύ των πολυπληθών συντρεχόντων παραγόντων (III) Η
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης στην (Ανόθευτη)
Εθνική και Διεθνή Αγορά επηρεάζεται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό της
περιβάλλον. Δηλαδή από την ποιότητα της επιχείρησης καθώς και από την ποιότητα
των εξωγενών παραγόντων οι οποίοι επιδρούν με θετικό ή αρνητικό πρόσημα στη
λειτουργία της επιχείρησης. Δεν ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας για
όλες τις επιχειρήσεις. Άλλα κριτήρια ισχύουν για τις επιχειρήσεις του χαμηλού
τεχνολογικού και ποιοτικού τόξου και άλλα για τις επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου των
συνήθως ακριβών, σημαντικών και πολύτιμων προϊόντων της εθνικής και της διεθνούς
ζήτησης. Επίσης, εκτός από το είδος του προϊόντος μεγάλη σημασία έχει και η διεθνής
αξία της τιμής μονάδος του προϊόντος (IV) Πέραν από την τιμή και την ποιότητα του
προϊόντος, από το 2021 και μετά στους καθοριστικούς παράγοντες της
Ανταγωνιστικότητας θα προστεθούν: (α) το (γνήσιο) περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και
(β) η (ανόθευτη) ιχνηλάτηση της ταυτότητας της παραγωγής και της διακίνησης μέχρι
την κατανάλωση των προϊόντων (ιδιαίτερα των αγροδιατροφικών) (V) Στην τρέχουσα
ιστορική περίοδο της Παγκοσμιοποίησης και της 4 ης Επιστημονικο-τεχνολογικής
Επανάστασης, η Ανταγωνιστικότητα ανάγεται σε Άγιο Δισκοπότηρο (Holly Grail)
που αναζητούν εναγωνίως όλες οι οικονομίες. Αποτελεί τη sine qua non προϋπόθεση
για την Οικονομική Μεγέθυνση (Growth), για την post hoc Οικονομική Ανάπτυξη
και τελικά για την ιδεώδη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) η οποία,
δυστυχώς, επί του παρόντος είναι είδος εν ανεπαρκεία (VI) Ιδιαίτερα για τις
χρεοκοπημένες και τις υπό επιτήρηση (ανελεύθερες) χώρες η Ανταγωνιστικότητα είναι
το ένα και μοναδικό μέσο που υπάρχει για να χαραχθούν ελπίδες ότι ενδέχεται
μελλοντικά το χρέος να καταστεί βιώσιμο έτσι, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί
μακροχρόνια ακόμη και με τη λήψη σκληρών δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής.
Ίσως και μέχρι την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας (VII) Πρέπει να επισημανθεί ότι
με τον όρο Ανταγωνιστικότητα υπονοείται το αυτονόητο. Δηλαδή η Θεμιτή, η
Ανόθευτη, η Υγιής και η Νόμιμη Άμιλλα (αρκεί Νόμος και Δίκαιο να ταυτίζονται)
μεταξύ των συναγωνιζόμενων πλευρών. Με άλλα λόγια όχι ο Αθέμιτος, ο
Νοθευμένος και ο Κάλπικος Ανταγωνισμός (VIII) Με την εφαρμογή
Επιστημονικομετρικών Συσχετίσεων μπορούν να διακριβωθούν ποσοτικά όλοι οι
διαταρακτικοί και παραμορφωτικοί παράγοντες της Ανταγωνιστικότητας (βλ. Πίνακα
1.1) με σκοπό τη λήψη μέτρων και την άσκηση πολιτικών και νομικών ενεργειών για
την εξουδετέρωση των προβλημάτων. Όπου δε υπάρχει Δικαιοκρατία να αποδοθούν
τα του Καίαρος των Καίσαρι.

 1. ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Με τη λογική της εμβληματικής φράσης του
  Εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού ότι «το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι
  είναι αληθές», θα πρέπει να επισημανθούν σε συντομία τα ακόλουθα: (i) To
  Διαχρονικό Έλλειμμα Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας είναι η
  γενεσιουργός αιτία της έλευσης των 3+1 Μνημονίων και νομοτελειακά της
  Χρεοκοπίας της χώρας παρά το Eldorado των Ευρωπαϊκών Πόρων και τον απύθμενο
  Ανορθολογικό (και Κομπογιαννίτικο) Δανεισμό (ii) Στα 3+1 Μνημόνια, η
  αποκατάσταση και η βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας είναι η key
  word (λέξη κλειδί) της υπόθεσης (iii) Είναι επίσης η key word της
  Μεταμνημονιακής Ενισχυμένης Εποπτείας (οδεύουμε προς την 10 η ) (iv) Είναι το
  μοναδικό εργαλείο για την επίτευξη της Βιωσιμότητας και της
  Εξυπηρετισημότητας του τεράστιου Εθνικού Χρέους (Δημόσιου, Ιδιωτικού και
  Τραπεζικού) (v) Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ΠΔΠ 2021-2027, του Σχεδίου
  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΜΠΔΣ 2021-2024 (vi) Αποτελεί τη
  Θεμελιώδη Αξιακή Αρχή της ΕΕ από την εποχή της Στρατηγικής της Λισαβόνας

(2000, 2001, 2005 και 2008) και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020 και μετά» (vii)
Για τα «κανονικά κ-μ της Ευρωζώνης» η Βιωσιμότητα της Ανταγωνιστικότητας
της Οικονομίας συνιστά την ικανή και την αναγκαία συνθήκη για να μην οδηγηθεί
κάθε free-rider (λαθρεπιβάτης) της Ευρωζώνης σε Χρεοκοπία και σε σκληρή
Δημοσιονομική Προσαρμογή συνοδευόμενη από Εσωτερική Υποτίμηση + Μείωση
Μισθών + επαχθή Φορολογία + Ανεργία + Κινητικότητα, Υποαπασχόληση,
Ευελιξία της Εργασίας όπως διδάσκει η Θεωρία των Άριστων Νομισματικών
Περιοχών (Robert Mundell, βραβείο Nobel 1999) που, φυσικά, ουδέποτε
εφαρμόστηκε στην «patchwork» Ευρωζώνη κατά παράφραση της άποψης συνολικά
για την ΕΕ του μεγάλου maître της Γεωπολιτικής Zbigniew Brzezinski στο βιβλίο του
The Grand Chessboard (Η μεγάλη σκακιέρα), 1998.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή