Η Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας το 2019: Κόσμος, ΕΕ, Ελλάδα, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες (Μέρος 5)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΕΕ: Ευρωπαϊκή
Ένωση. ΔΠΑ: Δείκτης Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας. ΠΔΑ: Περιφερειακός Δείκτης
Ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ: Δείκτης Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας). ΣΣ-ΠΔΑ: Συνολικός και
Σταθμισμένος ΔΠΑ.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: DG Regio:
Directorate General for Regional and Urban Policy
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής). EU: European Union. NUTS:
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.
RCI: Regional Competitiveness Index.
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα
και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr.
Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/13/η-
ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 2: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/16/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 3: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/21/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 4: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/25/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/

 1. ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 0.1 Θα παρουσιαστούν
  οι επιδόσεις των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2 (μεταξύ των οποίων
  βρίσκονται οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες) στο πολυσχιδές πεδίο της
  Ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής Οικονομίας κατόπιν επεξεργασίας της ad
  hoc δημοσιευθείσας Έκθεσης της DG Regio του 2019 με τίτλο “The EU Regional
  Competitiveness 2019” 0.2 Σε πρώτο στάδιο θα αποτυπωθεί η μέτρηση, η
  βαθμολογία και η αντίστοιχη κατάταξη εκάστης Περιφέρειας ως προς το ΣΣ-ΔΠΑ
  (RCI) με επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες 0.2 Επίσης
  θα παρουσιαστεί η χρονολογική σειρά των τιμών του ΣΣ-ΔΠΑ των ετών 2010, 2013,
  2016 και 2019 0.4 Στα επόμενα άρθρα οι επιδόσεις θα καθετοποιηθούν με την
  παρουσίαση της μέτρησης, της βαθμολόγησης και της κατάταξης των 268
  Ευρωπαϊκών Περιφερειών ως προς τους 3 Υποδείκτες και τους 11 Πυλώνες στο
  πλαίσιο των 74 συνιστωσών (μεταβλητών) που συνθέτουν το ΣΣ-ΠΔΑ (βλ.
  Γράφημα 1.1, Μέρους 4 του άρθρου). Επίσης θα παρουσιαστεί μια σύγκριση της
  Σουηδικής Περιφέρειας Stockholm που είναι η 1 η μεταξύ των 268 και της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία κατατάσσεται στη θέση 258 μεταξύ των 268
  Ευρωπαϊκών Περιφερειών το 2019 ως προς το ΣΣ-ΔΠΑ.
 2. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΣ-ΔΠΑ ΥΠΟ
  ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 1.1 Σε πρώτη φάση γίνεται η
  μέτρηση και ο υπολογισμός «μονοπαραμετρικά». Εφαρμόζεται σε όλες τις
  μεταβλητές που συνθέτουν το ΣΣ-ΔΠΑ. Ακολουθεί ο κλασικός υπολογισμός των
  κυρίων στατιστικών μεγεθών λ.χ. αριθμητικός μέσος, τυπική απόκλιση, συντελεστής
  μεταβλητότητας, το εύρος των ακραίων τιμών (max και min). Εξετάζεται επίσης η
  ύπαρξη ασυμμετριών και λοξότητας (skewness) στις κατανομές των δεδομένων. Επειδή
  η ασυμμετρία απαιτεί μια στατιστική διόρθωση (μετασχηματισμό), η DG Regio
  προχώρησε στην «κανονικοποίηση (normalization) της μορφής z-score των τιμών»
  για τη δημιουργία μιας περισσότερο σύμμετρης κανονικής κατανομής, εξαλείφοντας
  τις ακραίες επιπτώσεις της λοξότητας εξαιτίας της παρουσίας ακραίων τιμών.

Πρόκειται για ένα εργαλείο της Εξειδικευμένης Μαθηματικής Χωρικής Στατιστικής
για την εξάλειψη της ετερογένειας των τιμών που εξυπηρετεί τη συγκρισιμότητα των
επιδόσεων των Περιφερειών συνεκτιμώντας επίσης και τον πληθυσμό εκάστης
Περιφέρειας. Με το μετασχηματισμό της z-score κανονικοποίησης βρίσκονται οι
αποκλίσεις των τιμών από το μέσο όρο = 0 (θετικές >0 και αρνητικές <0) σε ποσοστό
επί της τυπικής απόκλισης.

 1. ΟΙ 8 ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 268 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ
  ΤΗΝ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ z-score» του ΣΣ-ΔΠΑ: Παρουσιάζονται στο
  Γράφημα 1.1 (εσωτερικός Πίνακας 1.1 του Γραφήματος 1.1. και χάρτης). Οι 12 από
  τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες συγκαταλέγονται στο 11,6% των 268 Ευρωπαϊκών
  Περιφερειών με τις χειρότερες επιδόσεις. Το ότι η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται
  μια κλάση πιο ψηλά είναι ουσιαστικά ένας ανούσιος και αβδηρίτικος σχολαστικισμός
  ανάξιος προς συζήτηση. Το γεγονός απλά αποκαλύπτει τον άκρατο και αποτυχημένο
  Αθηνοκεντρισμό στο πλαίσιο της αποτυχημένης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
  Περιφερειακής Πολιτικής στην Ελλάδα μέχρι το 2019.
 2. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.2: Αποτυπώνονται οι επιδόσεις των 13 Ελληνικών Περιφερειών σε
  φθίνουσα σειρά ως προς το ΣΣ-ΔΠΑ σε σχέση με την 1 η σε επιδόσεις Ευρωπαϊκή
  Περιφέρεια NUTS2 η οποία είναι η Stockholm της Σουηδίας. Είναι τραγικό να βλέπει
  κανείς ότι η τελευταία Περιφέρεια μεταξύ των 268 είναι το Βόρειο Αιγαίο. Η
  Περιφέρεια Πελοποννήσου με βαθμό -1,37 κατατάσσεται στη θέση 258/268 και στη
  θέση 8 μεταξύ των 13 Ελληνικών Περιφερειών. Δηλαδή, 10 θέσεις από το τέλος των
  268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών.
 3. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.3: Παρουσιάζεται ο μέσος αριθμητικός των τιμών του ΣΣ-ΔΠΑ των
  13 Ελληνικών Περιφερειών ανά τριετία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται
  στη θέση 8/13.
 4. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.4: Παρουσιάζεται η συνολική μεταβολή της τιμής του ΣΣ-ΔΠΑ από
  το έτος 2010 στο έτος 2019. Δυο Περιφέρειες (Ιόνια Νησιά και Ήπειρος) βελτίωσαν
  την τιμή του ΣΣ-ΔΠΑ και 11 Περιφέρειες μείωσαν την τιμή του ΣΣ-ΔΠΑ. Η
  Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε μείωση της τιμής του ΣΣ-ΔΠΑ κατά -16,9%
  καταλαμβάνοντας την 7 η θέση μεταξύ των 13.
 5. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.5: Παρουσιάζεται εποπτικά η μεταβολή της τιμής του ΣΣ-ΔΠΑ ανά
  τριετία (2010,2013,2016,2019) της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 6. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: 7.1 Οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες ακολουθούν μέχρι το 2019 ως
  είναι αναμενόμενο την ίδια κακή πορεία με αυτήν την οποία επέδειξε η
  Ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας (όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα
  Μέρη του άρθρου). Και τούτο γιατί η Υπερκείμενη Συλλογική Εθνική Παθογένεια
  της Ανταγωνιστικότητας δε μπορεί να είναι διαφορετική από την Υποκείμενη
  Συλλογική Υποεθνική και Υποκρατική Παθογένεια των Περιφερειών και των
  Δήμων και σε βαθμό που ποικίλλει και διασπείρεται ανά περιοχή της επικράτειας
  εξαιτίας των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των επιπτώσεων του φαινομένου Shift
  Share το οποίο αναλύσαμε σε πολλά προηγούμενα άρθρα 7.2 Πρόκειται για μια
  Συλλογική Αποτυχία η οποία αποκαλύπτει την αστοχία της Ευρωπαϊκής
  Περιφερειακής Στρατηγικής, Πολιτικής και Χρηματοδότησης και post hoc των
  αντιστοίχων Εθνικών και Υποεθνικών Στρατηγικών, Πολιτικών και
  Χρηματοδοτήσεων 7.3 Αν από πλευράς κ-μ, η ΕΕ είναι μόρφωμα ή συνονθύλευμα
  πολλών ταχυτήτων από πλευράς Ευρώπης των Περιφερειών η ανισομέρεια και η
  ανισότητα αποκτούν την πιο μαξιμαλιστή διάσταση της ανισομέρειας και της
  ανομοιογένειας με τη δημιουργία Περιφερειών 8 ταχυτήτων 7.4 Όλες οι Ελληνικές
  Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) έχουν επιδόσεις με αρνητικό
  πρόσημο (υπό του μηδενός) και κατατάσσονται στην τελευταία ταχύτητα 7.4 Όπως

αναλύσαμε και τεκμηριώσαμε στο Μέρος 3 του άρθρου (368/21-4-2021) για τις
προοπτικές βελτίωσης της Εθνικής Ανταγωνιστικότητας από το 2020 και μετά,
το ίδιο mutatis mutandis ισχύει και για την Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα.
Υπάρχουν σημαντικές, βάσιμες και λογικές ελπίδες αναστροφής και βελτίωσης των
επιδόσεων τα επόμενα έτη στο πλαίσιο των Νέων Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών και
Ενεργειών της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του νέου εγχειρήματος για την
εμπέδωση της Πολυεπίπεδης Περιφερειακής Διακυβέρνησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή