Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.: Κομπασμός είναι η υλοποίηση έργων ή απλά οι ανακοινώσεις εντάξεων έργων

Στα ασαφή και γενικόλογα σχόλια του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης που κοινοποιήθηκαν μέσω  μέσου κοινωνικής δικτύωσης και εν συνεχεία δημοσιοποιήθηκαν μέσω τοπικών site, απαντάμε συγκεκριμένα, ανατρέχοντας με ημερομηνίες στις ενέργειες που είχαν ή δεν είχαν γίνει για να φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβενα και Άγιος Ανδρέας, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

Γράφτηκε: «Το έργο υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στις 16/6/2018… εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στις 27/7/2018… όπως και το έργο «ΎδρευσηΤυρού», του γειτονικού Δήμου ΝότιαςΚυνουρίας…(του οποίου)ησύμβασηκατασκευήςμεπόρουςτου Προγράμματος «Φιλόδημος», υπογράφτηκεστις 18-11-2019

Όμως, γιατί άργησε τόσο πολύ η προηγούμενη Διοίκηση να προχωρήσει σε σύμβαση, όπως αντίστοιχα έκανε ο γειτονικός Δήμος ΝότιαςΚυνουρίας, αφού και τα δύο έργα εγκρίθηκαν την ίδια μέρα; Γιατί δεν προχώρησε στην υλοποίηση του έργου;

Κατά τη θητεία της προηγούμενης Διοίκησης το μόνο που έγινε μετά την έγκριση του έργου (27-07-2018) ήταν η λήψη απόφασης (αρ. αποφ. 97/9-10-2018) από το  ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ σχετικά με την αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων».

Από τότε έως τις 9-9-2019, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά, που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση, δεν είχε γίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣΤΙΠΟΤΑ!

Ας δούμε τώρα τι έγινε έως σήμερα με ενέργειες της νέας Διοίκησης:

 1. Διακήρυξη του έργου (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 3678/10-12-2019).
 2. Απόφαση  Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (08/25-02-2020, Α.Δ.Α.: ΩΒΞΨΟΡΓ4-8ΦΑ), σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Προσωρινού Αναδόχου του έργου.
 3. Πρόσκληση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο για την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (α.π. 1084/06-05-2020).
 4. Απόφαση  Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (25/01-06-2020, (Α.Δ.Α.: 61ΩΑΟΡΓ4-ΙΡΜ), σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Οριστικού Αναδόχου του έργου.
 5. Αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για Προσυμβατικό Έλεγχο του σχεδίου της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ. (α.π. 3359/13-11-2020). Η οριστική απόφαση του αναβλήθηκε μέχρι την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που σχετίζονταν με τη μεταφορά του έργου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ.
 6. Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (79/10-12-2020, Α.Δ.Α.: ΨΘΥΩΟΡΓ4-4ΙΡ), σχετικά με τη μεταφοράαπό το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ.
 7. Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (01/19-01-2021, Α.Δ.Α.:6Ξ29ΟΡΓ4-Φ95), σχετικά με την έγκριση νέου σχεδίου δανειακής Σύμβασης, μεταξύ ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και Τ.Π.Δ.
 8. Έγκριση από ΕλεγκτικόΣυνέδριοτου νέου σχεδίου της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ.(απόφαση 066/18-02-2021).
 9. Υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ. (α.π.πράξης 1316/29-04-2021).
 10. Παραλαβή επικυρωμένου αντίγραφου της πράξης σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ. (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 1342/18-05-2021).
 11. Αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για Προσυμβατικό Έλεγχο του σχεδίου της Σύμβασης με τον Ανάδοχο (α.π. ΔΕΥΑΒΚ 2939/20-09-2021).
 12. Απάντηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (α.π.56125/04-11-2021).
 13. Αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για Προσυμβατικό Έλεγχο του σχεδίου της ΠρογραμματικήςΣύμβασης με την ΜΟΔ Α.Ε. (α.π.ΔΕΥΑΒΚ3395/01-10-2021)
 14. Απάντηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος για την υπογραφή της ΠρογραμματικήςΣύμβασης με την ΜΟΔ Α.Ε. (α.π.60257/02-12-2021).
 15. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΜΟΔ Α.Ε. (3-12-2021, ΑΔΑ: 92ΡΝ46ΨΧΨΤ-ΠΕΠ).
 16. Πρόσκληση προς την Ανάδοχο Εταιρία για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου (α.π. ΔΕΥΑΒΚ .: 3767/14-12-2021).
 17. Υπογραφή Σύμβασης με την ΑνάδοχοΕταιρία (09-3-2022, ΑΔΑ: 9Θ5ΛΟΡΓ4-1Ψ8).

Να σημειωθεί ότι δεν αναφέρονται στις παραπάνω ενέργειες και επιπλέον αποφάσεις διαδικαστικού χαρακτήρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ, καθώς και αποφάσεις της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠελ/νήσου σχετικά  με την νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονταν από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι ενέργειες λάμβαναν χώρα εν μέσω μιας πρωτοφανούςυγειονομικής κρίσης, που συνδυάστηκε με αυστηρά περιοριστικά μέτρα (lockdown), άδειες ειδικού σκοπού και τηλεργασία, που δυσχέραιναν και καθυστερούσαν σε σημαντικό βαθμό τη λήψη αποφάσεων από τααρμόδια όργανα του Δημόσιου τομέα.

Να τονιστεί δε, ότι η μελέτη του έργου είχε σοβαρές ελλείψεις,οι οποίες σχετίζονται με την σύνδεση των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με τους νέους αγωγούς. Ουσιαστικά η μελέτη προέβλεπε την διάνοιξη σκάμματος, την τοποθέτηση των νέων αγωγών, χωρίς πρόβλεψη για την σύνδεση στα άκρα τους με τους υφιστάμενους αγωγούς και την σύνδεση με παροχές ύδρευσης και το θάψιμο αυτών. Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών η σημερινή Διοίκηση προχώρησε σε εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την υλοποίησητων αναγκαίων εργασιών κατά την εξέλιξη του έργου.

Άραγε, η προηγούμενη Διοίκηση γνώριζε τις ελλείψεις της μελέτης;Αν, τις γνώριζε, γιατί δεν είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες; Αν απ’ την άλλη δεν τις γνώριζε, τίθεται ερώτημα σχετικά με την επιλογή του μελετητή, την ορθότητα του παραδοτέου και τη γνώση για την ποιότητα του έργου που αιτήθηκε προς έγκριση.

Συνεπώς, αντιστρέφουμε το ερώτημα και ανταποδίδουμε το χαρακτηρισμό «κομπασμό» στην μείζονα αντιπολίτευση, γιατί εκ του συνόλου των ενεργειών και αποτελέσματος, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είτε δεν ήθελαν, είτε δεν μπορούσαν να πράξουν τίποτα περισσότερο,  πέρα από την έγκριση του έργου.

Δικός μας στόχος δεν είναι ο «κομπασμός», αλλά να παράξουμε έργο προς όφελος των δημοτών. Σκοπός μας είναι, παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες (υγειονομική, οικονομική, ενεργειακή κρίση), να διορθώσουμε λάθη, ελλείψεις και παραλείψεις, να προσφέρουμε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και ταυτόχρονα να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ