Η ανάρρωση της Ελληνικής Οικονομίας κατά την μετα-πανδημική περίοδο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 της Κυβέρνησης (Μέρος 2)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΑΕΕ:
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. ΑΕΠ:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. ΔΤΚ.: Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή.. ΕνΔΤΚ:
Εναρμονισμένος ΔΤΚ. ΣΕΛ: Σύστημα
Εθνικών (και Περιφερειακών) Λογαριασμών.
ΠΣ(ΕΚ): Πρόγραμμα Σταθερότητας
Ελληνικής Κυβέρνησης. Π/Υ:
Προϋπολογισμός.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: CPI:
Consumer Price Index. GDP: Gross Domestic
Product. GNI: Gross National Income. HICP:
Harmonized Indices of Consumer Prices.
Μέρος 1:
https://www.arcadikanea.gr/2021/05/25/η-
ανάρρωση-της-ελληνικής-οικονομίας-κ/
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα
Αρκαδικά Νέα και η ιστοσελίδα
https://www.arcadikanea.gr.

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ: 1.1 Το ΑΕΠ (GDP) είναι το Holy Grail (Άγιο
  Δισκοπότηρο) της ετήσιας συλλογικής οικονομικής δραστηριότητας της κοινωνίας.
  Όλοι οι δρώντες οικονομικοί παράγοντες και όλοι οι συντελεστές παραγωγής έχουν ως
  όραμα, ιδεώδες, ιδανικό, σκοπό και στόχο να αυξάνουν το ΑΕΠ σε ετήσια βάση αφού
  πρόκειται για μια χρονοροή χρηματικής αξίας των εγχρημάτων αγοραίων συναλλαγών
  στο νόμισμα μιας χωρικής ενότητας που αφορά στο raison d΄ ȇtre της ύπαρξης και
  περιγράφει το modus vivendi όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων μιας περιοχής. Άλλωστε,
  όπως έλεγε η Margaret Thatcher «No-one would remember the Good Samaritan if
  he’d only had good intentions; he had money as well (Κανείς δεν θα θυμόταν τον Καλό
  Σαμαρείτη αν είχε μόνο καλές προθέσεις: είχε επίσης και χρήματα)». Στο ΑΕΠ
  αντικατοπτρίζεται το τελικό συνολικό αποτέλεσμα της ετήσιας οικονομικής
  δραστηριότητας της κοινωνίας η οποία αποτυπώνεται στη Σύνθετη και
  Πολυπαραγοντική Εθνικολογιστική Ταυτότητα όπως μετρείται σύμφωνα με τους
  επίσημους Κανονισμούς και Μηχανισμούς των ΣΕΛ (βλ. Μέρος 1) 0.2 Κοντολογίς το
  ΑΕΠ είναι η χρηματική αξία σε αγοραίες τιμές όλων των τελικών αγαθών (όχι
  ενδιάμεσα αγαθά) που παράγονται από τους συντελεστές παραγωγής προϊόντων και
  υπηρεσιών (ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε ντόπιους ή ξένους) οι οποίοι
  δραστηριοποιούνται εγχώρια (εντός της επικράτειας) σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
  διάστημα. Εξ ου ο όρος εγχώριο προς αντιδιαστολή με τον όρο εθνικό το οποίο
  αντιστοιχεί στο ΑΕΕ (GNI) 0.3 Μερικά στοιχεία για το ΑΕΠ είναι τα ακόλουθα: (i)
  Αποτιμά την οικονομική απόδοση ολόκληρης της οικονομίας ανά χρονική περίοδο
  αναφοράς (ii) Στο ΑΕΠ περιλαμβάνονται ακόμη και οι καταγραφές οικονομικών
  δραστηριοτήτων που δεν είναι ευχάριστες αλλά οδυνηρές (λ.χ. ιατρικές και
  φαρμακευτικές δαπάνες, δαπάνες για αποκαταστάσεις ζημιών και φθορών από
  φυσικές και τεχνητές καταστροφές, κ.λπ.) (iii) Η χρηματική αξία του ΑΕΠ
  αναφέρεται στο νόμισμα του κράτους (EUR, USD, YUAN, YEN, GBP, κ.λπ.). Όταν
  οι χώρες έχουν διαφορετικά εθνικά νομίσματα γίνεται αναγωγή σε ένα κοινώς
  αποδεκτό νόμισμα με την εφαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για τις διεθνείς

συγκρίσεις όλα τα νομίσματα όλων των κρατών του κόσμου ανάγονται σε USD το
οποίο urbi et orbi είναι το διεθνώς κατισχύον νόμισμα αναφοράς (iv) Στη μέτρηση δε
συμπεριλαμβάνονται οι μη παραγωγικές συναλλαγές οι οποίες δε συμβαδίζουν με την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αλλά είναι προϊόντα άλλου τύπου
κερδοσκοπίας, απληστίας και τυχοδιωκτισμού (v) Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι
αγορές από δεύτερο χέρι γιατί η παραγωγή τους υποτίθεται ότι έχει μετρηθεί κατά την
προγενέστερη περίοδο που παρήχθησαν (vi) Η μέτρηση του ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει
τις μη καταγεγραμμένες συναλλαγές αφενός κάποιων ειδών νόμιμων συναλλαγών
(προϊόντα και υπηρεσίες για ιδιόχρηση και αυτό-κατανάλωση) και αφετέρου τις
παράνομες και εγκληματικές συναλλαγές της Παραοικονομίας (διαφεύγουσα
χρηματική αξία ΑΕΠ) (vii) Στο ΑΕΠ δε συνυπολογίζονται ούτε συνεκτιμώνται οι
αρνητικές εξωτερικότητες οι οποίες γεννούν κοινωνικό και δημόσιο κόστος καθώς και
εναλλακτικό κόστος ευκαιρίας για την κοινωνία (λ.χ. επενδύσεις που καταστρέφουν το
περιβάλλον ή την κοινωνική ζωή του τόπου, αναξιοκρατικοί διορισμοί, κ.λπ.) (viii)
Το ΑΕΠ δεν είναι μέτρο ευημερίας ούτε μέτρο δίκαιης διανομής του εισοδήματος.
Πρόκειται για ένα μέτρο της συνολικής και καταγεγραμμένης αξίας της παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών, και (ix) Το ΑΕΠ είναι (μέχρι νεωτέρας) ο απλούστερος
και διεθνώς ο μόνος αναγνωρισμένος τρόπος που γνωρίζουμε για να συνοψίσουμε το
συνολικό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας μιας οικονομίας.

 1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ
  ΑΕΠ: 1.1 Εξ ορισμού το ΑΕΠ είναι γινόμενο της ποσότητας των παραγομένων
  προϊόντων και υπηρεσιών επί των αντιστοίχων αγοραίων τιμών. Το ποσόν του
  γινομένου εκφράζει τις αγοραίες τιμές του ΑΕΠ για το εκάστοτε τρέχων έτος οπότε
  αποκαλείται ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές του έτους ΧΧΧΧ ή Ονομαστικό ΑΕΠ. Οι
  ετήσιες διαφορές ή μεταβολές (+,-,%) του ετήσιου ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές εκάστου
  έτους μπορεί να οφείλονται: αποκλειστικά σε μεταβολές των τιμών και όχι σε
  παραγόμενες ποσότητες ή σε συνδυασμό και των δυο παραγόντων (τιμές και
  παραγωγή). Κατά συνέπεια από τη γωνία θέασης της παραγωγικής δεινότητας και
  ικανότητας της οικονομίας σε επίπεδο συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των ετών, θα
  πρέπει να αφαιρεθεί η επίδραση της μεταβολής των τιμών στη διαμόρφωση του
  Ονομαστικού ΑΕΠ. Ουσιαστικά πρόκειται για τον Αποπληθωρισμό του
  Ονομαστικού ΑΕΠ μεταξύ των ετών σύγκρισης 1.2 Όταν το ΑΕΠ μιας τρέχουσας
  περιόδου λ.χ. του 2019 αποτιμάται σε τιμές ενός άλλου προηγουμένου έτους λ.χ. του
  2015 (το οποίο ονομάζεται έτος βάσης ή έτος αναφοράς), τότε θα προκύψει ένα άλλο
  ΑΕΠ για το 2019 που θα είναι «το τρέχον ΑΕΠ του 2019 σε σταθερές τιμές έτους
  βάσης 2015 ή το επονομαζόμενο Πραγματικό ΑΕΠ του 2019» 1.3 Με το πραγματικό
  ΑΕΠ γίνεται σύγκριση της εξέλιξης ή της μεταβολής του ΑΕΠ από έτος σε έτος
  χωρίς την επίδραση του Πληθωρισμού. Ξεκινώντας τη διαδικασία υπολογισμού του
  ΑΕΠ με τιμές από το επιλεγμένο έτος βάσης δημιουργείται διαδοχικά μια ακολουθία
  τιμών που εκφράζουν τη χρονολογική σειρά (time series) της μεταβολής του όγκου
  της παραγωγής. Αυτή η διαδοχική ακολουθία υπολογισμού των διαφορών από το
  εκάστοτε επόμενο έτος σε σχέση με το προηγούμενο ονομάζεται Αλυσωτά
  συνδεδεμένη σειρά όγκου από το έτος βάσης (Chain linked volume series) 1.4
  Αυτή η διαδικασία με την επιλογή κάποιου έτους βάσης επιτρέπει τη συγκριτική
  αξιολόγηση της δυναμικής της μεγέθυνσης ή της ύφεσης της οικονομίας 1.5 Όταν
  [Ονομαστικό ΑΕΠ > Πραγματικό ΑΕΠ] τότε η κατάσταση μαρτυρά την ύπαρξη
  υψηλού πληθωρισμού και όταν [Ονομαστικό ΑΕΠ < Πραγματικό ΑΕΠ] η
  κατάσταση μαρτυρά την ύπαρξη χαμηλού επιπέδου πληθωρισμού. Αν διαιρεθεί το
  Ονομαστικό ΑΕΠ με το Πραγματικό ΑΕΠ θα βρεθεί ένας δείκτης ο οποίος καλείται
  Αποπληθωριστής του ΑΕΠ (GDP Deflator). Οι ετήσιες μεταβολές (%) του

Αποπληθωριστή του ΑΕΠ αποτελούν ένα (από τα πολλά) μέτρα υπολογισμού του
ποσοστού (%) του Πληθωρισμού ο οποίος αφορά στις αλλαγές των τιμών όλων των
παραγόντων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του ΑΕΠ 1.6 Υπάρχουν και άλλοι
τρόποι ή Δείκτες υπολογισμού του Πληθωρισμού (%). Για παράδειγμα ο ΔΤΚ (CPI)
ο οποίος αποτυπώνει τις μεταβολές του κόστους ζωής στις λιανικές τιμές διαφόρων
ειδών κατανάλωσης ενός καλαθιού προϊόντων που αγοράζονται από τον καταναλωτή.
Επίσης ο Δείκτης ΕνΔΤΚ (HICP) που είναι ενιαίος για όλη την ΕΕ, κ.λπ. Οι Δείκτες
κατασκευάζονται με την εφαρμογή διαφόρων εξισώσεων λ.χ Laspeyres, Paasche,
κ.λπ. Το ΠΣ(ΕΚ) 2021-2024 περιλαμβάνει αμφότερους τους Δείκτες 1.7 Με το
ονομαστικό ΑΕΠ στον παρανομαστή υπολογίζονται πλείστοι όσοι δείκτες
οικονομικών μεγεθών. Για παράδειγμα: [Δημόσιο Χρέος/ΑΕΠ]%, [Δημοσιονομικά
Ελλείμματα ή Πλεονάσματα/ΑΕΠ]%, [Ιδιωτικό Χρέος/ΑΕΠ]%, [Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία/ΑΕΠ]%, [Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου
Κεφαλαίου/ΑΕΠ]%, [Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εμπορικό Ισοζύγιο /ΑΕΠ]%,
[Τοκοχρεολύσια/ΑΕΠ]%, [Συνταξιοδοτικές Δαπάνες/ΑΕΠ]%, [Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων/ΑΕΠ]%, [Συγκεκριμένες Δαπάνες Π/Υ/ΑΕΠ]% κοκ.

 1. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ, ΥΦΕΣΗΣ,ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: Ο ετήσιος ρυθμός (%)
  μεταβολής του Πραγματικού ΑΕΠ για συνεχόμενα έτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
  να χαρακτηρισθούν οι οικονομικοί κύκλοι (economic cycles) και ο ρυθμός
  διακύμανσης (fluctuation) της οικονομίας σε αντιστοιχία με τις τάσεις μεταβολής του
  Πραγματικού ΑΕΠ. Όταν ο ρυθμός μειώνεται σε συνεχόμενα έτη η οικονομία
  βρίσκεται σε ύφεση (recession) ή σε κρίση (depression). Αντίθετα όταν αυξάνεται η
  οικονομία βρίσκεται σε ανάρρωση, αναθέρμανση, ανάκαμψη (recovery) και άνθιση
  (booming). Οι μεταβολές αναφέρονται στους οικονομικούς κύκλους. Μεταξύ των
  κύκλων υπάρχει το σημείο καμπής της εκκίνησης και της αλλαγής του κύκλου της
  επόμενης φάσης.
 2. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1.1 ΕΩΣ 1.3 ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 3.1 O Napoléon
  Bonaparte είπε ότι ένα καλό σκίτσο είναι καλύτερο από ένα μακρύ λόγο. Πράγματι
  είναι προφανές ότι οι μορφές της γεωμετρίας των χρονολογικών σειρών, οι τιμές και
  οι ρυθμοί μεταβολής (%) που απεικονίζονται στα Γραφήματα επιβαβεβαιώνουν τις
  Great Expectations (τις Μεγάλες Προσδοκίες) που θα έλεγε ο Charles Dickens. Η
  μεγάλη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ που τίθεται στον παρονομαστή των
  κλασμάτων (παρ. 1.7) θα συμβάλλει στη μείωση πολλών Δεικτών αριθμητή του
  κλάσματος. Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ η οποία είναι σημαντική και κατά μ.ο.
  μεγαλύτερη από το 4% ετησίως για τα 4 επόμενα έτη, υποδεικνύει (παρ. 2) τον
  οικονομικό κύκλο της σημαντικής ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας. Είμαστε
  πολύ ικανοποιημένοι γιατί στο άρθρο μας 328/13-10-2020 που δημοσιεύθηκε στα
  Αρκαδικά Νέα εκτιμήσαμε ότι η γεωμετρική μορφή της καμπύλης θα είναι του τύπου
  «Nike Swoosh» και όχι του τύπου dead cat΄s bound ή V,L,M,W 3.2 Ο ΕνΔΤΚ και ο
  Αποπληθωριστής του ΑΕΠ (παρ. 1.6) δείχνουν ότι πληθωριστικές πιέσεις είναι ante
  portas κυρίως από το 2022 και μετά εξαιτίας της αύξησης της Ιδιωτικής
  Κατανάλωσης των νοικοκυριών που θα προκληθούν από τις συσσωρευμένες
  Καταθέσεις (αύξηση κατά 10 δις € μόνο το 2020). Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση
  των Εισαγωγών αφού εκεί κατευθύνονται τα μεγάλα ποσά της ιδιωτικής
  κατανάλωσης δημιουργώντας ελλείμματα στο Εμπορικό Ισοζύγιο και στο Ισοζύγιο
  Πληρωμών (εκτός αν αντισταθμίζονται από επενδύσεις για την αύξηση των Εξαγωγών
  και του Τουρισμού). Επίσης θα επέλθει αύξηση των Επιτοκίων Δανεισμού με την
  ταυτόχρονη μείωση των Επιτοκίων Καταθέσεων στο μηδέν και, δυστυχώς, στην
  αύξηση των Επιτοκίων Δανεισμού του Κράτους από τις Αγορές και των Επιχειρήσεων
  από τις Τράπεζες. Κατάσταση που θα συνδεθεί με το προετοιμαζόμενο μέλλον του

Νέου Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωζώνης. Με τη λογική του κάλλιον το
προλαμβάνειν ή θεραπεύειν (Ιπποκράτης ο Κώος) η κυβέρνηση θα πρέπει να δανειστεί
έγκαιρα από τις Αγορές όσο μεγαλύτερα ποσά μπορεί με τα τρέχοντα πολύ χαμηλά
επιτόκια. Όλα αυτά θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή