Η Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας το 2019: Κόσμος, ΕΕ, Ελλάδα,Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες (Μέρος 3)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΔΔΑ: Δείκτης
Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας (GCI: Global
Competitiveness Index). ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΕ28: Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κ-μ (προ Brexit,
31/1/2020). ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης. Κ-Μ (κ-μ): Κράτος μέλος.
ΜΠΔΣ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής. ΠΔΠ: Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο. ΣΣ-ΔΔΑ: Συνολικός και Σταθμισμένος
ΔΔA.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: DG Budget:
Directorate General Budget (Γενική Δ)νση Π/Υ της
ΕΕ). DG Regio: Directorate General for Regional
and Urban Policy (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
και Αστικής Πολιτικής). IQ: Ιntelligence Quotient
(Δείκτης Νοημοσύνης). NUTS: Nomenclature
des Unités Territoriales Statistiques. WEF: World

Economic Forum.
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr
Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/13/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 2: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/16/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 0.1 Με το Μέρος 3 του άρθρου κλείνει ένας πρώτος
  κύκλος αναφοράς στο θεματικό αντικείμενο του ΣΣ-ΔΔΑ και της αναλυτικής
  βαθμολόγησης όλων των συνιστωσών του Δείκτη σε επίπεδο συγκριτικής
  αξιολόγησης μεταξύ των 141 κρατών του δείγματος και ειδικότερα των 28 κ-μ της
  ΕΕ28 μέχρι και το έτος 2019 0.2 Αμέσως μετά θα ανοίξει ο δεύτερος κύκλος που θα
  αφορά στη Βαθμολόγηση και στην Κατάταξη των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών
  NUTS2 μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες
  σύμφωνα με τις Εκθέσεις της DG Regio. Και τούτο γιατί η αναφορά στις υποκείμενες
  Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες δε θα ήταν σωστή αν δεν υπήρχε η
  αντίστοιχη εικόνα των υπερκειμένων οντοτήτων για την ίδια χρονική περίοδο
  αναφοράς μέχρι το 2019 0.3 Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι απλά η
  βαθμολόγηση εκάστης παραμέτρου και του ΣΣ-ΔΔΑ αλλά περισσότερο η θέση την
  οποία καταλαμβάνει μια χωρική ενότητα μεταξύ των ανταγωνιστών της. Γιατί με
  αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση επί παντός του επιστητού αποτυπώνεται ο
  πραγματικός συσχετισμός επιδόσεων, αξιοσύνης, ικανότητας, επάρκειας,
  αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιτελεστικότητας. Με άλλα λόγια
  μόνον έτσι μπορεί κανείς να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι αφού, ως γνωστόν
  «Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι δε τε παύροι
  (Πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί) κατά
  τον Πλάτωνα.
 2. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1: Εμφανίζεται η βαθμολογία και η αντίστοιχη θέση κατάταξης
  μεταξύ των 141 κρατών εκάστου από τους 12 συγκεντρωτικούς πυλώνες ή
  υποδείκτες (των 103 βαθμολογημένων συνιστωσών) που συνθέτουν το ΣΣ-ΔΔΑ της
  Ελλάδας. Η Βαθμολογία και η Κατάταξη αποτυπώνεται σε φθίνουσα σειρά, δηλαδή
  από το καλύτερο στο χειρότερο, από την κορυφή στον πυθμένα. Κατ΄ αυτόν τον

τρόπον απεικονίζεται η ενδογενής κατάσταση και ανισομέρεια που επικρατεί στην
επικράτεια μεταξύ των 12 μειζόνων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την
Ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας το 2019 1.2 Δεν απαιτούνται σπουδαία
προσόντα για να αντιληφθεί κανείς το τι ακριβώς συμβαίνει για να κρίνει δεόντως. Δε
χρειάζεται να είναι κανείς βραβευμένος με Nobel ούτε να κατέχει μεταδιδακτορικούς
τίτλους, PhD, MPhil και M.Sc. Το μόνο που απαιτείται είναι στοιχειώδες IQ.

 1. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2: Παρουσιάζονται οι 32 (από τις 103) χείριστες και πλέον
  απαξιωμένες συνιστώσες του ΣΣ-ΔΔΑ της Ελλάδας καθώς και η θέση που τους
  αρμόζει μεταξύ των αντιστοίχων συνιστωσών των 141 κρατών 2.2 Ακολουθώντας
  την προτροπή του Ρωμαίου φιλοσόφου και πολιτικού Lucius Anneus Seneca «Ο
  δρόμος με τις διδασκαλίες, είναι κουραστικός, ενώ με τα παραδείγματα είναι σύντομος
  και αποτελεσματικός», το παράδειγμα του Γραφήματος 2.1 αποκαλύπτει την ενδο-
  ελληνική διαφοροποίηση και ανισομέρεια μεταξύ Πατρικίων, Ιππέων και Πληβείων της
  Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας.
 2. ΤΟ ΚΑΚΟ ΧΘΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019: 3.1 Με την
  επέτειο του πανηγυρισμού της διακοσιετηρίδας της Εθνικοαπελευθερωτικής
  Επανάστασης του 1821, όλοι οι Έλληνες προσπαθούν να εφαρμόσουν μια
  ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της χώρας σύμφωνα με τη λογική του
  αποφθέγματος του Ευριπίδη «όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν». Καταβάλλεται
  προσπάθεια να μελετηθεί το χθες, να συγκριθεί με το σήμερα και να εξαχθούν
  συμπεράσματα για το αύριο πάντοτε σύμφωνα με τη Δεοντολογία της Ιστορικής
  Επιστήμης η οποία διερευνά τα θέματα της Ιστορίας στο πλαίσιο των επικρατουσών
  συνθηκών κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς 3.2 Με θεματικό αντικείμενο το ΣΣ-
  ΔΔΑ και τις 103 αξιολογημένες συνιστώσες του Δείκτη, διαπιστώσαμε το κακό χθες
  μέχρι το 2019. Ανακαλύψαμε το εξίσου οδυνηρό face loss και το πολύ κακό brand
  name της χώρας μέχρι και το 2019.
 3. Η ΑΠΕΜΠΟΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΧΘΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019 ΚΑΙ Η ΦΥΓΗ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ: 4.1 Είναι διαλεκτικά, ντετερμινιστικά και νομοτελειακά
  αναπόφευκτο η Εθνική Συνείδηση να μην ανέχεται το κακό χθες και να προσπαθεί
  να ανατρέψει τα επαχθή πεπραγμένα. Να επιχειρεί την αλλαγή, τη μεταρρύθμιση, την
  ανασυγκρότηση, το μετασχηματισμό και την ανάπλαση για τη φυγή προς τα εμπρός.
  Άλλωστε για τους έχοντες Ελληνική Παιδεία αυτό είναι Εθνική Απαίτηση η οποία
  επιβάλλεται σύμφωνα με δυο διδασκαλίες, ήτοι: (α) «αιέν αριστεύειν και υπείροχον
  έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν» Όμηρος Ιλιάδα), και (β) «Άμμες δε
  γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες (Εμείς όμως θα γίνουμε καλύτεροι)» Πλούταρχος 4.2
  Το εγχείρημα της ανασυγκρότησης για την ανατροπή του αναμενόμενου ante portas
  θλιβερού quo vadis της Ελλάδας στην 2020 και μετά εποχή, είχε ως αφετηρία την
  7 η /7/2019 με την πολιτική αλλαγή που επήλθε στη χώρα. Έκτοτε καταβλήθηκε επίπονη,
  ρηξικέλευθη, σωστά μελετημένη και προγραμματισμένη προσπάθεια για να διορθωθούν
  όλοι οι διαταρακτικοί, παραμορφωτικοί, παρεκκλίνοντες και αποκλίνοντες παράγοντες
  της Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας που τεκμηριώθηκαν κατά το «όπερ
  έδει δείξαι» του Ευκλείδη με τρείς τρόπους: (α) Από τις κακές επιδόσεις της χώρας ως
  προς το ΣΣ-ΔΔΑ (β) Από τις χείριστες επιδόσεις της Ελλάδας ως προς τους 12 πυλώνες
  ή υποδείκτες του ΣΣ-ΔΔΑ, και (γ) Από τις επαχθείς και τις αποκρουστικές επιδόσεις της
  πατρίδας ως προς τις 103 συνιστώσες του ΣΣ-ΔΔΑ 4.3 Υπάρχουν πολυάριθμες
  ενδείξεις, αποδείξεις, facts and figures (τεκμήρια και αριθμοί) που θα μπορούσαν
  αναλυτικά να παρατεθούν αν το επέτρεπε η έκταση στην οποία θα ήταν δυνατό να
  επεκταθεί το παρόν άρθρο. Προσώρας και μέχρι να εκπονηθεί μια ad hoc Ειδική
  Μονογραφία, οι αισιόδοξες ceteris paribus τεκμηριώσεις για το μέλλον της
  Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας μπορούν επιγραμματικά να δομηθούν

επί των ακολούθων τριών αξόνων αναφοράς οι οποίοι είναι: (I) Ο τεράστιος όγκος
και η μεταρρυθμιστική ποιότητα του περιεχομένου των Νόμων και των Πολύ-
Νομοσχεδίων καθώς και η σύσταση των Ελεγκτικών Μηχανισμών (φυσικών και
κυρίως ψηφιακών) που επιτρέπουν την de jure και de facto εξάλειψη αφενός των
διαταρακτικών παραγόντων και αφετέρου την αναδόμηση και την περαιτέρω
επίρρωση των παραμέτρων που δεν αλλοιώνουν τις επιδόσεις της
Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας αφού ο εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο (II) Η επιτυχής αντιμετώπιση των αδυναμιών και η σταδιακή επίλυση όλων
των εκκρεμοτήτων (σε σχέση με την Ανταγωνιστικότητα) που όφειλε να
διεκπεραιώσει η Ελλάδα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων με μεγάλη επιτυχία
Εκθέσεων Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας (σημ.: τις οποίες συμφώνησε με τους
Θεσμούς η προηγουμένη κυβέρνηση και τώρα οδεύουμε προς την ολοκλήρωσης της
10 ης ) (III) Τον επιτυχή Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον αξιόπιστο Επιχειρησιακό
Προγραμματισμό που κατάρτισε η χώρα στα πεδία: (i) Του πρωτόγνωρου για τα
Ελληνικά δεδομένα λίαν ευνοϊκού και αξιοθαύμαστου προγράμματος δανεισμού σε
συνδυασμό με τη βέλτιση διαχείριση των Ταμειακών Διαθεσίμων του Κράτους (ii)
Τους καλύτερους μέχρι σήμερα (σύμφωνα με τη γνώμη παραγόντων της DG Budget)
ολοκληρωμένους σχεδιασμούς για τη Βιώσιμη, Διαρκή, Διατηρήσιμη, Αειφόρο και
Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 (νέο ΕΣΠΑ
2021-2027 και Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2027)
συνοδευόμενα από το ορθό και τελειοποιημένο ΜΠΔΣ 2021-2024 καθώς και από ένα
πλήρες Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 4.4 ‘Ολα αυτά: (α) κάτω από τις
δυσμενείς υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της επιθετικής πανδημίας Covid-19
όπου στηρίχθηκε έμπρακτα η κοινωνική συνοχή για όλους ανεξαιρέτως του
πληττόμενους και μη πληττόμενους από την πανδημία (σημ.: ενέργειες που
συνεχίζονται το 2021 με δημόσια δαπάνη η οποία σωρευτικά για τα έτη 2020 και
2021 θα ξεπεράσει τα 34 δισ. €) (β) Με την υλοποίηση και τη συνεχιζόμενη
αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των Συνταξιούχων καθώς και με την
αποκατάσταση των συνεπειών της βαρβαρότητας και του κανιβαλισμού σε βάρος των
εν δυνάμει συνταξιούχων (εκκρεμείς συντάξεις) (γ) Με τη συνεχή ελάφρυνση των
πολιτών από τις Φορομπηχτικές Πρακτικές που καταρράκωσαν την
Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας (δ) Με τις δαπάνες για την ενίσχυση της
εγκαταλελειμμένης μέχρι πρότινος σκληρής ισχύος της Ελλάδας με τον πιο
πρόσφορο και τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό, και (ε) Με τη συστηματική, ευφυή,
ενορατική και διορατική ενίσχυση της ήπιας ισχύος της χώρας διαμέσου της
αναβάθμισης και της βελτίωσης των Διεθνών και των Ευρωπαϊκών Σχέσεων, της
Εξωτερικής Πολιτικής και της Διπλωματίας της Ελλάδας.

 1. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: Με όρους και κριτήρια Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
  καθώς και με όρους και κριτήρια που αφορούν γενικότερα στην Τεχνοκρατική
  Πολιτική Οικονομία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι το 2019 η χώρα θύμιζε επί
  παντός του επιστητού ένα παλαιομοδίτικο μόρφωμα το οποίο εμείς αποκαλούμε ως
  μια Οιονεί Κρατιστική Σοβιετία διοικούμενη από μια αναχρονιστική
  Νομεκλατούρα (nomenclature) και ιδιοτελή Lobbies. Ευτυχώς, όπως αναμένεται να
  τεκμηριωθεί στις επόμενες Εκθέσεις του WWF για το 2020 και μετά, οι
  επιχειρούμενες ρηξικέλευθες αλλαγές και οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις είναι
  ceteris paribus ικανές να επιφέρουν την απαιτούμενη Glasnost (гла́сность,
  διαφάνεια) και την αναμενόμενη Perestroika (Перестро́йка, ανασυγκρότηση) της
  χώρας. Με άλλα λόγια ήγγικεν η ώρα της φυγής προς τα εμπρός όπως θα έλεγε ο
  Εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος «Καιρός είν’ της Πατρίδος ν’ ακούστε τη λαλιά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή