Η Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας το 2019: Κόσμος, ΕΕ, Ελλάδα, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες (Μέρος 4)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΑΕΠ:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Γ.Γ.: Γενικός
Γραμματεύς. ΔΔΑ: Δείκτης Διεθνούς
Ανταγωνιστικότητας. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΑ:
Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. ΣΣ-ΔΔΑ:
Συνολικός και Σταθμισμένος ΔΔA. ΠΔΑ:
Περιφερειακός Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ:
Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας). κκ ΑΕΠ
ΜΑΔ: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής
Δύναμης
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: DG Regio:
Directorate General for Regional and Urban Policy
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής). NUTS: Nomenclature
des Unités Territoriales Statistiques. RCI: Regional
Competitiveness Index). WEF: World Economic

Forum (Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ).
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr.
Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/13/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 2: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/16/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 3: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/21/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/

 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 0.1 Με το παρόν άρθρο εκκινεί η θεματική
  ενότητα της μέτρησης, της βαθμολόγησης και της κατάταξης των 268 Ευρωπαϊκών
  Περιφερειών NUTS2 (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 13 Ελληνικές
  Περιφέρειες). Αξιολόγηση η οποία γίνεται σύμφωνα με το σύνθετο τριπλό κριτήριο
  αποτίμησης το οποίο περιλαμβάνει: (α) Το συνολικό βαθμό και τη θέση κατάταξης
  των Περιφερειών ως προς το Συνολικό και Σταθμισμένο Δείκτη
  Ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής Οικονομίας ή σε συντομογραφία ΣΣ-
  ΠΔΑ(RCI) (β) Τη βαθμολογία και τη θέση κατάταξης των Πυλώνων και
  Υποδεικτών του ΣΣ-ΔΠΑ, και (γ) Τη βαθμολογία και τη θέση κατάταξης των
  συνιστωσών, των παραμέτρων και των παραγόντων που συγκροτούν τη βάση της
  μέτρησης για τον υπολογισμό τόσο των Πυλώνων όσο και του ΣΣ-ΔΠΑ 0.2 Το
  περιεχόμενο του θέματος αναλύεται στις δημοσιεύσεις της DG Regio και η
  μεθοδολογία της ανάλυσης προσομοιάζει (με κάποιες προσαρμογές και μειώσεις
  κριτηρίων) με αυτήν την οποία χρησιμοποιεί το WEF για την αξιολόγηση του ΣΣ-
  ΔΔΑ (+ πυλώνες + συνιστώσες) των 141 κρατών του κόσμου 0.3 Οι Εκθέσεις της
  DG Regio αφορούν στα έτη 2010, 2013, 2016 και 2019. Το έτος 2010 αναφέρονταν
  στις Κρατικές Περιφέρειες της Καποδιστριακής περιόδου με τους διορισμένους Γ.Γ.
  Περιφερειών. Οι μετρήσεις των άλλων ετών αναφέρονται στις Αιρετές Περιφέρειες
  της Καλλικράτειας Περιόδου. Η επομένη μέτρηση για το έτος 2022 θα δημοσιευτεί στις
  αρχές του 2023 το οποίο είναι το έτος διενέργειας των επομένων αυτοδιοικητικών
  εκλογών όπου η ατζέντα της Ανταγωνιστικότητας (μαζί με τις μετρήσεις επιδόσεων από
  άλλα θεματικά πεδία) θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μεταξύ των ενημερωμένων
  και των σκεπτόμενων ψηφοφόρων.
 2. Η ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
  ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΣ-ΔΠΣ ΤΗΣ DG REGIO ΤΟ 2019: 1.1 Απεικονίζεται στο
  Γράφημα 1.1. Περιλαμβάνει τη μέτρηση 74 συνιστωσών οι οποίες ομαδοποιούνται

σε 11 Πυλώνες οι οποίοι, με τη σειρά τους, κατηγοριοποιούνται σε 3 Υποδείκτες
(Βασικός Υποδείκτης, Υποδείκτης Αποδοτικότητας, Υποδείκτης Καινοτομίας)
καταλήγοντας στο ΣΣ-ΔΠΑ 1.2 Στο πλαίσιο της Μαθηματικής Στατιστικής
Επεξεργασίας για τη στάθμιση του Δείκτη, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε
περίπτωση υπολογίζονται με ένα σημαντικό κριτήριο το οποίο είναι ο χαρακτηρισμός
του Σταδίου Ανάπτυξης εκάστης Περιφέρειας. Προς τούτο υπολογίζονται τα μεγέθη
του κκ ΑΕΠ σε ΜΑΔ εκάστης Περιφέρειας για τα έτη 2015,2016 και 2017. Κατόπιν
λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος της τριετίας 2015,2016 και 2017 ως ποσοστό (%) του
αντίστοιχου μεγέθους της ΕΕ28 που λαμβάνεται ως βάση αναφοράς (κκ ΑΕΠ ΜΑΔ
ΕΕ28=100). Τα Στάδια Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών ταξινομούνται σε
5 κλάσεις (με άριστα το 5) σύμφωνα με τις κλίμακες της τάξης των ορίων που
φαίνονται στον Πίνακα 1.1. Δυστυχώς, οι 10 από τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες
(μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος) βρίσκονται στο χαμηλό Στάδιο
Ανάπτυξης 2. Ακόμη χαμηλότερα, στο Στάδιο Ανάπτυξης 1 βρίσκονται η Ήπειρος
και η Ανατ. Μακ. Θράκη. Μόνον η Αττική διασώζεται κατατασσόμενη στο Στάδιο
Ανάπτυξης 3 1.3 Στο Γράφημα 1.2 απεικονίζεται η κατάταξη των 13 Ελληνικών
Περιφερειών σε σχέση με το Στάδιο Ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται ως προς το κκ
ΑΕΠ ΜΑΔ την τριετία 2015-2016-2017.

 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 2.1 Για το κκ ΑΕΠ ΜΑΔ βλ. άρθρο 355/15-2-2021
  https://www.arcadikanea.gr/2021/02/15/το-κκ-αεπ-σε-μαδ-της-περιφέρειας-πελοπο/ 2.2 Η
  μέτρηση του κκ ΑΕΠ ΜΑΔ αφορά στις επισήμως καταγεγραμμένες οικονομικές
  δραστηριότητες από τις οποίες διαφεύγουν τα ποσά της κκ Παραοικονομίας και των
  συμπαρομαρτούντων (άρα κκ ΑΕΠ ΜΑΔ είναι λίγο μεγαλύτερο και τουλάχιστον κκ
  3.500€) 2.3 Θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί και το κκ Εθνικό Χρέος (των Κατοίκων)
  επιμερισμένο σε κκ Περιφερειακό Χρέος (των Κατοίκων) αφού είναι αντιφατικό να
  γίνεται αναφορά σε Στάδιο Ανάπτυξης χωρίς να συνεκτιμάται το Χρέος. Υπενθυμίζεται ότι
  το Εθνικό Χρέος και κατ΄επέκταση το Περιφερειακό Χρέος αποτελείται σωρευτικά από:
  φανερό Δημόσιο Χρέος + αφανές Δημόσιο Χρέος + φανερό Τραπεζικό Χρέος +
  Αναβαλλόμενος Φόρος Τραπεζών + Ιδιωτικό Χρέος (προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς
  Φορείς) + Ιδιωτικό Χρέος μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων+ … ων ουκ έστιν
  αριθμός)! Μια εκτίμηση του κκ Εθνικού Χρέους παρουσιάσαμε στο άρθρο 362/29-3-
  2021 https://www.arcadikanea.gr/2021/03/29/δημοσιονομικό-όφελος-και-απολαβές-
  τη/ (συνεχίζεται)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή